OŚWIADCZENIE nr 3 - Zespół Szkół nr 2 Kościan

advertisement
………………….................……………..
Imię i nazwisko kandydata
……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna
……………………………………………..
Adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE nr 1
Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami) oświadczam, że rodzeństwo kandydata:
…………………………………............................................................................................
imię i nazwisko rodzeństwa kandydata
spełnia obowiązek szkolny we wskazanej szkole podstawowej lub gimnazjum włączonym do
zespołu szkół.
…...……………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna
*podać PESEL, imię i nazwisko dziecka
………………….................……………..
Imię i nazwisko kandydata
……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
……………………………………………..
Adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE nr 2
Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. z
1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami) oświadczam, że moje dziecko*
………………………………………………...………………………………………………..
w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza do:
1. Samorządowego Przedszkola nr …… w Kościanie
2. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr …… w Kościanie
………………………….....................
Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna
*podać PESEL, imię i nazwisko dziecka
………………….................……………..
Imię i nazwisko kandydata
……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
……………………………………………..
Adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE nr 3
Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. z
1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami) oświadczam, że blisko wskazanej szkoły
…………………………………………………………………… mieszkają krewni dziecka
wskazać ulicę i numer domu/mieszkania
……………………………... wspierający nas/mnie w zapewnieniu dziecku należytej opieki.
określić rodzaj pokrewieństwa
………………………….....................
Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna
……………………………………………
Imię i nazwisko dziecka - kandydata
……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
……………………………………………
Adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE nr 4
Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z
1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, że spełniam warunki rodziny wielodzietnej*.
……………………………………………...............
Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna
*zgodnie z art. 20b pkt. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) „rodzina wielodzietna
– to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci”.
……………………………………………
Imię i nazwisko dziecka - kandydata
……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
……………………………………………
Adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE nr 5
Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z
1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, że samotnie wychowuję
dziecko*…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, PESEL)
Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką dziecka.
…..……………………………………………......
Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna
*zgodnie z art. 20b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) „samotne wychowanie
dziecka oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba wychowuje wspólnie co
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem”.
Download