Rozdział 4 Naruszenia

advertisement
Program ochrony środowiska dla Powiatu Rawskiego
4.
Naruszenia standardów jakości środowiska
W Powiecie Rawskim na jakość środowiska ma wpływ przede wszystkim
działalność człowieka, zarówno przemysłowa i rolnicza jak i związana z
bytowaniem ludności.
Istotne dla Powiatu są zagrożenia związane z bytowaniem ludzi, w szczególności
zaś z uwolnieniami zanieczyszczeń do powietrza i wód powierzchniowych oraz
niekontrolowanym wprowadzaniem do środowiska odpadów.
Na podstawie przedstawionej w rozdziale 3 charakterystyki stanu środowiska,
zasobów naturalnych oraz infrastruktury w Powiecie oraz na podstawie rozdziału
2 Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego stwierdzono, że zagrożenia
dla środowiska stanowią:

niekontrolowane odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ponad
57% gospodarstw odprowadza ścieki w sposób niezorganizowany), co
powoduje pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, brak jest
dostatecznej kontroli nad stanem gospodarki ściekowej w gminach Powiatu (w
połowie gmin brak jest danych dotyczących ilości gospodarstw korzystających
ze zbiorników bezodpływowych),

odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków przez oczyszczalnie
ścieków, co powoduje pogorszenie jakości wód powierzchniowych,

niekontrolowane pozbywanie się przez mieszkańców odpadów z gospodarstw
domowych (odpady komunalne z 53% gospodarstw domowych są usuwane w
sposób niezorganizowany), co powoduje pogorszenie jakości gleb w miejscach
nielegalnego składowania odpadów oraz ma negatywny wpływ na ogólny
wizerunek Powiatu,

niska emisja zanieczyszczeń do powietrza, wstępująca w szczególności w
okresie grzewczym, powodująca pogorszenie jakości powietrza,

przekroczenie wartości dopuszczalnych w odniesieniu do emisji tlenku węgla z
jednostek organizacyjnych posiadających decyzje o dopuszczalnej emisji
(emisja rzeczywista przekracza dopuszczalną prawie 3-krotnie),

eksploatacja złóż surowców naturalnych bez koncesji, w sprzeczności z
obowiązującymi przepisami prawa (szczególnie w gminie Biała Rawska i
Sadkowice),

zakwaszenie gleb użytków rolnych (prawie 70% gleb Powiatu wymaga
wapnowania),

przesuszenie
gruntów
uprawnych
zlokalizowanych
na
piaskach
słabogliniastych (takie niezbyt urodzajne i przesuszone gleby nadają się w
znacznej części pod zalesienia).
Zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Powiatu stanowią:

złej jakości woda w ujęciu wód podziemnych w wodociągu wiejskim w Kaleniu
Zagórzu (studnia nr 1),

zanieczyszczenie wód powierzchniowych,

tereny zagrożone hałasem na obszarze miasta Rawa Mazowiecka.
Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2004 r.
4848
Download