Wszystkie informacje dotyczące fizyki (wymagania, PSO, informacje

advertisement
Zagadnienia do sprawdzianu z prądu elektrycznego dla klas 2mi
1. Podstawowe pojęcia dotyczące prądu elektrycznego: prąd elektryczny, natężenie prądu, napięcie,
siła elektromotoryczna, praca i moc prądu elektrycznego, opór elektryczny, opór właściwy.
2. Schematy elektryczne, pomiary, prawo Ohma.
3. Na czym polega przepływ prądu w metalach, półprzewodnikach, cieczach i gazach.
4.
a)
b)
c)
Zadania z „różowego”:
prawo Ohma , opór właściwy – 7.1 – 5,6,9,13.
opór zastępczy i prawa Kirchhoff’a – 7.2 – 1, 3, 4, 6, 8.
praca i moc prądu – 7.3 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10.
Oraz inne zadanka:
1. Przez odbiornik o mocy 20kW i oporze 0.2Ω przepływa prąd o natężeniu I. Oblicz jaki ładunek
przepłynie w ciągu 6 sekund?
2. Drut o oporze 6Ω został rozciągnięty tak, że jego nowa długość jest trzy razy większa od
początkowej. Znajdź opór dłuższego drutu, zakładając, że opór właściwy i gęstość materiału nie
zmieniły się podczas rozciągania.
3. Dwie grzałki o mocach P1=400W i P2=500W na napięcie U=110V połączono szeregowo. Jaki
opornik należy połączyć szeregowo do grzałek, by można je bezpiecznie włączyć do sieci o
napięciu U1=220V.
4. Trzy oporniki o oporach 22Ω, 67Ω oraz R są połączone równolegle z baterią. Przez baterię płynie
prąd o natężeniu 0,88A, a napięcie na niej wynosi 12V. Oblicz wartość oporu R oraz natężenie
prądu płynącego przez każdy opornik.
5. Znaleźć napięcie i SEM źródła prądu o oporze wewnętrznym 0,6Ω jeżeli moc tracona wewnątrz
źródła wynosi 24W, a opór obwodu zewnętrznego wynosi 12Ω.
6. Jeżeli elektrody ogniwa połączymy oporem 50 Ω, to woltomierz dołączony do ogniwa wskazuje
napięcie 10V. Przy oporze 20 Ω napięcie to jest równe 8V. Oblicz: siłę elektromotoryczną ogniwa
oraz jego opór wewnętrzny.
7. Bateria o SEM=24,6V oporze wew. r=0,24Ω spięta oporem R daje prąd elektryczny o natężeniu
I=0,25A. Oblicz opór spinający baterię, napięcie panujące na biegunach baterii podczas jej pracy,
moc użyteczną baterii, całkowitą moc baterii.
8. Podczas przepływu prądu o natężeniu 3A w oporniku wydziela się ciepło z szybkością 100W. Jaki
jest jego opór?
9. Jakich dwóch oporników należy użyć, aby w połączeniu szeregowym dawały opór R=120Ω a w
połączeniu równoległym opór R =30Ω.
10. Jaką średnicę powinien mieć przewodnik miedziany o długości 20 m, aby miał taki sam opór jak
przewodnik miedziany o długości 10m oraz średnicy 0,5 mm?
11. Ile metrów chromonikieliny o oporze właściwym 9,8*10-7 Ωm i średnicy 0,5 mm musimy użyć do
wykonania grzałki o mocy 250W, pracującej pod napięciem 220V?
12. Oblicz wszystko w obwodach przedstawionych na rysunkach.
13. Oblicz natężenie prądu, które płynie przez żarówkę o mocy 100W pod napięciem 220V. Jaki jest
opór tej żarówki? Jaka moc wydzieli się na tej żarówce jeśli podłączymy ją do napięcia 110V?
I jeszcze zadania
1. Rozszerzanie zakresu pomiarowego woltomierza i amperomierza – zadania w zeszycie (1.6,1.7).
2. Do baterii o sile elektromotorycznej ε i pomijalnie małym oporze wewnętrznym dołączono dwie
identyczne żarówki, połączone z sobą szeregowo. Następnie do jednej z nich dołączono
równolegle trzecią, identyczną żarówkę·
a) Która z żarówek rozbłyśnie silniej, a która przygaśnie? Uzasadnij odpowiedź bez
wykonywania obliczeń.
b) Oblicz, ile razy wzrośnie lub zmaleje napięcie na każdej z dwóch początkowo włączonych
żarówek po włączeniu trzeciej.
c) Oblicz, ile razy wzrośnie lub zmaleje moc każdej z żarówek. Zakładamy, że opory żarówek
nie uległy zmianie.
Download