FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH KLIENTA Numer

advertisement
Warszawa, dnia ........./........./................ r.
FORMULARZ
DANYCH
AKTUALIZACJI
KLIENTA
Numer rachunku : _____________
Imię i nazwisko WŁAŚCICIELA: ___________________________________________________
Imię i nazwisko PEŁNOMOCNIKA: _________________________________________________
Proszę o zmianę następujących danych na rachunku dla:
WŁAŚCICIELA [ ]
PEŁNOMOCNIKA [ ]
STARE DANE :
[] Imię i nazwisko ______________________________________________________
[] Seria i numer dokumentu toŜsamości _____________________________________
[] Adres zameldowania __________________________________________________
[] Adres zamieszkania ___________________________________________________
[] Adres do korespondencji _______________________________________________
[] Hasło do rachunku ____________________________________________________
[] Numer telefonu ______________________________________________________
[] Sposób odbierania druków potwierdzenia transakcji _________________________
[] Numer NIP __________________________________________________________
[] Adres Urzędu Skarbowego _____________________________________________
NOWE DANE :
[] Imię i nazwisko ______________________________________________________
[] Seria i numer dokumentu toŜsamości _____________________________________
[] Adres zameldowania __________________________________________________
[] Adres zamieszkania ___________________________________________________
[] Adres do korespondencji _______________________________________________
[] Hasło do rachunku ____________________________________________________
[] Numer telefonu ______________________________________________________
[] Sposób odbierania druków potwierdzenia transakcji _________________________
[] Numer NIP __________________________________________________________
[] Adres Urzędu Skarbowego _____________________________________________
.....................................................
(Podpis i pieczęć upowaŜnionego
pracownika DM BOŚ SA.)
................................................
Podpis Klienta
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Download