Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

advertisement
POWIATOWY URZĄD PRACY
59-700 BOLESŁAWIEC UL.OBROŃCÓW HELU 10
TEL./FAX (075) 732-66-01 DO 04 e-mail: [email protected]
http://pup.boleslawiec.ibip.pl
ZASADY
ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ
ZALEŻNĄ
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065) osobie bezrobotnej posiadającej co najmniej jedno dziecko do
7 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia lub sprawującej opiekę
nad osobą zależną, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub została skierowana na staż,
przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie Starosta może refundować koszty opieki nad
dzieckiem lub osobą zależną.
Wysokość refundacji powyższych kosztów (na każde dziecko lub osobę zależną) nie może przekroczyć
połowy zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 , pkt 1.
Przyznanie kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) lub osobą zależną przysługuje pod warunkiem
osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za
pracę. W 2016 roku jest to kwota 2000 zł brutto.
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną może być dokonywany przez okres do 6
miesięcy.
W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie – refundacja
kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną następuje na okres odbywania stażu, przygotowania
zawodowego dorosłych lub szkolenia.
Osoba spełniająca wyżej wymienione warunki może złożyć wniosek o dokonywanie zwrotu kosztów
opieki nad dzieckiem (dziećmi) lub osobą zależną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu ul.
Obrońców Helu 10.
Do wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) należy dołączyć :
1) kserokopię umowy o pracę lub dokumentu potwierdzającego podjęcie innej pracy zarobkowej,
2) fakturę lub rachunek potwierdzający poniesienie i wysokość kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą
zależną;
3) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku opieki nad osobą zależną lub dziecka
niepełnosprawnego;
4) poświadczenie dotyczące zameldowanych wspólnie z Wnioskodawcą osób;
5) skrócony akt urodzenia dziecka lub inny dokument poświadczający sprawowanie opieki nad
dzieckiem;
6) zaświadczenie z zakładu pracy o przychodzie miesięcznym z tytułu zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej (zaświadczenie za miesiąc, w którym poniesiono koszty opieki).
Zwrot kosztów opieki nie jest świadczeniem obligatoryjnym i jego przyznanie uzależnione będzie od
dysponowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu środkami na finansowanie działania. Zwrot
ten następuje na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.
Druki wniosków można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu.
Wniosek o refundację kosztów opieki należy składać do końca miesiąca, w którym nastąpiło
zatrudnienie bądź rozpoczęcie stażu / przygotowania zawodowego dorosłych / szkolenia.
O sposobie rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd powiadamia wnioskodawcę na piśmie.
POWIATOWY URZĄD PRACY
59-700 BOLESŁAWIEC UL.OBROŃCÓW HELU 10
TEL./FAX (075) 732-66-01 DO 04 e-mail: [email protected]
http://pup.boleslawiec.ibip.pl
Bolesławiec, dnia ……………………………
.................................................
(imię i nazwisko)
.................................................
.................................................
(adres do korespondencji)
Powiatowy Urząd Pracy
w Bolesławcu
WNIOSEK
O REFUNDACJĘ KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ*
Na podstawie art. 61 oraz 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) zwracam się z prośbą o
refundację z Funduszu Pracy ponoszonych przeze mnie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą
zależną.
Informuję, że:*
1. Podjąłem/am z dniem ................................................. zatrudnienie/inną pracę zarobkową*
w ..................................................................................................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)
2. Zostałem/am skierowany/a na staż, który rozpocząłem/am od dn. ................................. do
dn................................. .........................................................................................................
(nazwa i adres pracodawcy, jednostki szkolącej)
Jednocześnie informuję, że zgodnie z zawartą umową będę uzyskiwał/a za wykonywaną pracę przychód
w wysokości .......................... zł brutto miesięcznie**
Załączniki wymagane do rozpatrzenia wniosku:
1) kserokopia umowy o pracę lub dokument potwierdzający podjęcie innej pracy zarobkowej
2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku opieki nad osobą zależną lub dziecka niepełnosprawnego
3) oświadczenie dotyczące zameldowanych wspólnie z Wnioskodawcą osób
4) skrócony akt urodzenia dziecka lub inny dokument poświadczający sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 7
5) kserokopia rachunku bankowego
Wnoszę o przekazywanie zwrotu kosztów opieki:
a) na rachunek bankowy nr: …………………………………………………………………………………
Wpłynęło ……………………………
(data i podpis pracownia)
…...……………………………………
(data i podpis osoby składającej wniosek)
Akceptacja Dyrektora …………………………….
(data i podpis Dyrektora)
* niepotrzebne skreślić
** nie dotyczy osób skierowanych na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie
POWIATOWY URZĄD PRACY
59-700 BOLESŁAWIEC UL.OBROŃCÓW HELU 10
TEL./FAX (075) 732-66-01 DO 04 e-mail: [email protected]
http://pup.boleslawiec.ibip.pl
Bolesławiec, dnia ……………………………….…….
.................................................
(imię i nazwisko)
.................................................
.................................................
(adres do korespondencji)
ROZLICZENIE
DOTYCZĄCE REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ
ZALEŻNĄ*
Oświadczam, że w miesiącu ……………………2017 r. poniosłem/am koszty opieki w wysokości …………, z
tytułu podjęcia pracy* odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia**
1. W miesiącu rozliczeniowym z tytułu opieki poniosłam/em koszty na niżej wymienione osoby:
L.p.
Imię i nazwisko
Stopień
Data
Wysokość
pokrewieństwa
urodzenia
poniesionych
kosztów
1.
2.
2. Kwota powyższa jest kosztem na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj instytucji zajmującej się opieką nad dzieckiem/ osobą zależną*)
3. Jednocześnie informuję, że w miesiącu rozliczeniowym uzyskiwałem/am za wykonywaną pracę przychód brutto
w wysokości ................................ zł* .
4. Należną kwotę zwrotu poniesionych kosztów ( właściwe zaznaczyć x)
□ Proszę przelać na konto osobiste (do rozliczenia załączam dokument potwierdzający numer konta bankowego)
□ Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną odbiorę osobiście w formie gotówkowej w banku
wskazanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu.
………….............................................................
(data, podpis osoby składającej rozliczenie)
Załączniki:
1. faktura lub rachunek potwierdzający poniesienie i wysokość kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
2. zaświadczenie o przychodzie miesięcznym z tytułu wynagrodzenia lub innej pracy zarobkowej (zaświadczenie
za miesiąc, w którym poniesiono koszty opieki).
Oświadczenie
Świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233§ 1 Kodeksu Karnego za podanie fałszywych
danych oświadczam, że podane we wniosku informacje dotyczące:
- osób zameldowanych wspólnie z Wnioskodawcą uległy / nie uległy zmianie*.
………….............................................................
(data, podpis osoby składającej rozliczenie)
Wpłynęło: ………………………………….
(data i podpis pracownika PUP)
Kwota do refundacji: ……………………………
(data, podpis pracownika)
Download