Wstep do SQL

advertisement
Bazy danych II
Wstęp do SQL
Bazy danych II
1
25/08/2001
Piotr Górczyński
Wstęp
Bazy danych II
2
25/08/2001
• Język SQL (structured Query Language)
służy do projektowania i zarządzania
danymi w relacyjnych bazach danych.
• Składnia instrukcji SQL może się różnić w
zależności od relacyjnej bazy danych
(Oracle, MS SQL, DB2), ale podstawowe
instrukcje są bardzo podobne.
• Znajomość SQL pozwala wykonać
podstawowe operacje na każdej relacyjnej
bazie danych.
Podział języka
•
•
•
Bazy danych II
3
25/08/2001
•
Język SQL można podzielić na
następujące grupy:
DDL - Język definiowania danych
(Data definition Language)
DML - Język manipulowania danymi
(Data Manipulation Language)
DCL – Język Sterowania
Transakcjami (Data Control
Language)
Jezyka Zapytań (Query Language)
Typy danych
Każda informacja zapisana w MS
SQL musi być kompatybilna z poniżej
podanymi typami danych:
Bazy danych II
4
25/08/2001
Literatura
• Microsoft SQL Server Books Online
Bazy danych II
5
25/08/2001
Download