e. przykładowy opis struktury bazy danych

advertisement
E. PRZYKŁADOWY OPIS STRUKTURY BAZY DANYCH
LP Nazwa pola
Zakres danych
Nr ewidencyjny pracownika
Nazwisko
Imię
Nazwisko rodowe
Imiona rodziców
1
Dane personalne pracownika
Data i miejsce urodzenia
PESEL
NIP
Płeć
Poziom wykształcenia
Nazwa ukończonej szkoły
Rok ukończenia szkoły
Zawód wyuczony
Rodzaj dowodu tożsamości
Seria i numer dowodu
Data wydania dowodu
Jednostka wydająca dowód
Kod tytułu ubezpieczenia
Nazwa Oddziału NFZ
Kraj
2
Dane adresowe pracownika
Województwo
Powiat
Gmina
Nazwa ulicy
Numer lokalu
Miejscowość
Kod i poczta
4
Przebieg pracy
zawodowej
pracownika
3
Stan rodziny pracownika
Nr telefonu
Imię osoby spokrewnionej
Stopień pokrewieństwa
Nazwisko osoby spokrewnionej
data urodzenia członka rodziny
PESEL lub nr paszportu
Kod niepełnosprawności
Wskaźnik okresu
Okres zatrudnienia od..do..
Łączny czas zatrudnienia
Etat
Nazwa zakładu pracy
Miejscowość
9
6
7
Dane kontrahenta - usługodawcy
Dane firmy kontrahenta
Dane adresowe kontrahenta - usługodawcy
– usługodawcy
8
Konto bankowe
kontrahenta usługodawcy
7
Rodzaj rachunku
Nr rachunku pracownika
Nr ewidencyjny kontrahenta
Nazwisko
Imię
Nazwisko rodowe
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia
PESEL
NIP
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Nazwa ulicy
Numer lokalu
Miejscowość
Kod i poczta
Nr telefonu
Firma
KRS
Regon
NIP
Adres siedziby
Nazwa banku
Rodzaj rachunku
Nr rachunku
Dane kontrahenta –
usługobiorcy lub kupującego
6
Nazwa banku
Nr ewidencyjny kontrahenta
Da
ne
ad
re
5
Indywidualne
konto bankowe
pracownika
Stanowisko
Kraj
Nazwisko
Imię
PESEL
NIP
Województwo
Powiat
Gmina
Nazwa ulicy
Numer lokalu
Miejscowość
Kod i poczta
9
Konto bankowe
kontrahentów usługobiorcy lub
kupującego
8
Dane firmy kontrahenta –
usługobiorcy lub kupującego
Nr telefonu
Firma
KRS
Regon
NIP
Adres siedziby
Nazwa banku
Rodzaj rachunku
Nr rachunku
Download