Wykaz ustaw do wykładu : Prawo spółdzielcze, prawo mieszkaniow

advertisement
Katowice, dnia 15.10. 2014 r
Wykaz ustaw do wykładu : Prawo spółdzielcze, prawo mieszkaniowe oraz ustrój prawa
odrębnej własności lokali.
Wykładowca : radca prawna Anna Duch
1. ustawa z dnia 16 września 1982 r Prawo spółdzielcze
2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych
3. ustawa z 14 czerwca 2007 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o
zmianie innych ustaw,
4. ustawa z 18 grudnia 2009 r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o
zmianie niektórych ustaw
5. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali
6. ustawa z dnia 21czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Plan wykładu :
Wstęp:
1. Omówienie ustawodawstwa spółdzielczego w ujęciu historycznym:
-ustawy spółdzielcze poprzedzające ustawę z dnia 16 września 1982 r ,
-spółdzielczość w systemie gospodarki nakazowo – rozdzielczej do 1989 r ,
-zmiany ustawodawstwa spółdzielczego po 1989 r .
2. Omówienie w ujęciu historycznym ustroju spółdzielni mieszkaniowych:
 spółdzielnie mieszkaniowe jako rodzaju spółdzielni regulowanych w części
szczególnej ustaw spółdzielczych ( ustawy z 17 lutego 1961 r o spółdzielniach i ich
związkach ustawy z 16 września 1982 r Prawo spółdzielcze),
 spółdzielnie mieszkaniowe jako przedmiot odrębnego ustawodawstwa ( ustawa z dnia
15 grudnia 2008 r o spółdzielniach mieszkaniowych ),
 przekształcenia własnościowe w spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z ustaw
z dnia 15 grudnia 2008 r o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy z 14 czerwca
2007 r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Problematyka mieszkaniowa
1. Tytuły prawne do lokali mieszkalnych :
- spółdzielcze prawa do lokali : spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
-odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
- najem lokali mieszkalnych ,
-własność lokalu we wspólnocie mieszkaniowej.
2. Zakresy stosowania w praktyce ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o
własności lokali i ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym
zasobie
gminy :
- nadrzędność ochrony lokatorów w stosunku do ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych (art.3 ustawy o ochronie praw lokatorów),
 stosowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe ustawy o własności lokali ( art. 27 ust.
1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) ,
 spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca wspólnot mieszkaniowych ( art. 27 ust.2
 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.)
4.Powództwa w sprawach typowe dla spółdzielni mieszkaniowej:
 eksmisja z lokalu mieszkalnego ,
 zobowiązanie spółdzielni do zawarcia umowy o przeniesienie własności lokalu,


zaskarżenie uchwały o pozbawieniu członkostwa, podjętej przez Radę Nadzorcza i
Walne Zgromadzenie
zaskarżenie uchwał Walnego Zgromadzenia
Wykład w dniu 15 10 2014 r godz. 11,15 – trzy godziny lekcyjne.
Wykładowca radca prawna Anna Duch.
Download