Międzynarodowa klasyfikacja chorób…

advertisement
Międzynarodowa klasyfikacja
chorób…
Wykład IV
Dwa kody dla niektórych stanów

System gwiazdek i krzyżyków
Rewizja 9 wprowadziła system kontynuowany w
Rewizji 10, dwóch kodów dla określeń
diagnostycznych zawierających informacje
zarówno o wyjściowej chorobie ogólnej, jak i
o manifestacji problemu zdrowotnego w
danym narządzie lub miejscu.
System gwiazdek i krzyżyków


PODSTAWOWYM KODEM JEST KOD
CHOROBY WYJŚCIOWEJ – JEST ON
OZNACZONY KRZYŻYKIEM - †
Kodem dodatkowym dla objawu jest kod
oznaczony gwiazdką (*)
Dlaczego kod i gwiazdka ? cd


Kodowanie samej choroby często było
niesatysfakcjonujące dla tworzenia
statystyki,
Istniała bowiem potrzeba analizy stanu
wg objawu, gdyż on był przyczyną
działań medycznych
Czyli..


Kod z krzyżykiem jest kodem głównym i
zawsze musi być stosowany,
Kod z gwiazdką powinien być używany
dodatkowo w przypadku, gdy
wymagana jest również alternatywna
forma prezentacji
Podczas procesu kodowania
kod z gwiazdką nie może być
stosowany jako jedyny
Czyli..


Obszary klasyfikacji, gdzie występuje
system krzyżykowy lub gwiazdkowy są
ograniczone
W całej klasyfikacji istnieje 83
specjalnych kategorii gwiazdkowych,
które są wymienione na początku
odpowiednich rozdziałów
Terminy zaznaczone krzyżykiem
mogą przybierać jedną z trzech
form:
A.
Jeśli symbol i alternatywny kod gwiazdkowy
pojawiają się w nagłówku rubryki
wszystkie terminy zaklasyfikowane do tej rubryki
mogą być przedmiotem podwójnej klasyfikacji i
wszystkie mają ten sam kod alternatywny
np. A17.0 † Gruźlicze zapalenie opon
mózgowych (G01*)
Gruźlica opon (mózgu)
Gruźlicze zapalenie opon miękkich
mózgu
Terminy zaznaczone krzyżykiem mogą
przybierać jedną z trzech form:
B. Jeśli symbol taki pojawia się w nagłówku rubryki, ale
nie występuje alternatywny kod gwiazdkowy,
wszystkie terminy są przedmiotem podwójnej
klasyfikacji . ALE – mają różne kody
alternatywne, np.
A18.1 † Gruźlica układu moczowopłciowego
Gruźlica:
pęcherza moczowego (N33.0*)
szyjki macicy (N74.0*)
nerki (N29.1*)
Terminy zaznaczone krzyżykiem mogą
przybierać jedną z trzech form:
C. Jeśli w tytule nie występuje powyższy
symbol, ani kod gwiazdkowy – to
rubryka jako całość nie jest powodem
podwójnej klasyfikacji. Mogą jej jednak
podlegać pojedyncze terminy. Jeśli tak
jest, to terminy te będą oznaczone
symbolem(†), a ich alternatywne kody
podane są na końcu frazy
Np..
A 54.8 Inne zakażenia rzeżączkowe
Rzeżączkowy(e):
…..
zapalenie otrzewnej †(K67.1*)
zapalenie płuc†(J17.0*)
posocznica
uszkodzenia skóry
Nawiasy okrągłe ()
1.
Do zawarcia słów uzupełniających,
które mogą występować w terminach
diagnostycznych, nie wpływając na
numer kodu np.
I10 Nadciśnienie (tętnicze)(łagodne)
(samoistne)
Nawiasy okrągłe ()
2. Wpisywany jest także numer kodu, do
którego odnosi się termin wykluczony
(„nie obejmuje) np.
H10.0 Zapalenie brzegów powiek i
spojówek (H10.5)
Nawiasy okrągłe ()


3. Zastosowanie nawiasu okrągłego w
bloku tytułowym. Wpisane są w nim
trzyznakowe kody kategorii zawartych w
tym bloku.
4. Nawiasy użyte do włączenia kodu
krzyżykowego do kategorii gwiazdkowej
Nawiasy kwadratowe [ ]
a/dla dodania synonimów, alternatywnych
słów, fraz wyjaśniających np.
A30
Trąd [choroba Hansena]
b/ jako odsyłacze do poprzednich uwag
C00.8 Zmiana przekraczająca granice
wargi [patrz uwaga 5 na stronie 182]
Nawiasy kwadratowe [ ]
c/ dla odniesienia do poprzedniego
ustalonego zestawu czteroznakowych
podkategorii wspólnych dla danych
kategorii, np.
K27 Wrzód trawienny, miejsce
nieokreślone [podkategorie –patrz
strona 529]
Dwukropek

Używany podczas wymieniania
terminów włączonych lub wykluczonych
w sytuacji, gdy słowa, które go
poprzedzają nie są kompletnymi
terminami przyporządkowanymi do tej
rubryki.
Dwukropek
Np.
K36 „Inne zapalenia wyrostka robaczkowego”

Diagnoza zapalenie wyrostka robaczkowego ma
być tam zaklasyfikowane jeśli występują
słowa „przewlekłe” lub „nawracające”
Klamra }

Jest używana podczas wymieniania
terminów włączonych (Obejmuje) i
wykluczonych (Nie obejmuje) dla
wskazania, że zarówno słowa, które je
poprzedzają jak i słowa po niej
występujące, nie są terminami
kompletnymi.
Klamra }

Każdy termin występujący przed klamrą
powinien być dookreślony jednym lub większą
ilością terminów, które następują po niej, np.
071.6 Położnicze uszkodzenie stawów i
więzadeł miedniczych
Oderwanie chrząstki spojenia łonowego
Uszkodzenie kości guziczej podczas
porodu
BNO

Czyli „bliżej nie określone terminy”
Np. stenoza mitralna – najczęściej jest ten
termin używany do reumatycznej
stenozy mitralnej
Ale przyczyna może być różna
Niesklasyfikowane gdzie indziej

Jeżeli w trzyznakowym tytule kategorii
występują słowa Niesklasyfikowane gdzie
indziej , służą one jako ostrzeżenie, że niektóre
określone formy wymienionych stanów mogą
wystąpić także w innych częściach klasyfikacji
Niesklasyfikowane gdzie indziej

np. J16 Zapalenie płuc wywołane innymi
drobnoustrojami, niesklasyfikowane gdzie
indziej
Ta kategoria obejmuje: np.
Zapalenie płuc wywołane przez chlamydie –
J16.0
Zapalenie płuc wywołane przez inne
drobnoustroje J16.8
Litera „i” w tytule
Litera „i ” wyraża i/lub, np.
A18.0 Gruźlica kości i stawów mają być
sklasyfikowane przypadki:
„gruźlicy kości”

„gruźlicy stawów”
oraz
„gruźlicy kości i stawów”
Kropka kreska (.-)


W niektórych przypadkach czwarty znak
kodu podkategorii jest zastąpiony przez
kreskę
G03 Zapalenie opon mózgowych
wywołane przez inne i nieokreślone
czynniki. Nie obejmuje: Zapalenie opon
mózgowych i mózgu (G04.-)
Download