Wartość brutto

advertisement
Nr sprawy: ZP/43/2015 – Zakup i dostawa leków
WADIUM
- załącznik nr 6
WADIUM
(pln)
Pakiet 1 – Leki I
Pakiet 2 – Leki II
Pakiet 3 – Leki III
Pakiet 4 – Leki IV
Pakiet 5 – Leki V
Pakiet 6 - Leki VI
Pakiet 7 – Leki VII
Pakiet 8 - Leki VIII
Pakiet 9 – Leki
p/zakrzepowe
Pakiet 10 – Esomeprazole
Pakiet 11 – Bupivacaine
Pakiet 12 – Leki wziewne
Pakiet 13 – Sevoflurane
Pakiet 14 – Antybiotyki
500,00
190,00
190,00
110,00
750,00
20,00
20,00
10,00
3000,00
2500,00
150,00
350,00
1600,00
160,00
Pakiet 15 -Teicoplanin
700,00
Pakiet 16 - Ertapenem
Pakiet 17 - Insuliny
Pakiet 18 –
Hydroksyetyloskrobia
Pakiet 19 - Natrium
chloratum 0,9% w workach
Pakiet 20 – Sol. Glucosi
10%
Pakiet 21 - Natrium
chloratum 0,9%-250ml
Pakiet 22 - Siatka
hemostatyczna
Pakiet 23- Gąbka
hemostatyczna
Pakiet 24 – Żywienie
dojelitowe
Pakiet 25– Mleko dla
niemowląt
Pakiet 26 - Żywienie
pozajelitowe
Pakiet 27 - Lek z Programu
SM I
Pakiet 28 - Lek z Programu
SM II
650,00
30,00
330,00
620,00
20,00
90,00
150,00
30,00
250,00
60,00
1200,00
1200,00
900,00
Wpisuje
Wykonawca
kwotę wadium na
który pakiet
składa ofertę
Nr sprawy: ZP/43/2015 – Zakup i dostawa leków
WADIUM
Pakiet 29 - Lek z Programu
SM III
Pakiet 30 - Lek z Programu
SM IV
Pakiet 31 - Lek z Programu
SM V
RAZEM
- załącznik nr 6
3700,00
2000,00
1300,00
22780,00
*
*Proszę wypełnić zsumowane
......................................
pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Download