Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

advertisement
Parki Krajobrazowe
w województwie łódzkim
Spis treści:
Parki krajobrazowe:
*Bolimowski Park Krajobrazowy
*Załęczański Park Krajobrazowy
*Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
*Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
*Przedborski Park Krajobrazowy
*Spalski Park Krajobrazowy
*Sulejowski Park Krajobrazowy
Bolimowski Park Krajobrazowy
Park krajobrazowy położony na
pograniczu województw łódzkiego
i mazowieckiego. Został utworzony
w 1986 roku. Obecnie obejmuje
obszar o powierzchni 20512,32 ha,
a otulina 3102,43 ha. Bolimowski
Park Krajobrazowy obejmuje
kompleks lasów Puszczy
Bolimowskiej, rozciągającej się
pomiędzy Skierniewicami,
Łowiczem, Bolimowem
i Żyrardowem.
Lasy te
są ostatnią pozostałością
historycznych puszcz:
Bolimowskiej, Wiskickiej,
Miedniewickiej, Korabiewskiej
oraz Jaktorowskiej
i stanowią cenną przyrodniczo
enklawę wśród wylesionych
terenów rolniczych.
Bolimowski Park Krajobrazowy
Przez środek Puszczy przepływa rzeka Rawka, która zachowała naturalny charakter silnie
meandrującej rzeki nizinnej, a jej dolina stanowi ważny korytarz ekologiczny i objęta jest
ochroną w ramach rezerwatu przyrody Rawka. W krajobrazie parku dominuje lekko
falista równina polodowcowa, a rzeźbę terenu urozmaicają wcięte w kilkanaście metrów
doliny Rawki i jej większych dopływów, terasy oraz nieliczne wydmy piaszczyste.
Załęczański Park Krajobrazowy
Park krajobrazowy znajduje
się na Wyżynie WoźnickoWieluńskiej,
w województwach łódzkim,
województwie opolskim
i śląskim. Utworzony został
5 stycznia 1978 roku, jako
pierwszy w centralnej Polsce.
Celem jego powołania była
ochrona jurajskiego
krajobrazu Wyżyny
Wieluńskiej.
Załęczański Park Krajobrazowy
Park obejmuje tereny
leżące w zakolu rzeki
Warty, tzw. Łuk
Załęczański, oraz
przełomy Warty przez
Wyżynę Wieluńską Działoszyński
i Krzeczowski.
Powierzchnia parku to
14 750 ha, a strefy
ochronnej 12 010 ha.
Około 53%
powierzchni parku
stanowią lasy, 34%
grunty orne, 10%
użytki zielone i wody,
a 3% tereny osadnicze.
Licznie występują tu
zjawiska krasowe: leje,
jaskinie, suche doliny.
Park Krajobrazowy
Wzniesień Łódzkich
*Data utworzenia: 31 grudnia 1996 r
*Data ustanowienia planu ochrony: 31 lipca 2003
*Powierzchnia całkowita: 10 747 ha
*Strefa ochronna (otulina): 3020 ha
*Najwyższy punkt: 284,1 m n.p.m. (tzw. wzgórze "Radary", koło miejscowości
Dąbrowa)
*Najniższy punkt: 150 m n.p.m. (dolina Mrożycy
w Niesułkowie)
*Powierzchnia leśna: 3845 ha
*Grunty rolnicze: 6384
*Powierzchnia wód otwartych wynosi 46 ha
*Długość rzek i cieków powierzchniowych to 58,5 km
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
Park Krajobrazowy Międzyrzecza
Warty i Widawki
Został utworzony w 1989 roku. Łączna powierzchnia wynosi 25330 ha.
Przedmiotem ochrony są doliny Warty, Widawki i ich dopływów wraz
z otoczeniem, a także towarzysząca tym obszarom naturalna szata roślinna.
W centralnej części parku znajduje się interesujący węzeł hydrograficzny, który
tworzą zbiegające się rzeki: Widawka, Grabia i Nieciecz.
Park Krajobrazowy Międzyrzecza
Warty i Widawki
Obszar parku wyróżnia się w swoim otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu, zwłaszcza malowniczymi
przełomami Warty, gdzie wysokości względne stoków dochodzą do 45 metrów, a na powierzchni ukazują
się stare utwory wapienne. Z wysokich brzegów można obserwować rozległe panoramy doliny,
meandrujące odcinki rzek, starorzecza, obszary wydmowe, torfowiska, tereny podmokłe z bogactwem
roślin bagiennych. Bogata flora i fauna oraz cenne wartości kulturowe stawiają park jako jeden z bardziej
atrakcyjnych w województwie łódzkim i Polsce centralnej.
Przedborski Park Krajobrazowy
Park utworzono w maju 1988 r. na granicy ówczesnego
województwa piotrkowskiego i kieleckiego. Obecnie na
terenie województwa świętokrzyskiego i łódzkiego.
Rozpościera się od doliny Czarnej Włoszczowskiej na
południu po północną część Pasma PrzedborskoMałogoskiego. Wraz z Spalskim Parkiem Krajobrazowym
i Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym należy do zespołu
Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
Przedborski
Park
Krajobrazowy
Spalski Park Krajobrazowy
Park został utworzony
w 1995 r., w okolicach
Spały i Inowłodza, na
terenie województwa
łódzkiego. Obejmuje
częściowo lub całkowicie
tereny gmin: Inowłódz,
Poświętne, Rzeczyca,
Tomaszów Mazowiecki,
Lubochnia, Czerniewice,
Opoczno i Sławno.
Siedziba dyrekcji parku
znajduje się w Spale.
Spalski
Park
Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy
Park utworzono w październiku 1994r.
Powierzchnia parku wynosi 17 444 ha,
jego otulina obejmuje 38 927 ha.
Park znajduje się w środkowej części
doliny Pilicy (od Skotnik i Łęgu
Ręczyńskiego na południu po
Smardzewice i Swolszewice
Małe koło Tomaszowa
Mazowieckiego na północy).
Na Równinie Piotrkowskiej obejmuje
teren do rejonu granicy Piotrkowa
Trybunalskiego.
Leży na terenie gmin: Ręczno,
Aleksandrów, Tomaszów Mazowiecki,
Sulejów, Wolbórz, Mniszków. Pewne
części parku znajdują się również
w Piotrkowie Trybunalskim.
Sulejowski
Park
Krajobrazowy
Dziękuję za
uwagę!
Wszystkie informacje i zdjęcia zostały
pobrane z Internetu:
https://pl.wikipedia.org
http://www.wiadomosci24.katowice.pl/d/Przedborski_Park_Krajobrazowy
https://prezi.com/heriprjp6els/parki-krajobrazowe/
http://www.norda-osada.pl/content/wycieczki_krajoznawcze_box.html
http://www.wiadomosci24.katowice.pl/d/Park_Krajobrazowy_Wzniesie%C5%84_%C5%81%C3%B3dzkich
http://mapa.targeo.pl/zaleczanski-park-krajobrazowy-krzeczow~10028789/park-krajobrazowy/adres
Ewelina Pacholczyk, kl. VIa
Download