Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących

advertisement
Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547)
art. 65 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 584, z późn. zm.).
Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub
konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców
wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub
konfekcjonowania tych środków.
Nie dotyczy to producenta środka ochrony roślin, który uzyskał zezwolenie na wprowadzanie
danego środka ochrony roślin do obrotu, z tym że jeżeli producent ten prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie zbywania środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy, działalność
w tym zakresie wymaga wpisu do wyżej wymienionego rejestru.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu środkami ochrony
roślin, jest obowiązany:
1) zapewnić, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy:
a) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z
zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin,
lub
b) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed wykonywaniem tych czynności, ukończyły
szkolenie wymagane od osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie,
potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument
wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie
uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie dokonywania zbycia środków ochrony
roślin ostatecznemu nabywcy,
c) udzielały nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji dotyczących
zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących
prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania, przy czym – w przypadku zbywania środków
ochrony roślin użytkownikowi nieprofesjonalnemu – podstawowych informacji dotyczących w
szczególności:
– zagrożeń stwarzanych przez te środki dla zdrowia człowieka, z uwzględnieniem różnych
sposobów narażenia
na kontakt z tymi środkami,
– właściwego przechowywania tych środków,
– właściwego stosowania tych środków,
– właściwego postępowania z resztkami tych środków,
– sposobów ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin;
2) w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż wskazany w pkt 1,
zapewnić możliwość bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje określone w pkt 1
lit. a lub b, która będzie udzielała nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie,
informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin
oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniu;
3) przechowywać środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z innych
powodów nieprzeznaczone do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu;
4) realizować obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o której
mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w taki sposób, aby – z wyjątkiem
przypadków zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy – umożliwiać określenie
numeru partii i daty produkcji nabywanych i zbywanych środków ochrony roślin;
5) w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, umieszczać w ofercie
zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie
osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone
w art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.
6. Konfekcjonowanie środków ochrony roślin jest prowadzone zgodnie z wymaganiami
określonymi w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu albo
pozwoleniu na handel równoległy, z zachowaniem numeru partii oraz daty produkcji środka
ochrony roślin nadanych przez producenta tego środka ochrony roślin, nie dotyczy
konfekcjonowania środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim.
Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie
konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin jest:
1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu miejsce zamieszkania albo siedzibę
przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – miejsce
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby.
2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce wykonywania
działalności w zakresie konfekcjonowania lub wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowie o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło ze Unią Europejską i jej państwami
członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo świadczącego usługi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14
dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych, na podstawie art. 66
ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy:
1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków (druk
dostępny na stronie internetowej:
http://piorin.gov.pl/cms/upload/wniosek%20o%20wpis%20do%20rejestru%20przedsiebiorcow
%20od%2027.04.2013.doc).
2. Wraz z wnioskiem, przedsiębiorca składa oświadczenie (druk dostępny na stronie
internetowej:
http://piorin.gov.pl/cms/upload/oswiadczenie%20do%20wniosku%20o%20wpis%20do%20rej
estru%20przedsiebiorcow0.doc)
3. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
783, z późn, zm.) dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w
zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
podlega opłacie skarbowej. Stawka opłaty skarbowej wynosi 1135 złotych (słownie: jeden
tysiąc sto trzydzieści pięć zł) złotych. Stawka opłaty skarbowej od zmiany wpisu do
działalności regulowanej, jeśli dotyczy to zmiany zakresu działalności wynosi 50% stawki
określonej od wpisu.
adres i numer rachunku bankowego (woj. mazowieckie):
Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 33
Bank Handlowy w Warszawie
Numer konta 08103015080000000550015145
Dowód zapłaty opłaty skarbowej przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć nie później niż
w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty.
ZMIANA W REJSTRZE W ZWIAZKU ZE ZMIANĄ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
LUB ADRESU SIEDZIBY (PRZENIESIENIE DO INNEGO WOJEWÓDZTWA)
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub adresu siedziby, przedsiębiorca informuje o
tym wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na dotychczasowe miejsce
zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy.
W takim przypadku wojewódzki inspektor właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce
zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy powiadamia o zmianie wojewódzkiego inspektora
właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy oraz
przekazuje mu dokumentację przedsiębiorcy. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na
nowe miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy dokonuje wpisu przedsiębiorcy do
rejestru i nadaje mu nowy numer w rejestrze. Wpis ten nie podlega opłacie skarbowej.
INNE ZMIANY WE WPISIE DO REJESTRU
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14
dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianie tych danych. Zgłoszenie i
dokonanie zmiany danych wpisanych do rejestru nie podlegają opłacie skarbowej.
WYKREŚLENIE Z REJESTRU
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej może wykreślić wpis przedsiębiorcy w
rejestrze w wypadku gdy:
1. przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej, niezgodne ze stanem faktycznym,
2. przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności
regulowanej w wyznaczonym terminie,
3. stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności
regulowanej przez przedsiębiorcę.
Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać
ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o
wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej z przyczyn wymienionych w punkcie 1-3.
Przepis ten stosuje się też do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarcza bez
wpisu do rejestru działalności regulowanej.
4. Organ prowadzący rejestr może wykreślić wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek.
Download