Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych:

advertisement
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych:
…………………………………………….
……………………………………
(imię i nazwisko)
(miejscowość, data)
…………………………………………….
(adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych
……………………………………
(czytelny podpis)
Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art.233
Kodeksu Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
……………………………………
(czytelny podpis)
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards