formularz kandydata do PS BIAC 2015 v2

advertisement
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POLSKA SEKCJA BIAC 2015
Organizacja
rekomendująca:
Imię i nazwisko osoby
rekomendowanej,
dane kontaktowe:
Uzasadnienie:
Komitet BIAC (zostawić właściwy):
































Komitet ds. Konkurencji (Committee On Competition)
Komitet ds. Polityki Gospodarczej (Committee On Economic Policy)
Komitet ds. Fiskalnych i podatków (Committee On Taxation And Fiscal Affairs)
Grupa Zadaniowa ds. Finansów (Task Force On Finance)
Komitet ds. Biotechnologii (Committee On Biotechnology)
Komitet ds. Nanotechnologii (Committee On Nanotechnology)
Komitet ds. Technologii (Committee On Technology)
Grupa Zadaniowa ds. Polityki w Sektorze Opieki Zdrowotnej (Task Force On Health Care
Policy)
Grupa Ad Hoc ds. Praw Własności Intelektualnej (Ad Hoc Group On Intellectual Property
Rights)
Komitet ds. Handlu (Committee On Trade)
Komitet ds. Inwestycji Międzynarodowych i Wielonarodowych Przedsiębiorstw (Committee
On International Investment And Multinational Enterprises)
Grupa Zadaniowa ds. Kredytów Eksportowych (Task Force On Export Credits)
Komitet ds. Zarządzania (Committee On Governance)
Grupa Zadaniowa ds. Łapówek i Korupcji (Task Force On Anti-Bribery/Corruption)
Grupa Zadaniowa ds. Ładu Korporacyjnego (Task Force On Corporate Governance)
Komitet ds. Edukacji (Committee On Education)
Komitet ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych (Committee On Employment, Labour &
Social Affairs)
Grupa Zadaniowa ds. Polityki Konsumenckiej (Task Force On Consumer Policy)
Grupa Ad Hoc ds. Emerytur Prywatnych (Ad Hoc Group On Private Pensions)
Komitet ds. Energii (Committee On Energy)
Komitet ds. Żywności i Rolnictwa (Committee On Food & Agriculture)
Komitet ds. Środowiska (Committee On Environment)
Komitet ds. Surowców (Committee On Raw Materials)
Komitet ds. Chemikaliów (Committee On Chemicals)
Grupa Ad Hoc ds. Wody (Ad Hoc Group On Water)
Grupa Ad Hoc ds. Zielonego Wzrostu (Ad Hoc Group On Green Growth)
Komitet ds. Gospodarek Wschodzących (Committee On Emerging Economies)
Grupa Zadaniowa ds. Rozwoju (Task Force On Development)
Grupa Zadaniowa ds. Chin (Task Force On China)
Grupa Ad Hoc ds. Afryki (Ad Hoc Group On Africa)
Grupa Zadaniowa ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Task Force On Middle East And
North Africa)
Grupa Zadaniowa ds. Rosji (Task Force On Russia)
Download