UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY Zawarta dnia

advertisement
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
Zawarta dnia ...........................................w ..................................................................... pomiędzy:
SPRZEDAJĄCY
WSPÓŁWŁAŚCICIEL – SPRZEDAJĄCY
Imię i Nazwisko ............................................
Imię i Nazwisko ............................................
Adres .............................................................
Adres .............................................................
(kod pocztowy, poczta) .........................................
(kod pocztowy, poczta) ..........................................
PESEL ..............................................................
PESEL ...........................................................
seria i numer dowodu os. ..............................
seria i numer dowodu os. ..............................
KUPUJĄCY
WSPÓŁWŁAŚCICIEL – KUPUJĄCY
Imię i Nazwisko ............................................
Imię i Nazwisko ............................................
Adres .............................................................
Adres .............................................................
(kod pocztowy, poczta) .........................................
(kod pocztowy, poczta) ..........................................
Pesel ..............................................................
Pesel ..............................................................
seria i numer dowodu os. ..............................
seria i numer dowodu os. ..............................
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY:
Marka/model .................................................................................................................................
Rok produkcji ..............................................., Numer rejestracyjny ........................................
Nr nadwozia (VIN) ........................................................................................................................
Uwagi ..............................................................................................................................................
§ 2.
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność,
jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on także przedmiotu
zabezpieczenia.
§ 3.
Strony ustaliły przedmiot umowy na kwotę .....................................................................................,
słownie .............................................................................................................................................
§ 4.
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w pkt. 1 za kwotę
określoną w pkt. 3 niniejszej umowy.
§ 5.
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 7.
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY:
KUPUJĄCY:
....................................................
.........................................................
....................................................
.........................................................
Download