O*wiadczenie o zatrudnieniu rodziców

advertisement
Oświadczenie o zatrudnieniu
rodzicówkryterium dodatkowe wynikających z art. 20t ust.2 pkt2 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty –
t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2014, poz. 7.).
…………………………………….
……………………………
data
…………………………………….
WNIOSKODAWCA/Y (rodzic/ce, opiekun/opiekunowie prawni)
…………………………………….
Adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW
Oświadczam, że jestem osobą pracującą*
w……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Nazwa zakładu pracy
Lub wykonującą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą*
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna
____________________
Oświadczam, że jestem osobą pracującą*
w……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Nazwa zakładu pracy
lub wykonującą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą*
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna
____________________
* niewłaściwe skreślić
Download