Opis struktury bazy danych

advertisement
Załączniknr3
do warunków technicznych
Opis struktury bazy danych części opisowej
ewidencji gruntów
Tabela: DzialkiUzytki
Kolumny
Nazwa
IdDzialkiUzytki
KodGminy
KodObrebu
Arkusz1
NRDzialki
OznKlasouzytku
OznSposobuUzytkGrunt
PowierzchniaUzytku
Typ
Liczba
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Liczba
Rozmiar
Podwójna precyzja
255
255
10
255
255
255
Dziesiętne
Uwagi:
1. IdDzialkiUzytki – jest unikatowym identyfikatorem obiektu
2. KodGminy - identyfikator jednostki ewidencyjnej w formacie WWPPGG_R
3. KodObrebu – numer obrębu ewidencyjnego w formacie XXXX
6. NRDzialki – numer działki, na której znajduje się użytek
7. OznKlasouzytku – oznaczenie klasoużytku, np. RVI
8. OznSposobuUzytkGrunt – oznaczenie sposobu użytkowania gruntu, np. B, S, Lz
Download