Nowa formuła organizacji szkolenia wstępnego – instruktażu

advertisement
Nowa formuła organizacji szkolenia wstępnego – instruktażu stanowiskowego
dla pracowników rozpoczynających pracę pod ziemią w Podziemnym Ośrodku
Szkolenia Zawodowego (pole szkoleniowe) na poz. 370 m w KHW S.A. KWK „Wujek” w
Katowicach
Autorzy:
Krzysztof Kurak, Janusz Majda, Marian Tomecki, Waldemar Kuśmierczyk z Katowickiego
Holdingu Węglowego S.A., KWK „Wujek” w Katowicach
Dotychczasowy stan
Pracownik rozpoczynający pracę pod ziemią w zakładzie górniczym przed podjęciem pracy,
zgodnie z obowiązującym prawem w dziedzinie szkoleń BHP jest zobowiązany odbyć
szkolenie wstępne – instruktaż ogólny i stanowiskowy. W KHW S.A. KWK „Wujek” instruktaż
ogólny trwa 16 godz., natomiast instruktaż stanowiskowy 30 dni roboczych. Pracownik
odbywa instruktaż stanowiskowy w oddziale, do którego dostał przydział, pod nadzorem
instruktora praktycznej nauki zawodu.
Istota rozwiązania
Pracownicy mało doświadczeni (najczęściej do 2 lat stażu zawodowego) są specyficzną
grupą zatrudnionych w zakładach górniczych, która niestety często ulega wypadkom przy
pracy. W roku 2009 w kopalniach należących do KHW S.A. wypadkom przy pracy uległ co
czwarty pracownik (25%) legitymujący się podanym stażem.
Aktualna sytuacja na rynku pracy skutkuje brakiem wykwalifikowanych i doświadczonych
pracowników, którzy potrafiliby wykonać pracę nie tylko w sposób fachowy, ale przede
wszystkim bezpieczny! W latach 90., w trakcie procesu restrukturyzacji polskiego górnictwa i
związanej z tym częściowej likwidacji kopalń węgla kamiennego zostały zamknięte lub
zlikwidowane również zasadnicze szkoły górnicze i technika górnicze. Praktycznie przez
kilkanaście lat nie przygotowywano kadr dla górnictwa. Dopiero kilka lat temu wznowiono
kształcenie nowych kadr w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach, ale wieloletniej
luki kadrowej nie da się szybko nadrobić. Jeszcze w latach 90. istniały
w każdej kopalni węgla kamiennego sztolnie szkoleniowe na powierzchni i wydzielone
miejsca szkoleniowe na dole, gdzie młody górnik, ślusarz, mechanik czy elektromonter mógł
nauczyć się zawodu, zwłaszcza od strony praktycznej. Dodatkowo, przy każdej kopalni
funkcjonowała zasadnicza szkoła górnicza, której absolwent rozpoczynający pracę w kopalni
wyposażony w wiedzę teoretyczną, pod okiem doświadczonego sztygara i przodowego
w krótkim czasie przeobrażał się w doświadczonego górnika.
Aby zahamować niekorzystne tendencje, w październiku 2008 r. w KHW S.A.
KWK „Wujek” na poz. 370 m uruchomiono
Podziemny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
(pole szkoleniowe). Jest on przeznaczony do
organizacji zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych uczniów zasadniczych szkół
zawodowych, techników, studentów szkół
wyższych, organizacji szkoleń i egzaminów oraz
przeprowadzania instruktaży stanowiskowych
pracowników nowoprzyjętych. Należy przy tym
podkreślić, że zajęcia praktyczne przebiegają nie
tylko w warunkach naturalnych, ale także w warunkach bezpiecznych, mimo że w KHW S.A.
KWK „Wujek” występują wszystkie istniejące w górnictwie zagrożenia naturalne. Pole
szkoleniowe znajduje się w polu niemetanowym, nie występują w nim również zagrożenia
pożarowe i tąpaniami. W polu zapewniono korzystne parametry mikroklimatu dołowego.
W lutym 2010 r. w Kopalni „Wujek” wprowadzono zmianę w organizacji odbywania
instruktażu stanowiskowego przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych pod ziemią. Obecnie przez pierwsze 5 dni pracownik odbywa instruktaż na
stanowiskach szkoleniowych w Podziemnym Ośrodku Szkolenia Zawodowego (pole
szkoleniowe) na poz. 370 m, a następne 25 dni w swoim oddziale. Przez ten pierwszy,
pięciodniowy okres instruktażu pod nadzorem doświadczonych, z odpowiednim
przygotowaniem dydaktycznym instruktorów praktycznej nauki zawodu nowoprzyjęty
pracownik jest oswajany z realiami kopalni. Wraz z instruktorem przemierza taką samą drogę
jak doświadczony stażem górnik, począwszy od łaźni
i lampowni, przez nadszybie, zjazd klatką pod
ziemię, podszybie, miejsce podziału pracy, dojście
do stanowisk szkoleniowych. Instruktor, w czasie
tego kontaktu, stale przekazuje pracownikowi
podstawowe zasady BHP dotyczące zachowania się
pod ziemią, informacje nt. zagrożeń występujących w
kopalni, oraz informacje tzw. życiowe, przydatne w
pierwszym okresie jego pracy. Ponadto, w tym
okresie instruktażu pracownicy nowoprzyjęci zaznajamiani są z przyczynami i
okolicznościami wypadków przy pracy, którym ulegli w ostatnim czasie w różnych zakładach
górniczych pracownicy o krótkim stażu zawodowym.
Informację o wypadkach otrzymują przy maszynach i
urządzeniach, których obsługa wiąże się z
zagrożeniem wypadkowym (np. przy przenośniku
taśmowym). Jest również spotkanie z psychologiem,
który
przeprowadza
wywiad
z
każdym
nowozatrudnionym pracownikiem na stanowisku
pracy pod ziemią, wydając o nim pisemną opinię.
W Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego pod
nadzorem ratowników górniczych nowoprzyjęci ćwiczą na nowoczesnym fantomie zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Na zakończenie pobytu w Podziemnym Ośrodku
Szkolenia Zawodowego, każdy pracownik otrzymuje
opracowanie pt. „Wujek wita, czyli vademcum
ślepra”.
Jest to zbiór podstawowych informacji dotyczących
zagrożeń występujących w kopalni, przepisów oraz
innych informacji przydatnych w pierwszych dniach
pracy.
Działania te wynikają z poszukiwania nowych
rozwiązań mających na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa nowozatrudnionych
pracowników.
Podziemny Ośrodek Szkolenia Zawodowego wyróżniono dyplomem w kategorii:
rozwiązania techniczne i organizacyjne w ramach XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Poprawy Warunków Pracy organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Gospodarki i Naczelną Organizację Techniczną.
Na podstawie materiału otrzymanego od
Kierownika Działu Rekrutacji
i Adaptacji Zawodowej
KHW S.A. KWK „Wujek”
Mgr inż. Waldemar Kuśnierczyk
Download