Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych Pola

advertisement
Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych
Pola elektromagnetyczne (PEM) ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje jako pola
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz,
tworzące zakres promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego. Od 2008 r.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi monitoring pól elektromagnetycznych,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku (Dz. U. Nr 221 poz. 1645).
Rozporządzenie określa zakres i sposób prowadzenia przez wojewódzkich inspektorów
ochrony środowiska badań poziomów pól elektromagnetycznych. Na obszarze województwa,
dla każdego roku kalendarzowego z trzyletniego cyklu pomiarowego, wyznacza się po 15
punktów pomiarowych w dostępnych dla ludności miejscach. Łącznie na terenie
województwa wyznacza się 135 punktów pomiarowych dla trzyletniego cyklu pomiarowego,
po 45 punktów pomiarowych dla każdego roku.
Inne akty prawne związane z monitoringiem pól elektromagnetycznych:
•
•
•
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.
2013. poz. 1232, z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i
sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku (Dz.U. Nr 221 poz. 1645).
Download