Opiniowanie, Edukacja, Terapia.

advertisement
Zarządzenie Nr 225/2013/2014
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna –
Opiniowanie, Edukacja, Terapia
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 i § 149 ust. 2 Statutu
UAM, zarządzam co następuje:
§1
Na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna –
Opiniowanie, Edukacja, Terapia, zwane dalej Studiami.
§2
1. Absolwent Studiów przygotowany jest do pracy diagnostycznej, edukacyjnej
i terapeutycznej (zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z pełnionego zawodu)
z indywidualnym pacjentem lub grupą pacjentów zgłaszających problemy seksualne.
Absolwent Studiów przygotowany jest także do prowadzenia wykładów i warsztatów
edukacyjnych (z zakresu edukacji seksualnej) dla różnych grup wiekowych (dzieci,
młodzież, dorośli) i dla różnych grup problemowych.
2. Osiągnięcie wymienionych celów, możliwe jest dzięki temu, że Absolwent dzięki nauce
na Studiach zdobywa specjalistyczną wiedzę dotyczącą problematyki: rozwoju
seksualnego człowieka, w tym biologicznych, psychologicznych i społecznych
aspektów seksualności człowieka, prawidłowości i mechanizmów rządzących
seksualnością w cyklu życia, znaczenia urazów wczesnodziecięcych dla
funkcjonowania seksualnego człowieka, normy i patologii seksualnej w tym:
określania granic i dynamiki norm seksuologicznych; określania zaburzeń i dewiacji
seksualnych (geneza, objawy, mechanizmy), interwencji w obszarze seksualności
człowieka w tym edukowania, opiniowania, udzielania porad i prowadzenia
psychoterapii, trendów i kierunków rozwoju współczesnej seksuologii.
3. Absolwent Studiów posiada, zdobyte podczas zajęć, umiejętności praktyczne
w zakresie: posługiwania się specyficznymi metodami i narzędziami diagnostycznymi,
diagnozowania zaburzeń seksualnych, prowadzenia poradnictwa i terapii
seksuologicznej dla osób z zaburzeniami identyfikacji płciowej, problemami
związanymi z orientacją seksualną, rolą płciową, dysfunkcjami seksualnymi, a także
prowadzenia terapii ofiar i sprawców przemocy seksualnej. Umiejętności te student
zdobywa podczas zajęć warsztatowych i fakultatywnych staży terenowych oraz
superwizji pracy własnej z pacjentami seksuologicznymi.
4. Absolwent Studiów dzięki uczestnictwu w zajęciach warsztatowych i superwizjach,
staje się osobą o pogłębionej świadomości własnej seksualności, a także osobą
przejawiającą wrażliwość etyczną podczas działania w obszarze diagnozy i terapii
pacjenta z problemem seksualnym.
§3
Na Studia będą przyjmowane osoby legitymujące się wyższym wykształceniem
magisterskim w dowolnej dziedzinie (na przykład w dziedzinie pedagogiki, psychologii,
prawa, pielęgniarstwa) lub tytułem lekarza.
§4
Rekrutacja na Studia będzie odbywała się na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów, do wypełnienia limitu miejsc.
§5
1. Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem kształcenia Studiów uchwalonym przez
Radę Wydziału Nauk Społecznych.
2. Ukończenie Studiów możliwe jest po zaliczeniu obowiązkowych 4. semestrów zajęć lub
opcjonalnie po 5. semestrach obejmujących dodatkowy semestr stażu.
§6
Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki powołany przez Rektora na wniosek
Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.
§7
Dokumentację Studiów prowadzi Sekretariat Instytutu Psychologii Wydziału Nauk
Społecznych.
§8
Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych
Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REKTOR
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Download