CIESZKÓW - Historia - Edukacja Barycz

advertisement
HISTORIA

Pierwsze wzmianki o osadzie w tym miejscu pochodzą z roku 1236 oraz 1241. Jest to okres
panowania Henryka I, syna Bolesława Wysokiego (otrzymał on Śląsk po interwencji Fryderyka
Barbarossy), za którego to wybudowano w Cieszkowie warownię.

W roku 1280 książęta głogowscy posiadają w Cieszkowie swój zamek. Księstwo głogowskie
zostało wyodrębnione w roku 1177 po podziale Śląska a następnie zostało włączone do dzielnicy
wrocławskiej. Rok 1248 przyniósł ponowne wyodrębnienie księstwa głogowskiego.

Po około czterdziestu latach, bo od roku 1290 do roku 1296 (władzę sprawuje Henryk III
Głogowczyk), księstwo powiększyło się m.in. o Milicz, Trzebnicę, Oleśnicę oraz Syców.

Rok 1328 przyniósł oddanie dóbr Cieszkowskich (również Milicz), w zastaw biskupowi
wrocławskiemu. Natomiast 30 lat później cała kasztelania wraz z Cieszkowem, staje się
własnością księcia oleśnickiego Konrada I. Dynastia ta władała Cieszkowem do końca wieku
XV.

Po tym okresie gród nabywa marszałek Księstwa Oleśnickiego, Wilhelm Mosche. Jego staraniem
Cieszków w roku 1448 nabywa prawa miejskie.

Kolejny rozdział historii Cieszkowa to wiek XVI, który przyniósł nowego gospodarza: milickich von
Maltzanów w osobie Joahima Maltzana. Jest to dobry okres zarówno dla samego Cieszkowa jak i
okolicznych wiosek. Powstaje pierwsza szkoła (rok 1555), wybudowano nową kaplicę zamkową (rok
1558) pod wezwaniem św. Anny (na miejscu dawnego cmentarza). Kaplica ta dotrwała do pierwszej
połowy XVIII wieku, kiedy to strawił ją pożar.

Nie ominęła tych terenów również wojna trzydziestoletnia (toczona w latach 1618-1648). W trakcie jej
trwania, rok 1625, wybuchła w Cieszkowie epidemia dżumy, która pochłonęła niemal połowę
ówczesnych mieszkańców.
Kościół w Trzebicku, stanowił zbór protestancki.

Dwa lata później, w 1627 roku, pustoszą okolice dwie kompanie wojsk Wallensteina. Powtarza się to
siedem lat później.

Rok następny - 1628, przyniósł podział baronatu Milickiego pomiędzy rodzeństwo Maltzanów.
Cieszków wraz z "dworem, miastem, folwarkiem dworskim, folwarkiem w Brzezinie i Kolędzie,
wsiami: Góry, Bartniki, Strachnowo, owczarnią w Piękocinie, młynem i stawem we Wrocławicach" (I.
Kowalski, Dolina Baryczy - legendy, zabytki, kultura) przypadł najmłodszemu, Wilhelmowi
Maltzanowi.
Jednak wokół majątku trwały ciągłe spory, co doprowadziło do sprawy przed sądem cesarskim we
Wrocławiu.

W roku 1656 Cieszków zostaje podniesiony do rangi klucza a cztery lata później, w roku 1660
otrzymuje status "mniejszego wolnego państwa stanowego" (Minder-Freie-Standesherrschaft
Freyhan).

Śmierć Wilhelma II kończy cieszkowską linię Maltzanów. Majątek przechodzi w ręce jego żony,
Renaty Beaty von Nowack (rok 1691). Po jej śmierci majątkiem zarządza hr. Erazm Urlyk von Geist
und Hagen - jej drugi mąż. Gdy i ten umiera, wdowa po nim, jego druga żona, przekazuje klucze do
miasta Wilhelmowi von Strattma.
Ten jednak w roku 1725 sprzedaje Cieszków marszałkowi polnemu, ministrowi w rządzie Bruhla, hr.
Jakubowi Flemingowi za 165 tysięcy florenów.

W roku 1745 majątek zostaje sprzedany Katarzynie Ludwice z Sapiechów, polskiej arystokratce. To ona
w roku 1753 funduje kościół, zwany dawniej kościołem Katarzyny, dziś p.w. Najświętszej Marii Panny.

Dwadzieścia trzy lata później, 15 czerwca 1768, na wydmowych wzgórzach zwanych Sindrami
(pomiędzy Cieszkowem a Zdunami), konfederaci barscy stoczyli przegraną potyczkę z Moskalami.

Rok 1779, 2 marca. W swoim majątku Lilienhoff umiera Katarzyna Sapieżyna. Zostaje pochowana w
kaplicy ufundowanego przez siebie kościoła.
Spadkobiercy księżnej sprzedają dobra Cieszkowskie hr. von Sandretzky (założycielowi wsi
Sędraszyce w roku 1787). Mamy rok 1781.

Kolejnymi właścicielami majątku zostają von Zedlitzowie. Jednak pożar jaki wybuchł w Cieszkowie 4
października 1826 roku, w wyniku którego niemal całe miasto spłonęło (ocalało tylko siedem zagród,
pałac i kościół), przyczynił się do sprzedaży Cieszkowa Maurycemu von Teichman - rok 1828.

Około roku 1841 Cieszków zostaje pozbawiony praw miejskich (przyczynił się do tego wspomniany
wyżej pożar oraz szybki rozwój Zdun i Milicza).

Mamy rok 1846. Rozpoczyna się budowa dużego, bo obliczonego na 2000 wiernych, kościoła
ewangelickiego.
Obecnie jest to kościół katolicki, położony przy głównej drodze w samym centrum miejscowości.

Wiek XIX przynosi kolejnych właścicieli tych ziem. Z początkiem wieku są to wrocławscy kupcy:
Ryszard i Aleksander Schreiberowie, natomiast od roku 1878 przez następne 30 lat, właścicielem
zostaje Hugon von Willamowitz.
Stan taki utrzymuje się do roku 1917, kiedy to nowym właścicielem pałacu i całego dominium zostaje
ród Puckler. To oni przeprowadzają gruntowną renowację wnętrza i elewacji pałacu.
Jednak druga wojna światowa przerywa panowanie Pucklerów na tych ziemiach. W roku 1945 ziemi te
zostają przyłączone do Polski.

W ten oto sposób dobiegła końca
historia rodów, władających tymi
ziemiami przez wiele wieków. Jednak
historia tych terenów nie skończyła się
po roku 1945. Wraz z napływem
repatriantów na te tereny, rozpoczął się
nowy rozdział w historii tych ziem.
 pozostałości zespołu dworskiego,
 zbór kalwiński z XVII w., XIX w.
 podworski park krajobrazowy z XVII w., poł. XIX w.
 Wykonali: Kuba Żywiczko, Mariusz Fassa, Wiktor
Wiertlewski !
 Klasa 6 SP w Pakosławsku
 Strony: Wikipedia
Download