Prezentacja

advertisement
TWORZENIE KOPII
ZAPASOWYCH
I ODZYSKIWANIE DANYCH
JAKO ELEMENT SYSTEMU
ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ
DZIAŁANIA
(BCM - BUSINESS CONTINUITY
MANAGEMENT)
Promotor:
Autor:
Dr. Artur Rot
Mateusz Pękala
2016.10.15
Cyber Security Management
Wybór tematu


Cel. Scharakteryzowanie systemu backupowego w
kontekście roli jaką odgrywa w systemie ZCD
Motywacja
 Brak
świadomości organizacji
 Brak woli dostawców

Efekt (ten pożądany) – rozmowa o backupie
zawsze w kontekście roli jaką odgrywa w ZCD
Ciągłość działania



Ciągłość Działania – postulatywny stan odporności
organizacji na zakłócenie
Zapewnianie Ciągłości Działania – ciąg
planowych działań, zmierzających do zapobieżenia
zakłóceniom lub usuwania przyczyn i skutków
zaistnienia zakłócenia lub wprowadzenia
zastępczych warunków działania do czasu usunięcia
skutków zakłócenia
Zarządzanie Ciągłością Działania – proces
zarządzania zmierzający do zachowania ciągłości
działania organizacji
Zarządzanie ciągłością działania
ZCD – podejście holistyczne
Cykl zarządzania ciągłością działania
Dojrzałość organizacji
Backup a SZBI, ZCD, PCD, DRP



ZCD jest częścią
SZBI
Efektem
wdrożenia ZCD
jest zestaw
procedur PCD
Częścią PCD jest
DRP
Wymagania biznesu Always-ON
Nowoczesne Data Center

Wirtualizacja (ang. virtualization)
 około
80% obciążeń na serwerach x86 jest
zwirtualizowanych (Gartner)
 w 2014 roku wirtualizacja obejmowała 69,7%
systemów klasy x86, a do 2018r odsetek ten wzrośnie
do 71,1%

Nowoczesna pamięć masowa (ang. modern storage)
 Snapshoot,

tiering, replikacja
Chmura (ang. cloud)
 Chmura
jako ośrodek zapasowy
System do backupu
Uruchomienie systemu z backupu
vPower
migracja online
Testowanie backupu, patchowanie,
DevOps, szkolenia
Zadanie weryfikacji
VM
App
OS
Report
Trendy (Gartner)



W 2020, 30% organizacji będzie wykorzystywać
backup do nie tylko do odtwarzania po awarii (disaster
recovery, test/development, DevOps, itd...), w
porównaniu do 10% w 2016r.
W 2020 10% sprzedawanych macierzy dyskowych
będzie zawierało mechanizm własnego backupu
(wzrost z 2% w 2016r) eliminując potrzebę zakupu
tego rozwiązania
W roku 2019 roku. 30% średnich organizacji będzie
wykorzystywać chmurę publiczną do backupu. Obecnie
(2016) jest to 5%
Podsumowanie



Backup nie jest dla backupu – producenci widzą i
reagują oferując narzędzia do ZCD.
Nowoczesne DC goni potrzeby Always-ON business
Nie ma 100% bezpieczeństwa jest DR i BCM i
zarządzanie ryzykiem
 continuous
availability, disaster avoidance, zero downtime, IT continuity to modne terminy określające DR z
naciskiem na prewencje
Download