Protokół rozbieżności.

advertisement
18.03. 2015 r.
PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI
w sprawie uwag zgłoszonych do projektu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Lp.
1.
Dotyczy
Uwaga ogólna
Zgłaszający
MF
Treść uwagi
Zdaniem MF jak wynika z informacji zawartych w Ocenie
Skutków Regulacji przedmiotowego projektu ustawy,
proponowane rozwiązania będą miały wpływ na sektor
finansów publicznych, w tym budżet państwa. Należy
jednakże zauważyć, że przedłożony projekt ustawy nie
wyczerpuje dyspozycji art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) w powyższym zakresie. Zgodnie
bowiem z tym przepisem w uzasadnieniu projektu ustawy,
która skutkuje zwiększeniem wydatków lub zmniejszeniem
dochodów jednostek sektora finansów publicznych w
stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów, należy zawrzeć informację w zakresie określenia
wysokości tych skutków, wskazania źródeł ich
sfinansowania oraz opis celów nowych zadań i mierników
określających stopień realizacji celów. Zatem, zdaniem
Ministerstwa Finansów, przedmiotowy projekt wymaga
uzupełnienia w powyższym zakresie.
Ponadto mając na względzie informację zawartą w pkt 6
OSR, proponowane rozwiązania będą wiązały się ze
wzrostem kosztów dla budżetu państwa. Należy zauważyć,
iż w tym przypadku wystąpi zmiana poziomu wydatków w
stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów, o których mowa w art. 50 ust. 1a ustawy o
finansach publicznych. Zgodnie z tymi regulacjami
wymagane jest określenie w treści projektu ustawy
maksymalnego limitu wydatków na okres 10 lat
budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego
roku, w podziale na budżet państwa, jednostki samorządu
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz pozostałe
jednostki sektora finansów publicznych. Z dalszych
przepisów art. 50 wynika również obowiązek określenia
Odniesienie MRiRW do uwagi
Rozbieżność.
Na obecnym etapie uwaga nie może zostać uwzględniona.
Ze względu na prowadzone z Komisją Europejską uzgodnienia
ostatecznej treści Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze
2014-2020”, na obecnym etapie istnieje możliwość wskazania
jedynie maksymalnego limitu wydatków przewidzianych
w programie operacyjnym. Tym samym uzasadnienie projektu
ustawy zostanie uzupełnione o informację dotyczącą określenia
wysokości skutków zwiększenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów jednostek sektora finansów publicznych
w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów, wskazania źródeł ich sfinansowania oraz opisu celów
nowych zadań i mierników określających stopień realizacji celów,
na etapie rozpatrzenia projektu na posiedzeniu komisji
prawniczej.
Ponadto, po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, limity na
poszczególne działania oraz na pomoc techniczną zostaną
określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw
rybołówstwa, o którym mowa w art. 9 ust. 5 projektowanej
ustawy.
1
Lp.
Zgłaszający
Dotyczy
Treść uwagi
mechanizmów korygujących, mających zastosowanie w
przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia
przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu
wydatków (ust.4) oraz organu, który monitoruje
wykorzystanie tego limitu oraz odpowiada za wdrożenie
mechanizmów korygujących (ust.5). W związku z
powyższym, w treści projektu ustawy powinny znaleźć się
również
odpowiednie
uregulowania
wypełniające
dyspozycję ww. przepisów ustawy o finansach publicznych.
Odniesienie MRiRW do uwagi
Rozbieżność.
Uwaga nie wymaga uwzględnienia. Projektowane przepisy nie
zastępują przepisów obowiązującej ustawy z dnia 3 kwietnia 2009
r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z
udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Projektowana
ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych w zakresie
wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 20142020” oraz zapewnienie właściwej realizacji ww. Programu.
Rozbieżność.
Projektowana zmiana ustawy o finansach publicznych polegająca
na dodaniu w art. 209 ust. 1a i zmianie ust. 2, umożliwi
wprowadzenie
obowiązku
podjęcia
działania
z urzędu, a nie, jak w przypadku przewidzianym w art. 60
w zw. z art. 64 ustawy o finansach publicznych – na wniosek
zobowiązanego. Przyjęcie takiego rozwiązania znajduje
uzasadnienie chociażby w przypadku wystąpienia okoliczności,
o których mowa w art. 122 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia
nr 1303/2013.
Ponadto określenie przez Radę Ministrów zamkniętego katalogu
przesłanek umarzania w całości lub części należności
i wierzytelności, a także odraczania lub rozkładania na raty ich
spłaty stworzy rozwiązanie systemowe eliminujące ewentualne
rozbieżności, mogące mieć miejsce w przypadku indywidualnego
rozpatrywania spraw w ww. zakresie na podstawie art. 60 w zw. z
art. 64 ustawy o finansach publicznych.
2.
Uwaga ogólna
MF
MF na marginesie zauważa, że jeżeli projektowane przepisy
mają zastąpić przepisy obowiązującej ustawy z dnia 3
kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego, to zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej
powinno to wynikać jednoznacznie z projektu i powinien on
zawierać regulację o utracie mocy ustawy dotychczasowej.
3.
Art. 33 pkt 13
MF
Zdaniem MF w tekście normatywnym projektu należy
wykreślić art. 33 pkt 13 (dotyczący zmiany art. 209 ustawy o
finansach publicznych - polegającej na dodaniu ust. 1a i
zmianie ust. 2). Należy bowiem wskazać, że podstawową
cechą nowego systemu finansowania programów i
projektów z Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego (EFMiR) jest pełne włączenie go do systemu
płatnościowego. W efekcie wszystkie przepisy ustawy o
finansach publicznych dotyczące płatności będą miały
zastosowanie także do EFMiR. Skutek projektowanej
regulacji (czyli zmiany art. 209) w postaci stworzenia
procedury pozwalającej na udzielanie ulg w spłacie
należności przypadających właściwym instytucjom w
ramach wdrażania programów i projektów finansowanych z
udziałem EFMiR jest już uregulowany w ustawie o
finansach publicznych (vide art. 60 pkt 6 w zw. z art. 64 ust.
1 ustawy).
Sporządzono w Departamencie Rybołówstwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2
Download