SpiS treści

advertisement
Spis treści
DIAGNOSTYKA NOWOTWORÓW ........................................................................................................... 243
19.Diagnostyka kliniczna – Arkadiusz Jeziorski, Piotr Sęk, Adam Durczyński .............................................
19.1. Wstęp . ..........................................................................................................................................
19.2. Badanie podmiotowe ......................................................................................................................
19.2.1. Ból .....................................................................................................................................
19.2.2. Dysfagia ............................................................................................................................
19.2.3. Objawy dyspeptyczne . ....................................................................................................
19.2.4. Krew w stolcu ..................................................................................................................
19.2.5. Zaburzenia w oddawaniu stolca . ...................................................................................
19.2.6. Chrypka, kaszel, krwioplucie .........................................................................................
19.2.7. Krwiomocz, nadmierne oddawanie i zaleganie moczu ...............................................
19.2.8. Krwawienie z dróg rodnych ............................................................................................
19.2.9. Objawy neurologiczne . ...................................................................................................
19.2.10.Utrata masy ciała .............................................................................................................
19.2.11.Wzrost temperatury ciała ...............................................................................................
19.2.12.Powiększenie węzłów chłonnych ...................................................................................
19.2.13. Zmiana wyglądu znamion skóry ....................................................................................
19.3. Badanie przedmiotowe ...................................................................................................................
19.3.1. Badanie skóry ...................................................................................................................
19.3.2. Badanie węzłów chłonnych . ...........................................................................................
19.3.3. Badanie klatki piersiowej ................................................................................................
19.3.4. Badanie jamy brzusznej . .................................................................................................
19.4. Siedem objawów ostrzegawczych . .................................................................................................
245
245
246
246
247
247
247
248
248
248
248
249
249
249
249
249
250
250
250
250
253
254
20.Diagnostyka obrazowa . ..............................................................................................................................
20.1. Rentgenodiagnostyka nowotworów – Urszula Grzesiakowska ...................................................
20.1.1. Wstęp . ..............................................................................................................................
20.1.2. Konwencjonalne badania rentgenowskie ......................................................................
20.1.3. Tomografia komputerowa . .............................................................................................
20.2. Diagnostyka metodą magnetycznego rezonansu jądrowego – Jerzy Walecki,
Urszula Łebkowska . .........................................................................................................................
20.2.1. Wstęp . ..............................................................................................................................
20.2.2. Środki kontrastowe . ........................................................................................................
20.2.3. Diagnostyka MRI nowotworów ośrodkowego układu nerwowego ............................
20.2.4. Guzy głowy i szyi w MRI ................................................................................................
20.2.5. Diagnostyka MRI guzów śródpiersia, serca, płuca, ściany klatki piersiowej, piersi ...
20.2.6. Badanie MRI jamy brzusznej i miednicy .......................................................................
20.2.7. MRI nowotworów kości i tkanek miękkich . .................................................................
20.3. Badania radioizotopowe w diagnostyce onkologicznej – Leszek Królicki ...................................
20.3.1. Metody klasyczne ............................................................................................................
20.3.2. Pozytonowa tomografia emisyjna . .................................................................................
257
257
257
257
260
265
265
265
266
280
285
290
309
315
315
321
Spis treści
Jeziorski nowy 00 t2.indd 9
IX
2009-08-18 13:15:09
20.4.
Ultrasonografia w diagnostyce chorób nowotworowych – Ireneusz Gierbliński ........................
20.4.1. Wstęp . ..............................................................................................................................
20.4.2. Wykrywanie i różnicowanie zmian ogniskowych . .......................................................
20.4.3. Ultrasonografia zabiegowa . ............................................................................................
20.4.4. Ultrasonografia śródoperacyjna i laparoskopowa ........................................................
20.4.5. Endosonografia i echoendoskopia . ................................................................................
328
328
329
332
335
335
21.Badanie węzła chłonnego wartowniczego – Paweł Murawa, Dawid Murawa .......................................
21.1. Wstęp . ..........................................................................................................................................
21.2. Biopsja węzła wartowniczego w czerniaku skóry .........................................................................
21.3. Biopsja węzła wartowniczego w raku piersi ..................................................................................
21.4. Biopsja węzła wartowniczego w raku jelita grubego ....................................................................
21.5. Biopsja węzła wartowniczego w raku żołądka ..............................................................................
21.6. Biopsja węzła wartowniczego w brodawczakowatym raku tarczycy ..........................................
21.7. Biopsja węzła wartowniczego w raku prącia .................................................................................
21.8. Biopsja węzła wartowniczego w raku odbytu ...............................................................................
21.9. Biopsja węzła wartowniczego w innych nowotworach ................................................................
337
337
338
340
341
341
342
342
342
342
22.Podstawy patologii onkologicznej – Radzisław Kordek . ..........................................................................
22.1. Definicje i nazewnictwo .................................................................................................................
22.2. Klasyfikacja histologiczna . .............................................................................................................
22.3. Postać histologiczna nowotworu . ..................................................................................................
22.4. Stopień złośliwości histologicznej nowotworu .............................................................................
22.5. Zaawansowanie kliniczne i patologiczne nowotworu . ................................................................
22.6. Systemy „mieszane” . .......................................................................................................................
22.7. Inne czynniki rokowniczo-terapeutyczne określane przez patologa ..........................................
345
345
346
346
347
347
348
348
23.Diagnostyka endoskopowa nowotworów – Jarosław Reguła, Michał F. Kamiński .................................
23.1. Diagnostyka endoskopowa u pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej . ..................
23.1.1. Gastroskopia (endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego) .....................
23.1.2. Kolonoskopia (endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego) ....................
23.1.3. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna ......................................................
23.1.4. Endosonografia z biopsją i bez biopsji ...........................................................................
23.1.5. Endoskopia jelita cienkiego . ...........................................................................................
23.1.6. Bronchoskopia diagnostyczna ........................................................................................
23.1.7. Cystoureteroskopia ..........................................................................................................
23.2. Rola endoskopii w badaniach przesiewowych ..............................................................................
23.2.1. Wstęp . ..............................................................................................................................
23.2.2. Rak jelita grubego ............................................................................................................
23.3. Nadzór endoskopowy po leczeniu chirurgicznym nowotworów . ..............................................
23.3.1. Wstęp . ..............................................................................................................................
23.3.2. Rak jelita grubego ............................................................................................................
23.3.3. Rak żołądka ......................................................................................................................
349
349
349
351
353
354
355
356
357
358
358
358
359
359
359
360
24.Zastosowanie technik biologii molekularnej w patomorfologicznej diagnostyce nowotworów –
Włodzimierz T. Olszewski .............................................................................................................................
24.1. Wstęp . ..........................................................................................................................................
24.2. Techniki biologii molekularnej ......................................................................................................
24.2.1. Konwencjonalna cytogenetyka .......................................................................................
24.2.2. Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ .............................................................................
24.2.3. Techniki genetyki molekularnej . ...................................................................................
24.3. Zastosowanie metod biologii molekularnej w praktyce patomorfologicznej ............................
24.3.1. Rak piersi ..........................................................................................................................
24.3.2. Rak płuca ..........................................................................................................................
361
361
361
362
362
363
363
363
364
X
Chirurgia onkologiczna
Jeziorski nowy 00 t2.indd 10
2009-08-18 13:15:09
24.3.3.
24.3.4.
24.3.5.
24.3.6.
Mięsaki tkanek miękkich ................................................................................................
Maziówczak złośliwy .......................................................................................................
Mięsak Ewinga .................................................................................................................
Chłoniaki i białaczki . ......................................................................................................
364
365
365
365
25.Badania przesiewowe w onkologii – Radzisław Kordek ..........................................................................
25.1. Wstęp . ..........................................................................................................................................
25.2. Badania przesiewowe w kierunku raka piersi ...............................................................................
25.3. Badania przesiewowe wykrywające raka jelita grubego ...............................................................
25.4. Skrining cytologiczny szyjki macicy ..............................................................................................
25.5. Badania przesiewowe wykrywające raka stercza . .........................................................................
25.6. Inne badania ....................................................................................................................................
26.Wybrane wskaźniki badań laboratoryjnych u chorych na nowotwór – Arkadiusz Jeziorski,
Adam Durczyński, Andrzej Berner ..............................................................................................................
26.1. Markery nowotworowe ...................................................................................................................
26.2. Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych . ........................................................................
26.3. Zaburzenia hematologiczne ...........................................................................................................
367
367
368
369
370
370
370
373
373
377
380
INNE ASPEKTY CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ .................................................................................. 383
27.Stany nagłe w onkologii, wymagające pilnej interwencji chirurgicznej – Wojciech P. Polkowski .........
27.1. Wstęp . ..........................................................................................................................................
27.2. Stany wynikające ze wzrostu guza nowotworowego ....................................................................
27.2.1. Zespół żyły głównej górnej ..............................................................................................
27.2.2. Tamponada osierdzia . .....................................................................................................
27.2.3. Ucisk rdzenia kręgowego ................................................................................................
27.2.4. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe .............................................................................
27.2.5. Blokada dróg moczowych ...............................................................................................
27.2.6. Krwioplucie .....................................................................................................................
27.2.7. Blokada dróg oddechowych ............................................................................................
27.3. Pilne interwencje chirurgiczne u chorych na nowotwory hematologiczne ...............................
27.3.1. Zakażenia brzuszne .........................................................................................................
27.3.2. Objawy brzuszne spowodowane przez leki ...................................................................
27.3.3. Zapalenie jelit z neutropenią ..........................................................................................
27.3.4. Zakażenia okołoodbytnicze ............................................................................................
27.4. Stany naglące przewodu pokarmowego . .......................................................................................
27.4.1. Krwawienie z przewodu pokarmowego ........................................................................
27.4.2. Perforacja przewodu pokarmowego ...............................................................................
27.4.3. Nudności i wymioty ........................................................................................................
27.4.4. Biegunka ...........................................................................................................................
27.4.5. Zaparcie ............................................................................................................................
27.4.6. Niedrożność przewodu pokarmowego ..........................................................................
27.4.7. Perforacja i krwotok z raka żołądka ................................................................................
27.4.8. Żółtaczka mechaniczna spowodowana nowotworem głowy trzustki . .......................
385
385
385
385
386
386
386
386
387
387
387
387
388
388
388
389
389
390
391
391
393
393
395
396
28.Rola chirurgii w chorobach układowych – Jan Walewski . ......................................................................
28.1. Wstęp . ..........................................................................................................................................
28.2. Klasyfikacja histopatologiczna chłoniaków . .................................................................................
28.3. Diagnostyka .....................................................................................................................................
28.4. Obraz kliniczny chłoniaków oraz zasadnicze podejścia diagnostyczne i lecznicze ...................
28.4.1. Przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak z małych limfocytów B ..........................
28.4.2. Szpiczak plazmocytowy ..................................................................................................
399
399
400
400
404
404
405
Spis treści
Jeziorski nowy 00 t2.indd 11
XI
2009-08-18 13:15:09
28.5.
28.4.3. Chłoniak rozlany z dużych komórek B ..........................................................................
28.4.4. Chłoniak Burkitta . ..........................................................................................................
28.4.5. Chłoniak limfoblastyczny z komórek T ........................................................................
28.4.6. Chłoniak Hodgkina .........................................................................................................
28.4.7. Chłoniaki strefy brzeżnej . ..............................................................................................
28.4.8. Chłoniak z komórek płaszcza .........................................................................................
28.4.9. Chłoniak grudkowy . .......................................................................................................
28.4.10.Chłoniaki z obwodowych limfocytów T .......................................................................
Podsumowanie . ...............................................................................................................................
405
406
407
407
408
409
409
409
410
29.Niektóre aspekty chirurgii onkologicznej u dzieci i młodzieży – Wojciech Woźniak . ..........................
29.1. Część ogólna ....................................................................................................................................
29.1.1. Wstęp . ..............................................................................................................................
29.1.2. Epidemiologia ..................................................................................................................
29.1.3. Diagnostyka .....................................................................................................................
29.1.4. Leczenie . ..........................................................................................................................
29.2. Część szczegółowa ...........................................................................................................................
29.2.1. Nerczak płodowy, guz Wilmsa .......................................................................................
29.2.2. Nerwiak zarodkowy współczulny ..................................................................................
29.2.3. Mięsak poprzecznie prążkowany . ..................................................................................
29.2.4. Nowotwory kości, mięsak kościopochodny, mięsak Ewinga .......................................
29.2.5. Guzy zarodkowe ..............................................................................................................
29.2.6. Inne rzadkie nowotwory .................................................................................................
29.2.7. Rehabilitacja, oddziaływanie psychologiczne ...............................................................
29.2.8. Postępowanie w stanach terminalnych i po stracie dziecka .........................................
411
411
411
411
412
412
414
414
417
419
421
424
426
427
428
30.Chirurgia nowotworów u osób w wieku podeszłym – Andrzej Kułakowski ..........................................
30.1. Wstęp . ..........................................................................................................................................
30.2. Onkologia geriatryczna ...................................................................................................................
30.3. Ocena geriatryczna . ........................................................................................................................
30.4. Leczenie chirurgiczne .....................................................................................................................
431
431
432
433
434
31.Techniki małoinwazyjne w onkologii – Edward Stanowski .....................................................................
31.1. Wstęp . ..........................................................................................................................................
31.2. Sprzęt dla technik małoinwazyjnych (laparoskopowych) w chirurgii ........................................
31.3. Laparoskopowa chirurgia jelita grubego . ......................................................................................
31.3.1. Wszczepy komórek nowotworowych w miejscu wprowadzenia trokarów ................
31.4. Rak przełyku ....................................................................................................................................
31.5. Nowotwory żołądka ........................................................................................................................
31.6. Rak wątroby .....................................................................................................................................
31.7. Rak trzustki . ....................................................................................................................................
31.8. Rak nadnerczy .................................................................................................................................
31.9. Rak tarczycy i przytarczyc ..............................................................................................................
31.10.Rak piersi . ........................................................................................................................................
31.11.Podsumowanie . ...............................................................................................................................
437
437
438
440
440
443
445
447
448
448
449
449
449
32.Leczenie endoskopowe zmian przednowotworowych i nowotworów – Michał F. Kamiński,
Jarosław Reguła ............................................................................................................................................
32.1. Leczenie i nadzór endoskopowy stanów przedrakowych ............................................................
32.1.1. Wstęp . ..............................................................................................................................
32.1.2. Przełyk Barretta ...............................................................................................................
32.1.3. Polipy i ogniska metaplazji jelitowej oraz dysplazji w żołądku ....................................
32.1.4. Polipy jelita grubego ........................................................................................................
32.1.5. Dysplazja w chorobach zapalnych jelit ..........................................................................
453
453
453
453
454
455
457
XII
Chirurgia onkologiczna
Jeziorski nowy 00 t2.indd 12
2009-08-18 13:15:09
32.2. Leczenie endoskopowe wczesnych postaci raka ........................................................................... 458
32.2.1. Wstęp . .............................................................................................................................. 458
32.2.2. Podstawy leczenia endoskopowego ................................................................................ 458
32.2.3. Mukozektomia endoskopowa . ....................................................................................... 459
32.2.4. Endoskopowa podśluzówkowa dyssekcja ...................................................................... 461
32.3. Rola endoskopii w leczeniu paliatywnym ..................................................................................... 461
32.3.1. Wstęp . .............................................................................................................................. 461
32.3.2. Protezy przełykowe . ........................................................................................................ 461
32.3.3. Protezy żołądkowo-dwunastnicze .................................................................................. 462
32.3.4. Protezy jelita grubego ...................................................................................................... 463
32.3.5. Endoskopowe rozszerzanie zwężeń w zespoleniach chirurgicznych po ezofagektomii
lub totalnej gastrektomii ................................................................................................. 464
32.3.6. Protezy dróg żółciowych ................................................................................................. 465
32.3.7. Przezskórny drenaż dróg żółciowych ............................................................................. 465
32.3.8. Protezowanie dróg oddechowych . ................................................................................. 465
32.3.9. Ablacja termiczna ............................................................................................................ 466
32.3.10.Przezskórna endoskopowa gastrostomia . ...................................................................... 467
32.3.11.Neuroliza splotu trzewnego pod kontrolą endosonografii .......................................... 467
33.Powikłania chirurgiczne po chemioterapii i radioterapii – Andrzej W. Szawłowski .............................
33.1. Wstęp . ..........................................................................................................................................
33.2. Powikłania chirurgiczne chemioterapii . .......................................................................................
33.2.1. Powikłania ze strony układu pokarmowego ..................................................................
33.2.2. Powikłania ze strony układu moczowego ......................................................................
33.2.3. Powikłania ze strony układu oddechowego . .................................................................
33.2.4. Powikłania związane z dostępem żylnym . ....................................................................
33.2.5. Powikłania miejscowe . ....................................................................................................
33.2.6. Nowotwory jatrogenne . ..................................................................................................
33.3. Powikłania chirurgiczne radioterapii . ...........................................................................................
33.3.1. Patogeneza powikłań popromiennych ...........................................................................
33.3.2. Rodzaje powikłań popromiennych ................................................................................
33.3.3. Główne problemy chirurgiczne związane z leczeniem powikłań po radioterapii .....
33.4. Leczenie popromiennych przetok..................................................................................................
33.4.1. Kryteria doboru techniki operacyjnej . ..........................................................................
33.4.2. Taktyka i technika operacyjna ........................................................................................
33.5. Podsumowanie . ...............................................................................................................................
34.Zasady obserwacji chorych (follow-up) po leczeniu z powodu nowotworu – Arkadiusz Jeziorski,
Adam Bilski . ..........................................................................................................................................
34.1. Wstęp . ..........................................................................................................................................
34.2. Rak piersi . ........................................................................................................................................
34.3. Rak płuca . ........................................................................................................................................
34.4. Rak jelita grubego ............................................................................................................................
34.5. Rak żołądka ......................................................................................................................................
34.6. Rak przełyku ....................................................................................................................................
34.7. Rak trzustki . ....................................................................................................................................
34.8.Rak wątrobowokomórkowy, rak pęcherzyka żółciowego, rak zewnątrzwątrobowych
i wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych ....................................................................................
34.9. Rak odbytu . .....................................................................................................................................
34.10.Czerniak skóry .................................................................................................................................
34.11.Rak skóry ..........................................................................................................................................
34.12.Mięsaki tkanek miękkich . ..............................................................................................................
34.13.Mięsaki kości ....................................................................................................................................
469
469
470
470
471
472
473
473
473
473
473
476
477
478
478
479
482
485
485
485
486
487
489
490
490
490
490
491
492
492
493
Spis treści
Jeziorski nowy 00 t2.indd 13
XIII
2009-08-18 13:15:09
34.14.Rak nerki ..........................................................................................................................................
34.15.Rak pęcherza moczowego ...............................................................................................................
34.16.Rak gruczołu krokowego . ...............................................................................................................
34.17.Nowotwory jądra .............................................................................................................................
34.18.Nowotwory narządu rodnego ........................................................................................................
34.18.1.Rak jajnika ........................................................................................................................
34.18.2.Rak szyjki macicy . ...........................................................................................................
34.18.3.Rak trzonu macicy . .........................................................................................................
34.18.4.Rak sromu ........................................................................................................................
34.19.Nowotwory mózgu . ........................................................................................................................
34.20.Nowotwory głowy i szyi ..................................................................................................................
34.21.Rak tarczycy .....................................................................................................................................
494
495
496
497
498
498
499
499
499
500
500
501
35.Rehabilitacja w chirurgii onkologicznej – Hanna Tchórzewska ..............................................................
35.1. Rehabilitacja psychofizyczna w chirurgii raka piersi ...................................................................
35.2. Rehabilitacja po operacjach usunięcia węzłów chłonnych . ........................................................
35.3. Rehabilitacja chorych na nowotwory płuca ..................................................................................
35.4. Rehabilitacja w chirurgii z powodu guzów tkanek miękkich i kości ..........................................
35.5. Rehabilitacja chorych w chirurgii nowotworów głowy i szyi . ....................................................
35.6. Rehabilitacja chorych po zabiegach w obrębie jamy brzusznej ...................................................
35.7. Rehabilitacja chorych leczonych z powodu nowotworów narządów płciowych żeńskich . ......
35.8. Rehabilitacja chorych z nowotworami układu moczowego ........................................................
35.9. Rehabilitacja niedowładów i porażeń będących następstwem zabiegów operacyjnych ............
503
503
504
505
505
506
507
507
508
508
36.Współpraca chirurga i anestezjologa – Anna Łukaszewska ....................................................................
36.1. Wstęp . ..........................................................................................................................................
36.2. Okres przedoperacyjny ...................................................................................................................
36.3. Zabieg operacyjny . ..........................................................................................................................
36.4. Okres pooperacyjny . .......................................................................................................................
36.5. Opieka paliatywna ..........................................................................................................................
36.6. Zespoły żywieniowe ........................................................................................................................
36.7. Szkolenie wewnętrzne ....................................................................................................................
509
509
509
510
510
511
511
512
37.Opieka paliatywna i leczenie bólów nowotworowych – Jerzy Jarosz ......................................................
37.1. Założenia i definicje ........................................................................................................................
37.2. Zasady opieki paliatywnej ..............................................................................................................
37.3. Leczenie objawowe ..........................................................................................................................
37.4. Leczenie bólów nowotworowych ...................................................................................................
37.4.1. Epidemiologia ..................................................................................................................
37.4.2. Rozpoznanie . ...................................................................................................................
37.4.3. Bóle receptorowe (nocyceptywne) .................................................................................
37.4.4. Bóle niereceptorowe (neuropatyczne) ...........................................................................
37.4.5. Szczególne rodzaje bólu ..................................................................................................
37.5. Leczenie przeciwbólowe .................................................................................................................
37.5.1. Leki analgetyczne ............................................................................................................
37.5.2. Leki uzupełniające ...........................................................................................................
37.5.3.Metody zabiegowe (o minimalnej inwazyjności) stosowane w leczeniu bólów
nowotworowych...............................................................................................................
513
513
515
515
516
516
516
517
518
518
519
519
523
524
38.Jakość życia chorych leczonych z powodu nowotworu – Krystyna de Walden-Gałuszko . ....................
38.1. Jakość życia – podstawowe pojęcia ................................................................................................
38.2. Pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia .................................................................
38.3. Szczegółowe problemy jakości życia u chorych onkologicznie ....................................................
531
531
532
533
XIV
Chirurgia onkologiczna
Jeziorski nowy 00 t2.indd 14
2009-08-18 13:15:09
39.Przekazywanie informacji choremu – Janusz Piekarski, Agnieszka Misiak, Arkadiusz Jeziorski ..........
39.1. Chory chce znać rozpoznanie ........................................................................................................
39.2. Chory nie chce znać rozpoznania ..................................................................................................
39.3. Rozmowa . ........................................................................................................................................
39.3.1. Miejsce ..............................................................................................................................
39.3.2. Czas . .................................................................................................................................
39.3.3. Ocena stanu chorego oraz posiadanej przez niego wiedzy o swoim stanie zdrowia . 39.3.4. Sposób przekazywania informacji . ................................................................................
39.3.5. Zakończenie rozmowy ....................................................................................................
39.4. Komunikacja z pacjentem w kontekście współpracy lekarz – psycholog . .................................
537
537
538
539
539
539
539
540
542
543
Skorowidz . .........................................................................................................................................................
I
Spis treści
Jeziorski nowy 00 t2.indd 15
XV
2009-08-19 07:57:19
Download