Technologia Informacyjna

advertisement
Technologia Informacyjna
zajęcia nr 9
Bazy danych cz.1
Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja
semestr I, rok akademicki 2007/2008
mgr inż. Paweł Myszkowski
Plan dzisiejszych zajęć
1. Podstawowe poję
pojęcia zwią
związane z bazą
bazą danych
2. Zapoznanie z programem OpenOffice Base
3. Projektowanie bazy: tabele, klucze
4. Relacje mię
między tabelami
1
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Baza danych – zbiór informacji (danych)
dotyczących określonego tematu
Baza danych – zbiór powiązanych ze
sobą informacji
Baza danych – zbiór informacji, które
można przetwarzać za pomocą
odpowiednich programów
komputerowych
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Przykładowe bazy danych (tematy):
- dane adresowe znajomych
- zasoby domowej biblioteczki
- rozgrywki piłkarskie
- lista płac pracowników firmy
- kartoteka pacjentów przychodni
- studenci pierwszego roku WE
2
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Tabela – przechowuje dane, jest
podstawową jednostką organizacyjną
bazy danych
Rekord – pojedynczy wiersz tabeli z
danymi
Pole – kolumna tabeli (np. IMIĘ, ADRES)
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Formularz – narzędzie służące do
wprowadzania, zmiany oraz
wyszukiwania danych w bazie danych,
najczęściej w postaci okna z polami
edycyjnymi.
Raport – zestawienie wybranych z bazy
informacji, w formie gotowej do
wydruku (np. lista tytułów książek z
biblioteczki, spis numerów telefonów)
3
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Kwerenda (ang. query) –narzędzie do
wyszukiwania i analizowania danych
wybranych według różnych kryteriów.
Przykł
Przykłady kwerend (zapytań
(zapytań):
- któ
które osoby mieszkają
mieszkają w danym mieś
mieście?
- któ
ki zawierają
które książ
książki
zawierają dane sł
słowo w tytule?
- któ
którzy studenci otrzymują
otrzymują stypendium?
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Klucz podstawowy (główny) – pole
(lub zbiór pól) identyfikujące
jednoznacznie każdy rekord.
Informacja zawarta w polupolu-kluczu nie moż
może się
się
powtarzać
powtarzać w rekordach. Nie moż
może to zatem
być
być imię
imię, nazwisko czy nazwa miasta.
Najczęś
ciej stosuje się
Najczęściej
się w tym celu dodatkowe
pole, zawierają
zawierające numer rekordu, któ
którego
wartość
wartość ustawiana jest w programie
automatycznie.
4
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Klucz obcy – pole odwołujące się do
klucza podstawowego innej tabeli.
Relacja – związek dwóch tabel, oparty na
parze „klucz podstawowy – klucz obcy”
Relacje umożliwiają takie zaprojektowanie
bazy danych, aby dane niepotrzebnie
nie powtarzały się w rekordach.
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Można tak …
IdOs Imię
Imię
Nazwisko
NazwaFirmy
AdresFirmy
1
Jan
Kowalski
Miastoprojekt
ul. Mł
Młynowa 21
2
Piotr
Nowak
Miastoprojekt
ul. Mł
Młynowa 21
… ale …
5
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
… tak jest lepiej …
IdOs Imię
Imię
Nazwisko
IdFirmy
1
Jan
Kowalski
1
2
Piotr
Nowak
1
IdFir NazwaFirmy
AdresFirmy
1
Miastoprojekt
ul. Mł
Młynowa 21
2
Kredyt Bank
ul. Lipowa 21
… ponieważ nie powielamy danych
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Pierwsza postać
postać normalna (1NF)
Relacja jest w pierwszej postaci normalnej, jeś
jeśli
wartoś
wartości atrybutó
atrybutów są
są elementarne
(atomowe, niepodzielne): są
są to pojedyncze
wartoś
wartości okreś
określonego typu, a nie zbiory
wartoś
wartości.
Tabela reprezentują
reprezentująca tę
tę relację
relację nie zawiera
powtarzają
powtarzających się
się grup informacji. Każ
Każda
kolumna jest wartoś
wartością
cią skalarną
skalarną, a nie
macierzą
macierzą lub listą
listą czy też
też czymkolwiek, co
posiada wł
własną
asną strukturę
strukturę.
6
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Pierwsza postać
postać normalna (1NF)
Tabela przed normalizacją:
Płeć
Imię
Imię
Męska
Jan, Piotr, Zenon
Żeńska Anna, Maria, Zofia
Płeć
Męska
Męska
Imię
Imię
Jan
Piotr
Męska Zenon
Żeńska Anna
Tabela po normalizacji: Żeńska Maria
Żeńska Zofia
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Druga postać normalna (2NF)
Relacja jest w drugiej postaci normalnej
wtedy i tylko wtedy gdy jest w I postaci
normalnej i każda kolumna zależy
funkcyjnie od całego klucza głównego
(a nie np. od części klucza).
7
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Trzecia postać normalna (3NF)
Relacja jest w trzeciej postaci normalnej
wtedy i tylko wtedy gdy jest w II
postaci normalnej i kolumny są w
zależności funkcyjnej jedynie od klucza
głównego. Nie ma takiej zależności
między innymi kolumnami. Oznacza to,
że nie istnieją żadne zależności
przechodnie (nietrywialne).
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Trzecia postać
postać normalna (3NF)
Tabela przed normalizacją:
Imię
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Stawka g.
Jan
Kowalski
stró
stróż
6 zł
zł
Piotr
Nowak
kierowca
20 zł
zł
Andrzej
Tomaszewski
stró
stróż
6 zł
zł
Wartości w kolumnie "Stawka godzinowa" są
zależne jedynie od pola "Stanowisko", a tylko
pośrednio od klucza głównego.
Może to prowadzić do niespójności danych
(różne stawki na tym samym stanowisku).
8
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Trzecia postać
postać normalna (3NF)
Tabele po normalizacji:
Imię
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Piotr
Nowak
kierowca
Jan
Kowalski
stró
stróż
Andrzej
Tomaszewski
stró
stróż
Stanowisko
Stawka godz.
stró
stróż
6 zł
zł
kierowca
20 zł
zł
1. Bazy danych - podstawowe pojęcia
Istnieją także
czwarta postać normalna (4NF)
oraz
piąta postać normalna (5NF)
ale są w zasadzie używane tylko do
rozważań teoretycznych.
9
2. Zapoznanie z programem Base
Uruchamiamy program: krok 1
2. Zapoznanie z programem Base
Uruchamiamy program: krok 2
10
2. Zapoznanie z programem Base
Główne okno programu
3. Projektowanie bazy: tabele
Kreator tabel, krok 1
11
3. Projektowanie bazy: tabele
Kreator tabel, krok 2
3. Projektowanie bazy: tabele
Kreator tabel, krok 3
12
3. Projektowanie bazy: tabele
Kreator tabel, krok 4
3. Projektowanie bazy: tabele
Tworzenie i edycja tabeli w widoku Projekt
13
4. Relacje między tabelami
Narzędzia -> Relacje
4. Relacje między tabelami
14
4. Relacje między tabelami
Dziękuję za uwagę
15
Download