zakażenia z matki hcv rna+ na nowonarodzone dziecko

advertisement
ZAKAŻENIA Z MATKI HCV RNA+ NA NOWONARODZONE DZIECKO
Poniżej przytoczono streszczenia publikacji medycznych, z których wynika, że:

Odsetek zakażeń okołoporodowych (transmisji wertykalnej) z matki HCV RNA+ na
nowonarodzone dziecko wynosi (jako minimum) ok. 6 %

Sposób porodu poprzez cesarskie cięcie nie zmniejsza ryzyka zakażenia dziecka
HCV

Karmienie piersią nie nasila ryzyka zakażenia dziecka i jest powszechnie zalecane

Przeciwciała przekazane biernie przez matkę HCV+ na nowonarodzone dziecko
zanikają u dziecka niezakażonego wcześniej niż do tej pory sądzono, do roku czasu
(do 97% przypadków - wcześniej podawano w literaturze okres do 18 miesięcy)

Obecność przeciwciał antyHCV u dziecka urodzonego z matki HCV+ nie świadczy o
zakażeniu go HCV - świadczyć może o tym fakt braku zaniku tych przeciwciał w
okresie powyżej 12 miesięca życia (względnie pow. 18 miesiąca życia - inne źródła)
lub potwierdzona obecność HCV rNA w badaniu molekularnym PCR

Od 30 do nawet 50 % zakażeń HCV z matki na dziecko HCV ma miejsce w okresie
życia płodowego - prawdopodobnie pozostałe przypadki to zakażenia w czasie
samego porodu

Nie ma obecnie żadnych potwierdzonych metod, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia
wertykalnego – jest ono niemodyfikowalne

Koinfekcja wirusem HIV u matki zwiększa znacząco ryzyko zakażenia HCV dziecka

Rozwój somatyczny dzieci zakażonych HCV od urodzenia przez pierwsze 5 lat ich
życia nie odbiega w żaden sposób od rozwoju dzieci zdrowych (niezakażonych HCV)

Prawdopodobieństwo zakażenia dziewczynki jest dwa razy większe niż chłopca
Opublikowane prace są reprezentatywne w ocenie tych czynników, podobnie jak większość
prac opublikowanych w tym temacie. Są to fakty, które należy brać pod uwagę, a nie tezy,
których można albo i nie przyjmować. Zakrawa na skandal i stanowcze potępienie każda
sytuacja, gdy kobietę ciężarną z HCV RNA+ namawia się do porodu poprzez cesarskie
cięcie, a także zabranianie jej karmienia piersią swojego dziecka. Artykuły
wyselekcjonowałem osobiście, pomógł mi w tłumaczeniu anglojęzycznych : DoWalki,
któremu bardzo dziękuję.
Jarosław Chojnacki
-------------------------------------------------------------------------------Zakażenie HCV, a karmienie piersią
Ohto i wsp. 2001
Przyjmuje się, że istnieje związek pomiędzy karmieniem piersią a ryzykiem przenoszenie
zakażenia wirusem HIV, CMV, HBV czy HLV 1 lub 2.
Około 5% dzieci urodzonych przez matki będące zakażone wirusowym zapaleniem wątroby
typu C (HCV) również ulega zakażeniu. Podejmowane są różne próby wyjaśnienia
mechanizmów tego zakażenia, m.in. mówi się, że dochodzi do tego jeszcze w łonie matki.
Zgodnie z innym stanowiskiem do zakażenia może dochodzić w czasie porodu lub w okresie
poporodowym.
Dokonano analizy wyników przeprowadzanych dotychczas
przenoszeniu na dziecko wirusa HCV od zakażonej matki.
badań
poświęconych
Fischler i wsp. prowadził w Szwecji badanie, w którym wzięło udział 58 niemowląt (troje
bliźniąt). Wszystkie matki (55) miały pozytywny wynik badania na obecność przeciwciał
wirusa HCV. 50% niemowląt karmiono piersią. Testy na obecność przeciwciał wirusa oraz
analizę reakcji łańcucha polimerazy (PCR) wykonywano u dzieci bezpośrednio po porodzie a
potem w wieku 3, 9 i 18 miesięcy. Otrzymano negatywne wyniki u wszystkich dzieci.
Naukowcy opublikowali dane mówiące o tym, że w tej grupie nie stwierdzono jakichkolwiek
dowodów potwierdzających przeniesienie wirusa wraz z mlekiem matki.
Przeprowadzono wiele badań z wykorzystaniem metody analizy PCR na obecność kwasu
nukleinowego wirusa HCV w mleku matki. Wyniki tych badań nie są spójne. Część z nich
dowodzi obecności wirusa w mleku matki, inne zaś temu przeczą. W jednym z ostatnich
badań przez 73 dni od momentu porodu poddawano analizie mleko siedemdziesięciu trzech
matek zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C W żadnej z próbek nie wykryto
kwasu nukleinowego wirusa HCV. Niemniej jednak u jednego z niemowląt zdiagnozowano
wirusowe zapalenie wątroby typu C. Ruiz Extremera wraz ze współpracownikami
opublikował wyniki swoich badań nad analizą siary i mleka matek zakażonych HCV. Wyniki
dowodzą, że u 20% kobiet stwierdzono obecność przeciwciał wirusa zarówno w surowicy,
jak i w mleku.
Przytoczone badania nad transmisją wirusa HCV były bardzo starannie udokumentowane. W
oparciu o uzyskane w tych badaniach wyniki można wnioskować, że ryzyko zakażenia
dziecka wirusem HCV poprzez mleko matki jest niskie. Oczywiście niezbędne są dalsze
badania w kierunku zweryfikowania tych wyników. Należy jednak bardzo ostrożnie
interpretować wyniki, które wykazały brak obecności kwasu nukleinowego wirusa HCV w
mleku matki. Być może jego poziom jest poniżej progu wykrywalności.
-------------------------------------------------------------------------------Nasilona wiremia HCV u matki zwiększała ryzyko okołoporodowego zakażenia
noworodka
Tajiri H. i wsp.
Wprowadzenie: Dotychczas nie ustalono, jak często dochodzi do zakażenia noworodka i
niemowlęcia przez HIV-ujemną matkę chorą na wirusowe zapalenie wątroby typu C i jakie
czynniki zwiększają ryzyko zakażenia HCV.
Metodyka: prospektywne badanie kohortowe, okres obserwacji śr. 18,5 mies. (zakres: 6-61
mies.)
Badani: 147 noworodków urodzonych przez HIV-ujemne kobiety zakażone HCV. Badanie
ukończyło 114 (78%) dzieci.
Interwencja:
Zakażenie HCV u dziecka rozpoznawano, gdy co najmniej dwukrotnie wykryto HCV-RNA w
surowicy. Badania powtarzano co 3 miesiące w pierwszym roku życia.
Wyniki:
Zakażenie HCV stwierdzono u 9 (7,9%) ze 114 niemowląt, które ukończyły badanie. Ze
wszystkich ocenianych czynników, takich jak: rodzaj porodu (naturalny vs. cesarskie cięcie),
sposób karmienia niemowlęcia (naturalny vs. sztuczny) oraz nasilenie wiremii HCV (tzn. ilość
HCV-RNA w surowicy) u matki, jedynie znaczne nasilenie wiremii (>105 kopii HCV-RNA/ml)
w czasie porodu znamiennie zwiększało ryzyko zakażenia dziecka (21% vs. 0%; RR: 1,7;
95% CI: 1,1-2,1).
Wnioski:
Zakażeniu w okresie okołoporodowym uległo 7,9% dzieci urodzonych przez nosicielki HCV,
a czynnikiem znamiennie zwiększającym ryzyko zakażenia było duże nasilenie wiremii HCV
podczas porodu.
Źródło:
Pediatr. Infect. Dis. J., 2001; 20: 10-13
Opublikowano w Medycyna Praktyczna Pediatria 2001/01
-------------------------------------------------------------------------------Karmienie piersią i mlekiem kobiecym
Aktualne (2005) stanowisko American Academy of Pediatrics
na podstawie: Policy statement: breastfeeding and the use of human milk
American Academy of Pediatrics
Pediatrics, 2005; 115: 496-506
(Jest to fragment publikacji.)
Źródło pełnej publikacji w języku polskim: Medycyna Praktyczna Pediatria 2005/06
Stany i sytuacje dotyczące kobiety karmiącej, które nie są przeciwwskazaniem do karmienia
piersią:
- nosicielstwo antygenu HBs lub zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV);
- gorączka;
- ekspozycja na niewielką ilość chemicznych substancji toksycznych w środowisku;
- dodatni wynik badania serologicznego na obecność wirusa cytomegalii (CMV; przewlekłe, a
nie świeże zakażenie, jeśli noworodek jest donoszony); decyzję o karmieniu piersią przez
matkę CMV-dodatnią wcześniaka z bardzo małą urodzeniową masą ciała (<1500 g) należy
podejmować indywidualnie, rozważając korzyści wynikające z karmienia piersią i ryzyko oraz
konsekwencje zakażenia dziecka przez CMV (pasteryzacja mleka znamiennie zmniejsza
ryzyko zakażenia);
-------------------------------------------------------------------------------Znaczący wpływ płci - ale nie wybranego cesarskiego cięcia - na transmisję wirusa
HCV z matki na dziecko.
European Paediatric Hepatitis C Virus Network.
TŁO:
Czynniki ryzyka przy transmisji wirusa HCV z matki na dziecko są słabo zdefiniowane.
METODY:
Przeprowadzono badania ciężarnych kobiet i ich dzieci w wielu europejskich ośrodkach.
Przyjęto, że dzieci z dwoma lub więcej dodatnimi wynikami PCR i/lub przeciwciałami antyHCV po 18. miesiącu życia są zakażone wirusem HCV.
WYNIKI:
Stwierdzono, że procent transmisji HCV z matki na dziecko to 6,2%. Prawdopodobieństwo
zakażenia dziewczynki było dwa razy większe niż chłopca. Wybrane cesarskie cięcie nie
miało żadnego efektu ochronnego dla dziecka. Kobiety współzakażone HIV częściej
przekazywały HCV niż kobiety zakażone tylko HCV. Wstrzykiwanie narkotyków,
niedojrzałość i karmienie piersią nie były w istotny sposób związane z transmisją HCV.
Transmisja następowała częściej u kobiet wiremicznych, ale wystąpiła także u kilku kobiet
niewiremicznych.
WNIOSKI:
Wyniki pokazują silnie, że kobietom nie należy oferować cesarskiego cięcia ani zniechęcać
je do karmienia piersią w celu ochrony dziecka. Związek z płcią dziecka jest intrygującym
znaleziskiem, które prawdopodobnie odzwierciedla biologiczne różnice w podatności lub
odpowiedzi na zakażenie.
Źródło:
J Infect Dis. 2005 Dec 1;192(11):1872-9. Epub 2005 Oct 28
-------------------------------------------------------------------------------Postępowanie z ciężarnymi kobietami zakażonymi HCV i ich dziećmi.
Pembreya L, Newella ML, Tovob PA; EPHN Collaborators.
Centre for Paediatric Epidemiology and Biostatistics, Institute of Child Health, London, UK.
TŁO/CELE:
W miarę gromadzenia faktów związanych z transmisją wirusa HCV z matki na dziecko
(pionową), nadszedł czas na opracowanie wskazań dotyczących postępowania klinicznego z
ciężarnymi kobietami zakażonymi HCV i ich dziećmi.
METODY:
Przegląd faktów pochodzących z badań EPHN i innych opublikowanych źródeł. Spotkanie
ekspertów klinicznych EPHN w celu uzgodnienia rekomendacji dla postępowania.
WYNIKI/WNIOSKI:
Chociaż zidentyfikowano kilka czynników ryzyka transmisji wirusa HCV z matki na dziecko,
żaden z nich nie jest modyfikowalny, i aktualnie nie ma sposobu na zapobieganie pionowej
transmisji HCV. Dane o tym, jak z biegiem czasu zanikają przeciwciała matki i wiarygodność
testów diagnostycznych, informują, jaki jest optymalny harmonogram potwierdzania lub
wykluczania zakażenia u dzieci urodzonych przez matki zakażone HCV. Na podstawie
aktualnych danych, rutynowe badania przesiewowe na HCV przed narodzeniem nie powinny
być wprowadzone, a także nie należy rekomendować ciężarnym kobietom zakażonym HCV
wyboru cesarskiego cięcia oraz unikania karmienia piersią w celu zapobieżenia transmisji
HCV z matki na dziecko. Kobiety zakażone HCV i HIV powinny przestrzegać zasad
obowiązujących w przypadku HIV.
Źródło:
J Hepatol. 2005 Sep;43(3):515-25.
-------------------------------------------------------------------------------Zakażenie HCV przez matkę nie wpływa na rozwój w pierwszych 5 latach życia dzieci.
England K, Pembrey L, Tovo PA, Newell ML; European Paediatric Hcv Network.
Centre for Paediatric Epidemiology and Biostatistics, Institute of Child Health, University
College London, London, United Kingdom.
CEL:
Zidentyfikować wpływ pionowej transmisji zakażenia lub ekspozycji na HCV na rozwój w
dzieciństwie.
PROJEKT BADAŃ:
Dzieci urodzone przez matki zakażone HCV były obserwowane od urodzenia w centrach
EPHN. Badano wzrost i wagę dzieci (zakażonych i niezakażonych HCV).
WYNIKI:
Nie było znaczącego wpływu pionowej transmisji HCV na rozwój dzieci ani też znaczącego
wpływu chronicznej infekcji HCV matki. Natomiast niedojrzałość matki i wstrzykiwanie przez
nią narkotyków były związane ze znaczną redukcją wzrostu i wagi wszystkich dzieci
zakażonych HCV.
WNIOSKI:
Ta populacja dzieci zetkniętych z HCV miała większą część matek niedojrzałych lub
wstrzykujących narkotyki niż populacja standardowa i dlatego istnieje wpływ na rozwój tych
dzieci, ale nie jest to bezpośredni wynik infekcji HCV ani też zetknięcia z chronicznym
zakażeniem HCV matki.
Źródło:
J Pediatr. 2005 Aug;147(2):227-32.
-------------------------------------------------------------------------------Wykluczanie zakażenia HCV u małych dzieci matek zakażonych HCV za pomocą badań
serologicznych.
England K, Pembrey L, Tovo PA, Newell ML;
European Paediatric HCV Network.
Centre for Paediatric Epidemiology and Biostatistics, Institute of Child Health, University
College London, London, UK.
CEL:
Zidentyfikować wiek, w którym mozna dokładnie wykluczyć zakażenie HCV u małych dzieci
matek zakażonych HCV za pomocą badań serologicznych oraz określenie właściwego
harmonogramu badania obecności przeciwciał, przydatnego w praktyce klinicznej. METODY:
Dzieci urodzone przez matki zakażone HCV były badane w centrach EPHN. Badano wiek, w
którym u dzieci niezakażonych HCV zanikały przeciwciała anty-HCV otrzymane od matki.
WYNIKI:
U dzieci obserwowanych od urodzenia i niezakażonych HCV, Oszacowano, że 57% utraciło
biernie nabyte przeciwciała antyHCV przed 6 miesiącem życia, a 95% przed 12 miesiącem.
Wiremię HCV matki powiązano z późniejszą, a wiremię HIV-HCV matki z wcześniejszą utratą
przeciwciał. Badanie przeciwciał u dzieci niezakażonych w 12 miesiącu pokazało, że
przeciwciała HCV nie występują u 82% tych dzieci.
WNIOSKI:
Serologiczne potwierdzenie braku zakażenia HCV jest konieczne, biorąc pod uwagę
specyfikę testów wirologicznych. Wyniki pokazują, że u większości dzieci można wykluczyć
zakażenie HCV przez badania serologiczne w wieku wcześniejszym, niż uważano
dotychczas, i że prawie wszystkie dzieci matek zakażonych HCV utracą biernie otrzymane
przeciwciała matki w pierwszym roku życia. Zanik przeciwciał był znacznie późniejszy u
dzieci urodzonych przez matki zakażone jedynie HCV. Wcześniejszy zanik przeciwciał HCV
u dzieci matek zakażonych dodatkowo wirusem HIV mógł być związany z terapią przeciwko
HIV.
Źródło:
Acta Paediatr. 2005 Apr;94(4):444-50.
Erratum in: Acta Paediatr. 2005 Jun;94(6):814.
Comment in: Acta Paediatr. 2005 Apr;94(4):394-6.
-------------------------------------------------------------------------------Kiedy ma miejsce transmisja HCV z matki na dziecko?
Mok J, Pembrey L, Tovo PA, Newell ML;
European Paediatric Hepatitis C Virus Network.
Paediatric HIV Service, Royal Hospital for Sick Children, Edinburgh, Scotland, UK.
CEL:
Zbadanie, kiedy następuje zakażenie HCV dziecka przez matkę, i określenie możliwych
związków.
PROJEKT:
badanie masowe.
PACJENCI:
54 dzieci zakażone HCV badane w ciągu trzech dni od urodzenia i ich matki.
BADANIA:
wyniki HCV RNA PCR
WYNIKI:
17 (31%) dzieci było dodatnie w pierwszych 3 dniach życia i można było przyjąć, że zostały
zakazone w macicy. Nie było związku z płcią ani ze sposobem porodu. Dzieci zakażone w
macicy miały niższą wagę po urodzeniu i były zakazone genotypem 1. Co prawda większa
część dzieci urodzonych przez matki współzakażone HIV była dodatnia po urodzeniu, ale nie
miało to znaczenia statystycznego. 37 (68%) dzieci było ujemne w pierwszych 3 dniach
życia, 27 z nich stało się dodatnie podczas powtórnego testu w okresie 3 miesięcy, a 9 było
po raz pierwszy dodatnie po 3 miesiącach (jednego dziecka później nie badano).
WNIOSKI:
Wyniki sugerują, że co najmniej jedna trzecia, a nawet połowa dzieci została zakażona w
macicy. Chociaż transmisja po porodzie nie może być wykluczona, wyniki wskazują, że jest
to rzadkie. Należy dalej badać rolę genotypów HCV i mechanizm zakażenia.
Źródło:
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2005 Mar;90(2):F156-60.
Download