Załącznik nr 4 do wniosku-porównanie ofert oraz uzasadnienie

advertisement
Załącznik nr 4 do wniosku o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
PORÓWNANIE OFERT RYNKOWYCH DOTYCZĄCYCH PLANOWANEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ORAZ UZASADNIENIE WYBORU REALIZATORA USŁUGI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
/wypełnia Pracodawca dla każdego: tematu kursu, kierunku studiów podyplomowych, rodzaju egzaminu, rodzaju badań, rodzaju ubezpieczenia od NNW– oddzielnie/
l.p.
1.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rodzaj działania: *proszę zaznaczyć odpowiedni rodzaj działania
⎕ kurs
⎕ studia podyplomowe
⎕ egzamin
⎕ badania lekarskie/psychologiczne
⎕ ubezpieczenie od NNW
2.
Planowany termin /kwartał/y 2017 r./
3.
Liczba godzin
4.
Całkowity koszt wykonania danej usługi
5.
Nazwa i adres realizatora usługi kształcenia ustawicznego
6.
Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia
ustawicznego
OFERTA WYBRANA
DRUGA POZYSKANA OFERTA
TRZECIA POZYSKANA OFERTA
proszę podać: temat/kierunek/rodzaj/nazwę wybranego rodzaju działania
*dot. kursu / studiów podyplomowych / egzaminu
* jeżeli istnieje na rynku tylko jeden realizator usługi kształcenia ustawicznego prowadzący kształcenie w danym zakresie wybranej formy wsparcia Pracodawca uzasadnia ten
fakt wypełniając jedynie dane dotyczące wybranej oferty, pomijając konieczność wypełnienia danych dotyczących drugiej i trzeciej pozyskanej oferty.
……………………………………………………………...……………………………………………..
/ pieczątka i podpis Pracodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Pracodawcy/
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards