Mariusz Rebczynski

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Dział Zamówień Publicznych
Sekcja Aparatury Naukowej
PUB/18-2014/DOP-a
Lublin, dn. 22.07.2014r.
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiadamia o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na
dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W Części 2 – Dostawa termostatu cyrkulacyjnego z systemem grzania i chłodzenia
za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Wojciech Kaca „DONSERV”
ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa
Odrzucenie oferty
Zamawiający na podstawie ust. 10 zaproszenia do składania ofert odrzucił ofertę Wykonawcy
„Alchem Grupa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 21, 87-10 Toruń, złożoną na
Część 2 – dostawa termostatu cyrkulacyjnego z systemem grzania i chłodzenia, jako ofertę której treść
nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert.
Uzasadnienie
Wykonawca w złożonej ofercie w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 podał, że
składa ofertę na Część 2- Dostawa termostatu cyrkulacyjnego z systemem grzania i chłodzenia. Jednakże
na stronie drugiej formularza wpisał cyt. „ Oferuję/my wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie:
Części 2: Dostawa mieszadła mechanicznego laboratoryjnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w Załączniku Nr1 do zaproszenie, w sposób szczegółowo opisany w załączonym do oferty opisie
oferowanego towaru”. Również w tabeli, w której przedstawił oferowaną cenę, Wykonawca wpisał cyt.
„Mieszadło mechaniczne laboratoryjnego”. Także w opisie oferowanego towaru na stronie 5 oferty wpisał
cyt. „ Mieszadło mechaniczne laboratoryjne”. Następnie Wykonawca podał nazwę producenta, nazwę
modelu oraz rok produkcji urządzenia, a w tabeli opisującej parametry techniczne wpisał w kolumnie
„Nazwa aparatu/urządzenia/komponentów” - Termostat cyrkulacyjny z systemem grzania i chłodzenia .
Zamawiający po przeanalizowaniu podanych parametrów technicznych urządzenia i po zapoznaniu się z
dołączoną do opisu fotografią urządzenia stwierdził, że jest to faktycznie termostat cyrkulacyjny z systemem
grzania i chłodzenia i Wykonawca popełnił oczywistą omyłkę , którą Zamawiający może poprawić zgodnie z
ust. 8 zaproszenia do składania ofert. Zamawiający poprawił omyłkę w następujący w sposób: W miejscu
„Części 2: Dostawa mieszadła mechanicznego laboratoryjnego” wpisuje się „ Części 2 : Dostawa termostatu
cyrkulacyjnego z systemem grzania i chłodzenia”. W tabeli oferowanej ceny w kolumnie „Nazwa przedmiotu
dostawy” zamiast „ Mieszadło mechaniczne laboratoryjnego” wpisuje się „Termostat cyrkulacyjny z
systemem grzania i chłodzenia”, następnie w opisie oferowanego towaru na str. 5 oferty w miejscu
„Część 2: Mieszadło mechaniczne laboratoryjne wpisuje się „Część 2: Termostat cyrkulacyjny z systemem
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.pl
tel: +48 81 537 52 09, fax: +48 81 537 50 43
e-mail: [email protected]
NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353
grzania i chłodzenia”. Pomimo dokonania przez Zamawiającego poprawienia omyłki, ofertę należało
odrzucić, gdyż wyżej wymieniony Wykonawca w złożonej przez siebie ofercie w formularzu ofertowym podał,
że zamówienie wykona w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający w zaproszeniu do
składania ofert w ust. 5 podał, że termin wykonania zamówienia wynosi do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
W związku z powyższym należało zadecydować jak na wstępie i ofertę Wykonawcy złożoną w Części 2
należało odrzucić, jako ofertę której treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert.
Unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 1 - dostawa mieszadła mechanicznego
laboratoryjnego ponieważ nie złożono żadnych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Uzasadnienie:
Zamawiający na podstawie ust. 10 zaproszenia do składania ofert odrzucił ofertę Wykonawcy
„Alchem Grupa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 21, 87-10 Toruń, jako ofertę
której treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Ofertę
wyżej wymienionego Wykonawcy należało odrzucić , ponieważ w złożonej przez siebie ofercie w formularzu
ofertowym dla Części 1 – Dostawa mieszadła mechanicznego laboratoryjnego podał, że zamówienie wykona
w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert w ust. 5
podał, że termin wykonania zamówienia wynosi do 21 dni od dnia zawarcia umowy. Zatem mając powyższe
na uwadze ofertę Wykonawcy „Alchem Grupa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 21, 87-10
Toruń należało odrzucić jako ofertę jako ofertę której treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia
przedstawionemu przez Zamawiającego.
W wyniku odrzucenia oferty wyżej wymienionego Wykonawcy w postępowaniu pozostała oferta
kolejnego Wykonawcy, którą również należało odrzucić, jako ofertę której treść nie odpowiada opisowi
przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Wykonawca Przedsiębiorstwo
Techniczno-Handlowe „EUROTOM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wąwozowa 21 lok.
29, 02-796 Warszawa w złożonej przez siebie ofercie na Część 1 - Dostawa mieszadła mechanicznego
laboratoryjnego podał, że zamówienie wykona w terminie do 84 dni od dnia zawarcia umowy a nie tak ja
wymagał tego Zamawiający w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym ofertę
Wykonawcy złożoną na Część 1 postępowania należało odrzucić jak o ofertę, której treść nie odpowiada
opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
W wyniku odrzucenia ofert obu Wykonawców w Części 1 postępowania nie pozostała żadna oferta, dlatego
należało zadecydować jak na wstępie i unieważnić postępowanie w tej części.
Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 3 - dostawa mieszadła mechanicznego
laboratoryjnego ponieważ nie złożono żadnych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Uzasadnienie:
Zamawiający na podstawie ust. 10 zaproszenia do składania ofert odrzucił ofertę Wykonawcy
„Alchem Grupa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 21, 87-10 Toruń, jako ofertę
której treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Ofertę
wyżej wymienionego Wykonawcy należało odrzucić , ponieważ w złożonej przez siebie ofercie w formularzu
ofertowym dla Części 3 – Dostawa mieszadła mechanicznego laboratoryjnego podał, że zamówienie wykona
w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert w ust. 5
podał, że termin wykonania zamówienia wynosi do 21 dni od dnia zawarcia umowy. Zatem mając powyższe
2
na uwadze ofertę Wykonawcy „Alchem Grupa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 21, 87-10
Toruń należało odrzucić jako ofertę jako ofertę której treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia
przedstawionemu przez Zamawiającego.
W wyniku odrzucenia oferty wyżej wymienionego w postępowaniu pozostała oferta kolejnego
Wykonawcy, którą również należało odrzucić, jako ofertę której treść nie odpowiada opisowi przedmiotu
zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Wykonawca Przedsiębiorstwo TechnicznoHandlowe „EUROTOM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wąwozowa 21 lok. 29, 02-796
Warszawa w złożonej przez siebie ofercie na Część 3 - Dostawa mieszadła mechanicznego laboratoryjnego
podał, że zamówienie wykona w terminie do 84 dni od dnia zawarcia umowy a nie tak ja wymagał tego
Zamawiający w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym ofertę Wykonawcy
złożoną na Część 3 postępowania należało odrzucić jak o ofertę, której treść nie odpowiada opisowi
przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
W wyniku odrzucenia ofert obu Wykonawców w Części 3 postępowania nie pozostała żadna oferta, dlatego
należało zadecydować jak na wstępie i unieważnić postępowanie w tej części.
Dziękujemy za udział w postępowaniu
………………………….
Miejsce publikacji:
1. Strona internetowa: http://www.umcs.e-bip.net
2. a/a
3
Download