Regulamin_Zespo__u_

advertisement
Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2006
Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
z dnia 25 października 2006r.
Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Wąbrzeźnie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1.
Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację, zakres oraz tryb
pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Wąbrzeźnie.
2.
Zespół jest jednostką realizującą zadania z zakresu administracji rządowej,
działający w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wąbrzeźnie.
3.
Zespół działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz.776 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą;
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
lipca
2003r.
w
sprawie
orzekania
o
niepełnosprawności
i
stopniu
niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328);
3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach
gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223).
4.
Zespół realizuje zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz
stopniu niepełnosprawności.
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Staroście – rozumie się przez to Starostę Wąbrzeskiego;
2) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin organizacyjny Powiatowego
Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie;
3) Zespole – rozumie się przez to Powiatowy Zespół do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie;
4) Przewodniczącym – rozumie się przez to Przewodniczącego Powiatowego
Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie.
§2
Terenem działania Zespołu jest teren Powiatu Wąbrzeskiego.
§3
1. Zespół używa pieczęci z napisem „Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno”.
2. Przewodniczący Zespołu używa pieczęci podpisanej „ imię i nazwisko
Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności”.
§4
1.
Przewodniczący Zespołu składa kwartalną informację z działalności Zespołu
Staroście.
2.
Starosta przedkłada informację o realizacji zadań Wojewodzie do 10 dnia
miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy informacja.
Rozdział 2
Organizacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
§5
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący;
2) sekretarz;
3) lekarze;
4) psycholodzy;
5) doradcy zawodowi;
6) pracownicy socjalni;
7) pedagodzy.
§6
1. Przewodniczący Zespołu kieruje i organizuje pracą Zespołu.
2. Przewodniczącego Zespołu powołuje i odwołuje Starosta.
3.
Przewodniczący Zespołu spośród członków, o których mowa w § 5 pkt 3-7
wyznacza
skład orzekający, w tym przewodniczącego składu orzekającego,
którym jest lekarz,
specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby
zasadniczej.
3. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta Wąbrzeski na wniosek
Przewodniczącego Zespołu.
Rozdział 3
Zadania Zespołu
§7
1. Zespół realizuje zadania określone w ustawie i wydanych na jej podstawie
przepisów wykonawczych oraz innych aktów prawnych.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz
stopniu niepełnosprawności;
2) przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji o niepełnosprawności oraz
stopniu niepełnosprawności;
3) udzielanie informacji o zasadach rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń
oraz legitymacji;
4) udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach wynikających z orzeczenia;
5) prowadzenie rejestrów;
6) sporządzanie informacji o ilości wydanych ocen przez specjalistów na
potrzeby płacowe;
7) sporządzanie sprawozdań;
8) wydawanie orzeczeń wydanych przez składy orzekające Zespołu;
9) wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
10) przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień o terminie posiedzenia składu
orzekającego dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności i niepełnosprawności;
11) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz
innymi instytucjami w sprawach związanych z funkcjonowaniem Zespołu.
§8
1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) wnioskowanie do Starosty o powołanie i odwołanie członków Zespołu;
3) przygotowywanie harmonogramów pracy składów orzekających;
4) wyznaczanie członków składów orzekających spośród członków Zespołu;
5) planowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu;
6) przygotowywanie
i
sporządzanie
materiałów
sprawozdawczych
i
analitycznych dotyczących wydawanych orzeczeń zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
7) kontrolowanie dokumentacji orzeczniczej.
2. Do zadań członków Zespołu należy:
1) sporządzanie ocen osoby orzekanej zgodnie ze specjalnością;
2)
uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających;
4) uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Przewodniczącego,
Pełnomocnika Wojewody
ds.
Osób
Niepełnosprawnych
oraz
innych
szkoleniach;
5) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez Przewodniczącego,
Pełnomocnika Wojewody
ds.
Osób
Niepełnosprawnych
oraz
innych
zebraniach;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego.
§9
1. W czasie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni upoważniony
pisemnie przez Przewodniczącego członek Zespołu.
2. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności należące do
Przewodniczącego.
Rozdział 4
Gospodarka finansami
§ 10
Obsługę prawną dla Zespołu pełni Radca Prawny Starostwa Powiatowego
w Wąbrzeźnie.
§ 11
Obsługę finansową Zespołu pełni Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego
w Wąbrzeźnie.
§ 12
Obsługę kadrową Zespołu pełnią Przewodniczący Zespołu, Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
§ 13
Obsługę administracyjno-biurową Zespołu pełni Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
w Wąbrzeźnie.
Rozdział 5
Zasady znakowania spraw
§ 14
1.
Znak sprawy (korespondencji) składa się z:
1) symbolu literowego jednostki;
2) dwuliterowego symbolu pracownika – pierwsza i trzecia litera nazwiska,
a w przypadku dwóch lub większej liczby pracowników o takiej samej
i trzeciej literze nazwiska – pierwsza, trzecia i ostatnia
pierwszej
litera nazwiska;
3) symbolu liczbowego hasła według rzeczowego wykazy akt;
4) kolejnej liczby, pod którą korespondencja została zapisana w spisie
spraw;
5) roku, w którym wszczęto sprawę, według następującego wzoru:
„PZdsOoN.pzł.8211-1/2006
gdzie:
„PZdsOoN”
–
oznacza
Powiatowy
Zespół
do
Spraw
Orzekania
o Niepełnosprawności, symbol literowy jednostki,
„pzł” – oznacza literowy symbol pracownika,
„8211” – oznacza symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej zgodnie z jednolitym
wykazem akt,
„1” – oznacza kolejna liczbę ze spisu,
„2006” – oznaczenie roku.
2.
Numer sprawy dorosłej osoby orzekanej składa się z:
1) kolejnej liczby, pod którą sprawa została zarejestrowana;
2) roku, w którym wszczęto sprawę, według następującego wzoru:
„351/2006”
gdzie:
„351” – oznacza kolejną sprawę dorosłej osoby orzekanej,
„2006” – roku, w którym wszczęto sprawę.
3.
Numer sprawy osoby orzekanej przed 16 rż. składa się z:
1) dwuliterowego symbolu osoby przed 16 rż.;
2) kolejnej liczby, pod którą sprawa została zarejestrowana;
3) roku, w którym wszczęto sprawę, według następującego wzoru:
„Dz-351/2006”
gdzie:
„Dz” – oznacza symbol literowy osoby przed 16 rż.,
„351” – oznacza kolejną liczbę, pod która sprawa została zarejestrowana,
„2006” – oznaczenie roku.
4.
Numer orzeczenia składa się z :
1) kolejnego numeru wydanego orzeczenia w danym roku;
2) dwuliterowego symbolu, w przypadku wydanego orzeczenia osobie
poniżej 16 rż;
3) roku, w którym wydano orzeczenie, według następującego wzoru:
„Nr 574/2003” lub „Nr 176/Dz/2006”
gdzie:
„574” lub „176” – oznacza kolejny numer wydanego orzeczenia,
„Dz” – oznacza dwuliterowy symbol, w przypadku wydanego orzeczenia
sobie
poniżej 16 rż,
„2006” – oznaczenie roku.
Rozdział 6
Pracownicy Zespołu
§ 15
1. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Zespole regulują przepisy
o pracownikach samorządowych.
2. Wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników Zespołu
regulują przepisy, o których mowa w § 1, ust.3. pkt 3.
Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 16
Zmiany do niniejszego Regulaminu wprowadza się w sposób i na zasadach
właściwych do jego uchwalenia.
§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Zarządzenie Nr 2/2006
Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
z dnia 25 października 2006r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad działania Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.
Na podstawie § 5, ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
Zarządza się, co następuje:
§1
Ustala się szczegółowe zasady działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie, stanowiące załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Download