TEORIA I FILOZOFIA PRAWA

advertisement
TEORIA I FILOZOFIA PRAWA
1. Pojęcie władzy publicznej.
2. Środki sprawowania władzy.
3. Wyjaśnić pojęcie państwa.
4. Pojęcie suwerena i suwerenności.
5. Teorie pochodzenia państwa.
6. Idee dotyczące przyszłości państwa.
7. Definicja narodu.
8. Relacje pomiędzy narodem a państwem.
9. Relacje obywatel - państwo.
10. Prawa i obowiązki obywatelskie.
11. Społeczeństwo obywatelskie i państwo totalitarne.
12. Cele 1 funkcje państwa.
13. Państwo unitarne i federalne.
14. Monarchia i republika.
15. Warunki istnienia demokracji politycznej i instytucji wolnych wyborów.
16. Państwo liberalne i socjalne.
17. Założenia pozytywizmu prawnego i jego konsekwencje dla rozumienia prawa.
18. Założenia normatywizmu prawnego.
19. Założenia instytucjonalizmu prawnego.
20. Założenia kontraktualizmu prawnego.
21. Realizm prawny.
22. Definicja prawa wg filozofii personalistycznej.
23. Problem prawa natury.^
24. Spór o istnienie prawa natury - główne stanowiska.
25. Istota, główne treści i funkcje prawa natury.
26. Główne historyczne koncepcje sprawiedliwości.
27. Zależność między prawem a sprawiedliwością.
28. Rodzaje formuł sprawiedliwości.
29. Treści formuł sprawiedliwości.
30. Porządek społeczny i prawny.
31. System prawny.
32. Idea umowy społecznej i jej rozwój historyczny.
33. Kontraktualizm współczesny.
34. Odpowiedzialność prawna - podmioty, zakres i sankcje.
35. Metody interpretacji tekstu prawnego.
36. Modele tworzenia prawa.
37. Teorie obowiązywania prawa.
38. Prawo wobec wartości.
Literatura:
Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, W-wa 1995.
SarkowiczR., Stelmach 1., Teoria prawa, Kraków 2001
Sarkowicz RT7 Stelmach I, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999.
Tokarczyk R., Filozofia prawa, Lublin 2002.
Download