konserwacja rowów otwartych na os. charzewice, od ul.staszica do

advertisement
KONSERWACJA ROWÓW OTWARTYCH NA OS. CHARZEWICE, OD
UL.STASZICA DO RZEKI SAN ORAZ ZBIORNIKA WODNEGO PRZY
UL.DZIAŁKOWCÓW W STALOWEJ WOLI
PRZEDMIAR ROBÓT
A.
Konserwacja rowów otwartych na os. Charzewice : kolektor deszczowy zachodni,
rów przy ul. Topolowej, rów od przepompowni przy ul. Ogrodowej do kolektora
deszczowego zachodniego
poz.
podstawa wyceny
Opis
ilość
1.
KNR 1501-0114-04000 wykoszenie ręcznie porostów gęstych
25126 m2
twardych ze skarp
2.
KNR 1501-0115-02000 wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp
25126 m2
o szer. ponad 2 m
3.
KNR 1501-0114-07000 wykoszenie ręcznie porostów gęstych
4773 m2
miękkich z dna cieków
4.
KNR 1501-0115-03000 wygrabienie wykoszonych porostów z dna
4773 m2
cieków o szer. do 2 m
5.
KNK 211-0926-0802
ręczne odmulenie rowu odcinkami, gł. rowu
710 m
do 1m, szer. dna rowu –1,8 m, gł. odmulania –
20 cm
6.
KNK 211-0926-0601
ręczne odmulenie rowu odcinkami, gł. rowu
600 m
do 1m, szer. dna rowu –1,4 m, gł. odmulania –
10 cm
7.
KNK 211-0926-0401
ręczne odmulenie rowu odcinkami, gł. rowu
2000 m
do 1m, szer. dna rowu –1,0 m, gł. odmulania –
10 cm
8.
KNK 211-0926-0201
ręczne odmulenie rowu odcinkami, gł. rowu
500 m
do 1m, szer. dna rowu – 0,6 m, gł. odmulania –
10 cm
9.
KNR 1501-0108-05000 oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o
86 m
śr. 1,25 m, gł. zamulenia do wys. 1/3 średnicy
10. KNR 1501-0108-02000 oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o
18 m
śr. 0,6 m, gł. zamulenia do wys. 1/3 średnicy
11. KNR 1501-0108-02020 oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o
8m
śr. 0,6 m, gł. zamulenia do wys. 2/3 średnicy
12. Kalkulacja indywidualna wywóz skoszonej trawy i chwastów
całość
13. Kalkulacja indywidualna wywóz zebranych z rowów śmieci i odpadów
całość
B.
Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San oraz na os. Zasanie do
rzeki San
poz.
podstawa wyceny
opis
ilość
1.
KNR 1501-0114-04000 wykoszenie ręcznie porostów gęstych
13500 m2
twardych ze skarp
2.
KNR 1501-0115-02000 wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp
13500 m2
o szer. ponad 2 m
3.
KNR 1501-0114-07000 wykoszenie ręcznie porostów gęstych
2650 m2
miękkich z dna cieków
4.
KNR 1501-0115-03000
wygrabienie wykoszonych porostów z dna
cieków o szer. do 2 m
5.
KNR 201-0109-02000
ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych
zagajników
6.
KNK 211-0926-0802
ręczne odmulenie rowu na całej długości, gł.
rowu do 1m, szer. dna rowu –1,5 m, gł.
odmulania – 20 cm
7.
KNK 211-0927-0602
ręczne odmulenie rowu na całej długości, gł.
rowu do 1m, szer. dna rowu –1,5 m, gł.
odmulania – 40 cm
8.
Kalkulacja indywidualna ręczne oczyszczenie z namułu śluzy wałowej
9.
Kalkulacja indywidualna wywóz skoszonej trawy
10. Kalkulacja indywidualna wywóz zebranych z rowu śmieci i odpadów
C.
Zbiornik wodny przy ul. Działkowców
poz.
podstawa wyceny
opis
1.
KNR 1501-0114-04000 wykoszenie ręcznie porostów gęstych
twardych ze skarp
2.
KNR 1501-0115-02000 wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp
o szer. ponad 2 m
3.
KNR 201-0109-02000
ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych
zagajników
4.
KNR 1501-0114-08000 wykoszenie ręcznie porostów gęstych
twardych z dna cieków
5.
KNR 1501-0115-04000 wygrabienie wykoszonych porostów z dna
cieków o szer. ponad 2 m
6.
Kalkulacja indywidualna wywóz skoszonej trawy, trzciny i chwastów
7.
Kalkulacja indywidualna wywóz zebranych ze zbiornika śmieci i
odpadów
2650 m2
0,35 ha
1240 m
110 m
kpl
całość
całość
ilość
28050 m2
28050 m2
0,2 ha
4000 m2
4000 m2
całość
całość
Download