pobierz

advertisement
……………………………………………..
(pieczęć jednostki zamawiającej)
Data: …………………………… 20…..r.
DZIAŁ
TRANSPORTU i ZAOPATRZENIA
WNIOSEK O WYROBIENIE PIECZĄTKI
W związku z:
□ zatrudnienie □ zmiana organizacyjna □ zmiana danych osobowych □ zużycie/uszkodzenie
□ inne ……………………………………………………………………………………...…….
proszę o wyrobienie:
□ pieczęci urzędowej: □ metalowej, □ polimerowej, □ sucha pieczęć
□ pieczęci nagłówkowej
□ pieczęci imiennej
□ stempla
o treści:
Treść pieczątki/ek (układ, wielkie i małe litery, odstępy – jak na pieczątce)
Liczba egzemplarzy ………………………………..
Średnica pieczątek okrągłych cm: ……………….
Wielkość w cm (jeżeli jest istotna): ………. x ………
Kolor tuszu: □ niebieski
□ czarny □ czerwony □ inny ………………..…
Źródło finansowania: …………………………………………………………………
………………………………………..
(pieczęć i/lub podpis zamawiającego)
………………………………………………………..
(pieczęć i podpis dziekana/kanclerza/kierownika)
Potwierdzenie danych osobowych
……………………………………………………………………………………
(data, pieczęć i podpis pracownika Działu Spraw Pracowniczych)
Download