Umowa zamiany - Program DRUKI Gofin

advertisement
Umowa zamiany
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:
(miejscowość)
(data)
...........................................................................................
..........................................................................................,
a
...........................................................................................
...........................................................................................
§1
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oświadcza, że jest właścicielem
(imię i nazwisko)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , którego wartość strony
zgodnie oceniają na . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zobowiązuje się przenieść własność rzeczy, o której mowa
(imię i nazwisko)
w ust. 1, na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w zamian za jego zobowiązanie do przenie(imię i nazwisko)
sienia własności rzeczy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
§2
1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oświadcza, że jest właścicielem
(imię i nazwisko)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , którego wartość strony
zgodnie oceniają na . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w zamian za zobowiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(imię i nazwisko)
(imię i nazwisko)
o którym mowa w § 1 ust. 2, zobowiązuje się przenieść na niego własność rzeczy określonej
w powyższym
ustępie
oraz
dopłacić
różnicę
wartości
zamienianych
rzeczy
w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).
§3
Wydanie i objęcie rzeczy podlegających zamianie oraz dopłata różnicy nastąpiły w dniu zawarcia
umowy, co też strony niniejszym potwierdzają.
§4
Koszty zamiany, w tym obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, spoczywają
w równym stopniu na obu stronach umowy.
§5
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§6
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..............
..............
Download