Wzór rejestr uchwał

advertisement
WZÓR
Rejestr Uchwał
Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej
ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych
działającej przy………………..
Lp.
Numer
uchwały
Data podjęcia
Dotyczy
Termin
wykonania
Uwagi
1.
1/2013
25 luty 2013 r.
w sprawie przyjęcia Planu pracy RKE w roku
2013
25 luty 2013 r.
_
2.
2/2013
25 luty 2013 r.
w sprawie ustalenia w roku 2013 r. terminów 25 luty 2013 r.
przeprowadzenia egzaminu na I stopień
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
_
3.
4.
5.
6.
7.
Sporządził:……………………………….
Podpis
Download