informatyczny

advertisement
Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla Gimnazjalistów
2008/2009
ETAP III - wojewódzki
TEST
Test składa się z 33 zadań. Na jego rozwiązanie masz 90 minut.
W każdym zadaniu wybierz jedną, najlepszą według Ciebie odpowiedź i zaznacz na karcie
odpowiedzi znakiem x.
Do dyspozycji masz wszystkie aplikacje zainstalowane na Twoim komputerze, poza dostępem
do Internetu.
Życzymy powodzenia!!!
1. Na ile sposobów można zapłacić 12 groszy posiadając zwykłe polskie monety
1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, (każdego nominału jest odpowiednia ilość)
a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) brak właściwej odpowiedzi
2.
Używając szyfrowanego protokołu transmisyjnego – na początku adresu strony otrzymamy:
a) http
b) https
c) ftp
d) ftps
e) brak właściwej odpowiedzi
3.
Używając licencji Adware:
a) nie musimy wnosić opłaty, ale w oknie program wyświetlane są reklamy
b) nie musimy wnosić opłaty i w oknie program nie wyświetlane są reklamy
c) nie musimy wnosić opłaty jeżeli użytkujemy program przez określony czas
d) musimy zawsze wnieść opłatę
e) brak właściwej odpowiedzi
4.
Używając programu do kompresji danych możemy standardowo uzyskać plik z rozszerzeniem
nazwy:
a) pas
b) ras
c) win
d) rar
e) brak właściwej odpowiedzi
5. Podaj następny wyraz ciągu dla 1,-1,1,-1,...
a) 0
b) 2
c) 1
d) -1
e) brak właściwej odpowiedzi
str1
Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla Gimnazjalistów
2008/2009
ETAP III - wojewódzki
6. Suma ciągu 1,-1,1,-1,... dla parzystej ilości wyrazów wynosi
a) 0
b) 2
c) 1
d) -1
e) brak właściwej odpowiedzi
7. Suma ciągu 1,-1,1,-1,... dla nieparzystej ilości wyrazów wynosi
a) 0
b) 2
c) 1
d) -1
e) brak właściwej odpowiedzi
8. Podaj następny wyraz ciągu dla 2,8,26,...
a) 61
b) 60
c) 81
d) 80
e) brak właściwej odpowiedzi
9. Podaj następny wyraz ciągu dla 0,2,2,4,6,10...
a) 10
b) 16
c) 24
d) 15
e) brak właściwej odpowiedzi
10. Ile jest takich liczb czterocyfrowych naturalnych postaci „aabb”, będących kwadratem liczby
naturalnej?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) brak właściwej odpowiedzi
11. Trzy ostatnie cyfry sumy 1!+2!+3!+4!+…+35! to:
a) 200
b) 230
c) 313
d) 323
e) brak właściwej odpowiedzi
(Symbol n! oblicza się następująco: 0!=1, 1!=1, a dla n>1 n!=123…n)
str2
Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla Gimnazjalistów
2008/2009
ETAP III - wojewódzki
12. Rola serwera DHCP w sieci to:
a) przydzielanie adresów IP komputerom wchodzącym w skład sieci
b) zamiana nazw adresów IP na nazwy domenowe
c) łączenie sieci lokalnej z Internetem
d) nadawanie uprawnień do plików
e) brak właściwej odpowiedzi
13. W wyniku odejmowania dat w arkuszu kalkulacyjnym po ustawieniu formatu liczbowego
otrzymamy:
a) liczbę naturalną reprezentująca dzień roku
b) liczbę naturalną reprezentująca ilość dni miedzy datami
c) liczbę naturalną reprezentująca dzień w miesiącu
d) liczbę naturalną reprezentująca dzień w tygodniu
e) brak właściwej odpowiedzi
14. Wiersz w tabeli danych to:
a) pole
b) rekord
c) zeszyt
d) skoroszyt
e) brak właściwej odpowiedzi
15. Kolumna w tabeli danych to:
a) pole
b) rekord
c) zeszyt
d) skoroszyt
e) brak właściwej odpowiedzi
16. Do przełączania się miedzy otwartymi oknami w systemie WINDOWS służy skrót klawiszy :
a) CTRL+ SHIFT
b) ALT+SHIF
c) CTRL+TAB
d) ALT +TAB
e) brak właściwej odpowiedzi
17. Dodając dwie liczby w systemie czwórkowym (3201+2203) otrzymamy:
(wynik w systemie dziesiętnym)
a) 5404
b) 163
c) 225
d) 388
e) brak właściwej odpowiedzi
str3
Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla Gimnazjalistów
2008/2009
ETAP III - wojewódzki
18. Dodając dwie liczby w systemie czwórkowym (3201+2203) otrzymamy:
(wynik w systemie binarnym)
a) 10101000
b) 10100011
c) 110000100
d) 12010
e) brak właściwej odpowiedzi
19. Dodając dwie liczby w systemie czwórkowym (3201+2203) otrzymamy:
(wynik w systemie ósemkowym)
a) 5404
b) 10404
c) 12010
d) 604
e) brak właściwej odpowiedzi
20. Dodając dwie liczby w systemie czwórkowym (3201+2203) otrzymamy:
(wynik w systemie czwórkowym)
a) 5404
b) 10404
c) 12010
d) 604
e) brak właściwej odpowiedzi
str4
Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla Gimnazjalistów
2008/2009
ETAP III - wojewódzki
II. Przyjrzyj się uważnie tabeli wykonanej w MS Excel realizującej algorytm zamiany ułamka
właściwego z systemu dziesiętnego na system dwójkowy
Dla ułamka 0,8:
ułamek
bez części całkowitej
1,6
1,2
0,4
0,8
1,6
1,2
0,4
0,8
1,6
0,8
0,6
0,2
0,4
0,8
0,6
0,2
0,4
0,8
…
cześć całkowita
ułamka
ułamek*2
itd…
1
1
0
0
1
1
0
0
1
….
wynik (0,8)10=(0,110011001100….)2
okres=1100
1. Który z poniżej wymienionych ułamków binarnych przedstawia ułamek 0,75 zapisany w
systemie dziesiętnym:
a) 0,2
b) 0,11(11)
c) 0,11
d) 0,2(2)
e) brak właściwej odpowiedzi
2. Zaznacz liczbę będącą okresem ułamka 0,75 zamienionego na system dwójkowy
a) 1
b) 11
c) brak okresu
d) 2
e) brak właściwej odpowiedzi
3. Który z poniżej wymienionych ułamków binarnych przedstawia ułamek 0,6 zapisany w systemie
dziesiętnym:
a) 0,1001(1001)
b) 0,110(110)
c) 0,1001(001)
d) 0,1(2)
e) brak właściwej odpowiedzi
str5
Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla Gimnazjalistów
2008/2009
ETAP III - wojewódzki
4. Zaznacz liczbę będącą okresem ułamka 0,6 zamienionego na system dwójkowy
a) 001
b) 110
c) 2
d) 1001
e) brak właściwej odpowiedzi
5. Który z poniżej wymienionych ułamków binarnych przedstawia ułamek 0,275 zapisany w
systemie dziesiętnym:
a) 0, 010(0011)
b) 0,01(0110)
c) 0,001(001)
d) 0,01(01)
e) brak właściwej odpowiedzi
6. Zaznacz liczbę będącą okresem ułamka 0,275 zamienionego na system dwójkowy
a) 1001
b) 0110
c) 01
d) 0011
e) brak właściwej odpowiedzi
7. Który ułamek będzie miał skończone rozwiniecie binarne?
a) 0,1
b) 0,66
c) 0,03125
d) 0,5312
e) brak właściwej odpowiedzi
8. Który ułamek będzie miał nieskończone rozwiniecie binarne?
a) 0,5
b) 0,125
c) 0,03125
d) 0,5312
e) brak właściwej odpowiedzi
str6
Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla Gimnazjalistów
2008/2009
ETAP III - wojewódzki
III. Poniżej podany jest schemat blokowy pewnego algorytmu. Liczby a,b,c – liczby całkowite
dodatnie.
Start
czytaj: a,b,c
T
czy
a>b
N
N
T
czy
czy
a=b
a=b
czy
b>=c
N
N
T
czy
a>=c
T
pisz :a
pisz :b
pisz :c
STOP
1. Jaki wynik będzie dla wczytanego a=12 b=21 c=12?
a) 21
b) 12
c) 12 12
d) brak wyniku, algorytm zapętli się
e) brak właściwej odpowiedzi
str7
Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla Gimnazjalistów
2008/2009
ETAP III - wojewódzki
2. Jaki wynik będzie dla wczytanego a=3 b=3 c=3?
a) 33
b) 3
c) 333
d) brak wyniku, algorytm zapętli się
e) brak właściwej odpowiedzi
3. Jaki wynik będzie dla wczytanego a=23 b=32 c=13?
a) 23
b) 32
c) 13
d) brak wyniku, algorytm zapętli się
e) brak właściwej odpowiedzi
4. Jaki będzie wynik dla wczytanego a=31 b=31, c=5?
a) 315
b) 31
c) 5
d) brak wyniku, algorytm zapętli się
e) brak właściwej odpowiedzi
5. Powyższy algorytm realizuje:
a) wypisywanie największej z trzech liczb jeżeli są różne
b) wypisywanie najmniejszej z trzech liczb
c) wypisywanie wszystkich trzech liczb jeżeli są równe
d)wypisywanie liczby w przypadku dwóch równych liczb
e) brak właściwej odpowiedzi
str8
Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla Gimnazjalistów
2008/2009
ETAP III - wojewódzki
imię i nazwisko…………………………………………………………………………………….
szkoła……………………………………………………………………………………………….
KARTA OPPOWIEDZI
Nr pyt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
str9
Download