LG_SDB_IV_2015

advertisement
Hymny Modlitwy w ciągu dnia
HYMNY
MODLITWY W CIĄGU DNIA
W Okresie Zwykłym:
Modlitwa przedpołudniowa
1 Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
Przyjdź i napełnij nasze serca
Ożywczym światłem swojej łaski.
2 Słowa, uczynki, myśl i wola
Niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
Miłość niech jasnym ogniem płonie,
By mogła objąć wszystkich ludzi.
3 Daj nam przez Ciebie poznać Ojca
I Jego Syna Jedynego;
Z wiarą niezłomną wyznajemy,
Że Ty pochodzisz od Nich Obu. Amen.
Modlitwa południowa
1 Władco potężny, wierny Boże,
W swej dłoni dzierżysz losy świata,
Zdobisz poranek blaskiem słońca
I dajesz ciepło w dnia połowie.
2 Zgaś płomień gniewu i niezgody,
Zarzewie waśni i wzburzenia,
Daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
Pokojem obdarz nasze serca.
3 Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.
Modlitwa popołudniowa
1 Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.
2 Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.
3 Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.
309
Hymny Modlitwy w ciągu dnia
W Okresie Adwentu:
Modlitwa przedpołudniowa
1 Jasny Płomieniu miłości,
Któryś napełnił Dziewicę,
Oświeć nasz rozum i serce,
Wolę umocnij swą łaską.
2 Ty, który wszystko ożywiasz,
Spraw, aby w nas zamieszkało
Słowo zrodzone przez Ojca,
Zanim się wieki poczęły.
3 Kiedy czekamy na Pana,
Który się wkrótce objawi,
Razem z Maryją pragniemy
Poddać się Twemu działaniu.
4 Ojcu, Synowi i Tobie,
Duchu Najświętszy jedności,
Niebo i ziemia niech śpiewa
Hymn uwielbienia i chwały. Amen.
Ant. Zapowiedzieli prorocy, * że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy.
Modlitwa południowa
1 Czysta Dziewico, Maryjo,
Przyczyno naszej radości,
Módl się za nami do Boga,
Gdy dzień osiągnął połowę.
2 Kiedy słoneczne promienie
Paliły kraj Galilei,
Poszłaś z pośpiechem przez wzgórza,
By służyć matce Proroka.
3 Pomóż nam serca otworzyć
Na bliźnich naszych potrzeby;
Uproś nam miłość uczynną,
Wytrwałość w pracy i pokój.
4 Panu, któregoś zrodziła,
By stał się naszym zbawieniem,
Chwała niech będzie na wieki
W jedności z Ojcem i Duchem. Amen.
Ant. Anioł Gabriel powiedział Maryi: * Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z
Tobą, / błogosławiona jesteś między niewiastami.
Modlitwa popołudniowa
1 O Panie, który raczyłeś
Zamieszkać w łonie Dziewicy,
Niech cała ziemia Cię wielbi
310
Hymny Modlitwy w ciągu dnia
W tej przedwieczornej godzinie.
2 Bo kiedy ciało przyjąłeś,
By stać się do nas podobnym,
Strudzeni, słabi i grzeszni
Znaleźli w Tobie otuchę.
3 Gdy dziś czekamy z ufnością
Na Twoje przyjście powtórne,
Umocnij w sercach człowieczych
Nadzieję, miłość i wiarę.
4 Niech Tobie, Słowo Przedwieczne,
I Ojcu z Duchem Najświętszym
Na zawsze będzie podzięka
Za dar Nowego Przymierza. Amen.
Ant. Rzekła Maryja: * Co znaczy to pozdrowienie? / Zatrwożyłam się w mojej duszy, / bo
mam porodzić Króla, / który nie naruszy mojego dziewictwa.
W Okresie Wielkiego Postu:
Modlitwa przedpołudniowa
1 Przez wiarę, którą żyjemy,
Z nadzieją zawsze wytrwałą
I mocni łaską miłości
Majestat głośmy Chrystusa.
2 Gdyż On o trzeciej godzinie
Na mękę był prowadzony,
I cierpiał wisząc na krzyżu,
By znaleźć owcę zgubioną.
3 Pokornie prośmy Jezusa,
Zbawieni Jego ofiarą,
By nas od grzechu zachował,
Gdy już darował nam karę.
4 Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.
Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
Modlitwa południowa
1 O tej godzinie Zbawiciel
Pragnienie cierpiał na krzyżu;
Niech da chwalącym Go pieśnią
Pragnienie sprawiedliwości.
2 Niech głodem prawdy ich przejmie
311
Hymny Modlitwy w ciągu dnia
I zaspokoi go sobą,
By grzech odrazę w nich budził,
A cnota ich pociągała.
3 Niech łaska Ducha Świętego
Proszących tak usposobi,
By żądze ciała przygasły
I duch oziębły zapłonął.
4 Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.
Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie.
Modlitwa popołudniowa
1 Nadeszła oto godzina,
Gdy Jezus w męce umierał;
Wzywajmy Jego imienia
Pokornie prosząc o łaskę.
2 Przebaczył Jezus łotrowi
Wzruszony jego wyznaniem;
Niech także nasza modlitwa
Wyjedna nam miłosierdzie.
3 Na krzyżu śmierć pokonana,
Wróciło światło po mroku;
Niech groza grzechu przeminie,
A dusze blaskiem jaśnieją.
4 Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.
Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.
W Okresie Wielkanocnym:
Modlitwa przedpołudniowa
1 W godzinie męki Chrystusa
Podjętej dla nas na krzyżu,
Niech myśl od zła uwolniona
Modlitwie cała się odda.
2 Niech ten, co przyjął już Pana,
Prowadzi życie niewinne
I swym pragnieniem zasłuży
Na przyjście Ducha Świętego.
3 Bo nadszedł koniec martwoty,
Co wskutek grzechów nastała,
I odtąd z łaski Jezusa
312
Hymny Modlitwy w ciągu dnia
Szczęśliwy czas się rozpoczął.
4 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Modlitwa południowa
1 Przystąpcie, słudzy, z pokorą,
Niech wasze usta i serce
Oddają cześć Najwyższemu,
Którego imię jest Święte.
2 O tej godzinie śmiertelni
Na śmierć skazali Chrystusa,
I w męce zawisł na krzyżu
Wszechmocny Sędzia wieczności.
3 A my, przejęci miłością
I pełni wielkiej bojaźni,
Błagajmy Pana o pomoc,
Gdy wrogi cios nam zagraża.
4 Niech tę pokorną modlitwę
Wysłucha Ojciec niebieski
I Syn, co naszym jest Królem,
I Święty Duch Pocieszyciel. Amen.
Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Modlitwa popołudniowa
1 Oto jaśnieje godzina,
Co smutek krzyża rozprasza,
Ziemię wyzwala z ciemności
I świeci blaskiem pogodnym.
2 W niej to Zbawiciel przywrócił
Do życia ciała umarłych,
Natchnął je duchem ożywczym
I kazał groby opuścić.
3 Wtedy, jak wszyscy wierzymy,
Straciła śmierć swoje prawa,
Czas się rozpoczął odnowy
I darów szczęścia wiecznego.
4 Panie, co chwałą jaśniejesz
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Niech będzie cześć i podzięka. Amen.
Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
313
Download