Warunki uczestnictwa - Fun

advertisement
§1
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunki uczestnictwa zwane dalej Warunkami Uczestnictwa, stanowią integralną część Umowy.
2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez FUN TOMAS
3. Użyte określenia należy rozumieć:
A) organizator – FUN-TOMAS Tomasz Ziemann
B) impreza - impreza turystyczna organizowana przez FUN-TOMAS Tomasz Ziemann
C) warunki uczestnictwa – ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez
FUN-TOMAS Tomasz Ziemann
D) klient – osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o udziale w imprezie turystycznej organizowanej
przez FUN-TOMAS Tomasz Ziemann na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie
stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także
osobę której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową,
E) umowa – zgłoszenie/ umowa udziału w imprezie
F) siła wyższa – każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć ani mu się
przeciwstawić i które mimo zachowania wszelkich starań i wysiłków pozostaje poza kontrolą stron umowy
§2
ZAWARCIE UMOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Klient przed zawarciem umowy zobowiązany jest zapoznać się z warunkami uczestnictwa,
informacjami o warunkach ubezpieczenia i programem imprezy znajdującym się w ofercie
organizatora. Oferta będzie określać miejsce pobytu, trasę imprezy, rodzaj środka transportu, położenie,
rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, liczbę i rodzaj posiłków, program i atrakcje turystyczne,
termin, cenę imprezy oraz wysokość wymaganej zaliczki.
Umowę Klient podpisuje osobiście a w przypadku osoby niepełnoletniej - jej prawny opiekun. Przez
podpisanie umowy Klienta oświadcza, że otrzymał i akceptuje warunki uczestnictwa i informacje o
warunkach ubezpieczenia.
W przypadku rezerwacji wycieczki/wyjazdu drogą elektroniczną (mail, strona www), bez podpisu,
klient akceptuje warunki uczestnictwa w wycieczce poprzez przelanie zaliczki na konto Fun-Tomas
wskazane w umowie
W przypadku zamówień zbiorowych - podpisują je osoby do tego upoważnione i są one jednocześnie
odpowiedzialne za dokonanie wpłaty pełnej kwoty Imprezy za wszystkie wymienione w Umowie osoby
oraz poinformowanie tychże osób o wszystkich szczegółach Imprezy i Warunkach uczestnictwa.
Przed zawarciem Umowy Organizator zobowiązuje się do udzielenia Klientom informacji o
obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz o przeciwwskazaniach zdrowotnych do
udziału w imprezie, o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz
związanych ze szczególnym charakterem wyjazdu, ewentualnie, w przypadku wyjazdu zagranicznego,
o przepisach paszportowych i wizowych. Przy zawieraniu Umowy Organizator może określić rodzaj
dokumentów niezbędnych do udziału w danej imprezie (jak np. Kartę uczestnika - w przypadku
wyjazdu osoby niepełnoletniej) oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora. Brak takich
dokumentów lub ich nieterminowe złożenie może być uznane jako odstąpienie od uczestnictwa w
imprezie z winy Klienta. W takim przypadku odstąpienie nie wymaga formy pisemnej.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokaru, rozkładu lotów do 3 dni przed
rozpoczęciem imprezy. W takim wypadku Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
Ostateczne informacje dotyczące imprezy, miejsca zbiórki i godzin odjazdu dostępne będą na stronie
internetowej www.fun-tomas.pl oraz bezpośrednio u Organizatora na około 7 dni przed wyjazdem.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI, ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY, ODSTĄPIENIE W RAZIE
ZMIANY WARUNKÓW, ODWOŁANIE IMPREZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
W ciągu tygodnia od dokonania rezerwacji z terminem rozpoczęcia imprezy powyżej 30 dni Klienta
zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi kwoty zaliczki. Zaliczka wynosi 30% ceny imprezy (w
zaokrągleniu do 1 PLN/EUR). Zapłata reszty ceny winna nastąpić bez ponownego wezwania na 40 dni
przed rozpoczęciem imprezy. Nieuiszczenie pozostałej do zapłaty kwoty w terminie, o którym mowa w
zdaniu poprzednim jest równoznaczne z odstąpieniem Klienta od uczestnictwie w imprezie na
warunkach i ze skutkami, o których mowa w § 4.
W przypadku rezerwacji z krótszym terminem rozpoczęcia imprezy, niż ten o którym mowa w ust. 1
pełna cena imprezy płatna jest w dniu dokonania rezerwacji.
W sytuacji, gdy cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR, stosuje się kurs sprzedaży
NBP obowiązujący w dniu dokonania zapłaty. Jeżeli Klient dokonuje płatności w kilku częściach
imprezy, których cena wyrażona jest w EUR, każda z płatności częściowych jest przeliczana na EUR
według kursu z dnia dokonania danej części wpłaty.
W przypadku założenia kilku rezerwacji wpłaty należy dokonywać oddzielnie za każdą z nich. Należne
opłaty bankowe obciążają Klienta.
Organizator oferuje płatności karta kredytową. Przy płatnością karta naliczana jest dodatkowa prowizja
do ceny wyjazdu. Wysokość prowizji ustalona jest na 2,5%
Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny imprezy na 21 dni przed datą wyjazdu w
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a. wzrostu kosztów transportu;
b. wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
c. wzrostu kursów walut
Z zastrzeżeniem ust. 5 w przypadku gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy z przyczyn od niego
niezależnych zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy – bez zbędnej zwłoki powiadamia o tym
Klienta W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:
a. przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
b. odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i
bez obowiązku zapłaty kary umownej
Organizator może odwołać imprezę z powodu braku ogłoszonej w ofercie minimalnej liczby
uczestników o czym powiadomi Klienta nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
Jeżeli klient, zgodnie z ust. 6 odstępuje od umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną
z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru:
a. uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi
się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
b. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
§4
INNE PRZYPADKI ODSTĄPIENIA OD UDZIAŁU W IMPREZIE
1.Na warunkach określonych niniejszym paragrafie Klient może odstąpić od udziału w imprezie w każdym
czasie bez konieczności podania przyczyny. Z datę odstąpienia przyjmuje się dzień doręczenia Organizatorowi
pisemnego oświadczenia Klienta bądź dzień niewykonania przez Klienta czynności określonych Umową lub
Warunkami uczestnictwa we wskazanych terminach.
2.W przypadku odstąpienia Klienta od udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (jak
np. choroba i inne przypadki losowe, odmowa wydania paszportu, brak wizy, brak dokumentów
upoważniających do przekroczenia granicy), Organizator, z uwagi na poniesione koszty, zastrzega sobie prawo
dochodzenia od Klienta odstępnego, o którym mowa w art. 396 kodeksu cywilnego celem pokrycia kosztów i
nakładów związanych z przygotowaniem imprezy według następujących zasad:
c.
d.
e.
Odstąpienie w terminie do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 30 % ceny imprezy
Odstąpienie w terminie od 39 do 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 50 % ceny imprezy
Odstąpienie w terminie od 19 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy - 80 % ceny imprezy
3. Wysokości wskazanych wyżej wartości procentowych są szacunkowe, ustalone o standardowe koszty
imprezy. Rozliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta nastąpi po jej zakończeniu.
4.W przypadku gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych w indywidualnym
przypadku okaże się że różnica pomiędzy kwotą potrącenia a kosztami poniesionymi przesz Organizatora tj.
kwota potrącenia przekracza poniesione koszty Organizator w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy
dokona zwrotu różnicy. Zwrot różnicy dokonuje się w miejscu podpisaniu umowy lub na wskazany przez
Klienta numer rachunku bankowego.
5. Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie
turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli
jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i
przejęcie obowiązków, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest skuteczne wobec Organizatora turystyki,
jeżeli Klient zawiadomi go o tym na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W takiej sytuacji
Organizator jest upoważniony do domagania się zwrotu jedynie uzasadnionej okolicznościami sprawy opłaty
manipulacyjnej (koszty anulowania poczynionych rezerwacji, itp.).
6.Dodatkowe koszty zmian na umowie w kwocie 50pln/zmiana dotyczą:
a) zmiany rodzaju pokoju lub apartamentu,
b) osoby na umowie,
c) ilości osób na umowie
d) rodzaju świadczeń, w tym środka transportu, wyżywienie, szkoleń
7.Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora turystyki w
wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają
solidarnie.
8. W przypadku gdy Klient odstępuje od uczestnictwa w imprezie bez wskazania osoby, o której mowa w ust. 5
poza rozliczeniami o których mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zapłaty wszelkich
należności powstałych w wyniku zmiany statusu pokoju innego uczestnika (np. z dwuosobowego na
jednoosobowy), który miał być zakwaterowany w innym pomieszczeniu, jeżeli kwota dokonanych potrąceń nie
pokryje tych należności.
9. Przy odstąpieniu od udziału w imprezie rozliczenia dokonane w warunkach uczestnictwa stosuje się
niezależnie od daty zawarcia umowy.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW
1. Klient w czasie imprezy uprawniony jest do korzystania z fachowej opieki i pomocy Pracowników
Organizatora na zasadach określonych w Umowie.
2. W przypadku wyjazdów zagranicznych, Klient zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących
dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz
kraju docelowego.
3. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z
ustawą z dnia 29/08/1997. Dz. U. 133, poz 883. W tym celu musi poinformować o tym biuro w momencie
podpisywania umowy
4. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystanie swojego wizerunku zapisanego na zdjęciach z wyjazdu do
użycia na stronie www, profilach społecznościowych oraz w katalogu Fun-Tomas. W tym celu musi
poinformować o tym biuro w momencie podpisywania umowy.
5. Klient odpowiada za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich
usunięcia. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń bagażu na wyjazdach autokarowych ze względu na
ograniczoną pojemność luków bagażowych. Jeden bagaż do 20 kg o wymiarach (80cmx60cmx30cm) plus bagaż
podręczny do 3 kg plus jedna para nart lub deska snowboardowa. Bagaż przekraczający powyższy limit może
być przewieziony tylko za zgoda obsługi autokaru gdy pozwala na to miejsce w loku bagażowym.
7. Klient zobowiązany jest przybyć na miejsce zbiórki ok.45 minut przed godziną wyjazdu. Nieprzybycie na
miejsce zbiórki skutkuje koniecznością Klienta dotarcia na miejsce imprezy turystycznej we własnym zakresie
na swój koszt. W trakcie trwania imprezy Klient jest zobowiązany podporządkować się wszelkim wskazówkom
i zaleceniom porządkowym pracowników organizatora niezbędnych do przeprowadzenia imprezy zgodnie z
warunkami uczestnictwa i umowy z klientem. W szczególności klient jest zobowiązany do przestrzegania
obowiązującego w autokarze Organizatora zakazu palenia i nadużywania alkoholu. Niezastosowanie się do
powyższych zakazów może skutkować wezwaniem służb porządkowych.
8.Klient uczestniczący w imprezie zagranicznej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i
dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajach docelowych i tranzytowych.
§6
UBEZPIECZENIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Klient objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL) wraz z assistance i następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) na zasadach określonych indywidualną umową ubezpieczającego z
ubezpieczycielem. Koszt obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego wliczony jest w cenę
imprezy.
Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego są koszty leczenia (KL) z sumą
ubezpieczenia 80.000 PLN, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia
10.000 PLN, bagaż podróżny z suma ubezpieczenia 2.000 PLN, AS czyli sporty amatorskie, SS czyli
sprzęt sportowy na kwotę 2.000 PLN, KR czyli koszty ratownictwa do maksymalnej kwoty leczenia,
czyli 80.000 PLN. Jest to wariant SKI zawarty w cenie wyjazdu. Wariant nie obejmuje kosztów
leczenia chorób przewlekłych. Mimo posiadania polisy, uczestnicy imprezy, w zależności od miejsca
pobytu, mogą być zmuszeni do pokrycia kosztów drobnych usług medycznych za granicą (kwota do
200 euro) i lekarstw, a zwrotu poniesionych kosztów domagać się po powrocie do kraju. Wszystkie
wydatki powinny zostać udokumentowane rachunkami, dowodami opłat oraz raportem medycznym. W
przeciwnym przypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
Opcjonalnie istnieje możliwość wykupienie ubezpieczenia OC. Szczegóły na stronie www.funtomas.pl.
W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji oraz ubezpieczenie OC.
Jest możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy. Koszt
takiego ubezpieczenia to 2,8% ceny wyjazdu. Szczegółowe warunki ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji do wglądu na stronie www.fun-tomas.pl
Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie internetowej www.axa.pl oraz na stronie
internetowej Organizatora. Klient przed wyjazdem na imprezę zobowiązany jest do zapoznania się z
tymi warunkami
Dochodzenie przez Klienta roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio w
Towarzystwie Ubezpieczeniowym AXA. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z uwzględnieniem postanowień § 7 ust.1
§7
REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE
1.Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie
usług turystycznych, chyba że zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub
zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych
działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług
turystycznych w czasie imprezy turystycznej jednakże w wysokości nie wyższej niż dwukrotność ceny imprezy.
Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobie.
3.Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie stanowiącej integralną część umowy.
4. Wszelkie zastrzeżenia należy składać w miejscu ich zaistnienia Pracownikowi Organizatora lub kontrahentowi
Organizatora, w celu ich usunięcia. Reklamacje Klient może złożyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia zakończenia imprezy turystycznej - pod rygorem utraty prawa do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacja
winna zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania.
5. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji na piśmie w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
2. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku
porozumienia na drodze postępowania sądowego.
Download