PLAN PRZEDMIOTU ANATOMIA

advertisement
PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ
RATOWNICTWO MEDYCZNE
Wykłady
ROK 2016/2017
03.10.2016
Reguły opisu anatomicznego. Części ciała. Okolice. Układy i narządy. Powłoka wspólna.
10.10.2016
Wybrane zagadnienia z osteologii. Szkielet osiowy. Szkielet kończyn. Połączenia kości. Stawy i ich mechanika.
17.10.2016
Klatka piersiowa. Anatomia topograficzna klatki piersiowej. Mięśnie klatki piersiowej i grzbietu. Jama klatki
piersiowej – podział i zawartość. Wielkie naczynia. Przełyk.
24.10.2016
Anatomia i czynność serca.
07.11.2016
Topografia serca. Układ przewodzący serca. Krążenie wieńcowe.
14.11.2016
Oddychanie, a wymiana gazowa. Zawartość jam opłucnowo-płucnych. Budowa układu oddechowego: jama nosowa,
krtań, gardło, tchawica, oskrzela, płuca. Opłucna.
21.11.2016
Podziały układu nerwowego. Układ nerwowy ośrodkowy – mózgowie, rdzeń kręgowy. Narządy zmysłów.
28.11.2016
Układ nerwowy obwodowy, somatyczny i autonomiczny. Drogi układu nerwowego. Anatomiczne podstawy
powstawania głównych objawów neurologicznych.
05.12.2016
Układ wewnątrzwydzielniczy. Gruczoły dokrewne. Hormony tkankowe, dokrewne i neurohormony. Mechanizmy
sprzężeń i osi w działaniu układu wewnątrzwydzielniczego. Wybrane procesy aktywacji układu nerwowego,
hormonalnego i sercowo-naczyniowego w warunkach wstrząsu.
12.12.2016
Okolice głowy i szyi. Trójkąty szyi. Mięśnie głowy i szyi. Układ naczyniowy głowy i szyi. Unerwienie struktur głowy i
szyi. Jama ustna. Wybrane zagadnienia z anatomii klinicznej głowy i szyi.
Ćwiczenia
03.10.2016
Reguły anatomicznego opisu ciała ludzkiego. Mianownictwo. Osie i płaszczyzny. Okolice. Układy narządów.
Prezentacja układów narządów na modelach i preparatach. Powłoka wspólna.
10.10.2016
Osteologia. Szkielet osiowy. Szkielet kończyn. Połączenia kości. Stawy i ich mechanika. Rozpoznawanie i opisywanie
budowy kości.
17.10.2016
Anatomia ścian klatki piersiowej. Przestrzeń międzyżebrowa. Jama klatki piersiowej, a okolica klatki piersiowej.
Śródpiersie i jego podział. Zawartość –worek osierdziowy, wielkie naczynia, przełyk.
24.10.2016
Budowa i czynność serca. Jamy serca. Zastawki serca.
07.11.2016
Krążenie wieńcowe. Układ przewodzący serca. Położenie serca – rzuty serca. Koniuszek serca.
14.11.2016
Budowa układu oddechowego. Górne drogi oddechowe- jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, drzewo oskrzelowe.
Opłucna i płuca. Mechanika oddychania. Wymiana gazowa. Odmy.
21.11.2016
Układ nerwowy ośrodkowy. Klasyfikacja układu ośrodkowego. Rdzeń kręgowy. Mózg. Móżdżek. Pień mózgu.
Narządy zmysłów.
28.11.2016
Układ nerwowy obwodowy, somatyczny i autonomiczny. Drogi układu nerwowego. Anatomiczne podstawy
powstawania głównych objawów neurologicznych.
05.12.2016
Układ wewnątrzwydzielniczy. Oś podwzgórzowo-przysadkowo-gruczołowa.
nerwowego, wewnątrzwydzielniczego i krążenia w warunkach wstrząsu.
12.12.2016
Zagadnienie
aktywacji
układu
Okolice głowy i szyi. Trójkąty szyi. Mięśnie głowy i szyi. Jama ustna. Układ naczyniowy głowy i szyi. Unerwienie
struktur głowy i szyi. Wybrane zagadnienia z anatomii klinicznej głowy i szyi.
17.12.2016
sobota
Kollokwium I zakres
– sprawdzian praktyczny i test
14.01.2017 sobota
Kollokwium I zakres poprawkowe
– sprawdzian praktyczny i test
Download