Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta

advertisement
Zarządzenie Nr 30/2016
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 5 lutego 2016 roku
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wzoru
zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej
gimnazjum, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 20v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia
2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.
poz. 35) oraz Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10
marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów i Uchwały Nr XIII/76/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie
Podlaskim z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sokołów
Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zarządzam, co
następuje:
§1
Określa się wzór wniosku:
1) o przyjęcie dziecka do miejskiego przedszkola, który stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia,
2) o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, który
stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej
gimnazjum, który stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§2
Określa się wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i do klasy
pierwszej gimnazjum, zamieszkałego w obwodzie danej szkoły, który stanowi załącznik nr 4
do zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
oraz Dyrektorom Miejskich Przedszkoli: Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Publicznych Szkół
Podstawowych: Nr 1, Nr 2 i Nr 4 oraz Publicznych Gimnazjów: Nr 1 i Nr 2.
§4
Traci moc Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 11 lutego
2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wzoru
zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum,
prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
/-/Bogusław Karakula
Download