INSTYTUT BOTANIKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

advertisement
Zrzut strony: http://www.ib.uj.edu.pl/?d=wydawnictwa
<--kliknij na adresie
Wydawnictwa Instytutu Botaniki UJ
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
PRAC E BOTANIC ZNE (Botanical Papers)
Uniw. Jagielloński
Punkt Logowania UJ
USOSweb
Kraków
AC TA BIOLOGIC A
C RAC OVIENSIA
series Botanica
VARIA
Instytut Botaniki ma w łasne w ydaw nictw o publikujące oryginalne prace naukow e. Od 1973
roku w seryjnych w ydaw nictw ach Uniw ersytetu Jagiellońskiego (Zeszyty Naukow e UJ)
ukazyw ały się "Prace Botaniczne" (Folia Botanica). Był to rocznik publikujący prace oryginalne
pracow ników i doktorantów Instytutu w języku polskim ze streszczeniem w językach
kongresow ych oraz prace w języku angielskim. Część zeszytów było jednotematycznych i
zaw ierało monograficzne opracow ania w w iększości przypadków dotyczących problemów
geobotanicznych Karpat. Od numeru 26 (roku 1993) w Pracach Botanicznych publikow ane są
tylko opracow ania monograficzne. Od numeru 31 (rok 1998) czasopismo zostało w yłączone z
seryjnych w ydaw nictw uniw ersyteckich (Zeszyty Naukow e UJ) i ukazuje się pod tytułem "Prace
Botaniczne" (Botanical Papers). Rocznie ukazuje się od jednego do kilku zeszytów
czasopisma; jest to uzależnione od ilości napływ ających materiałów do redakcji. Przez w iele
lat redaktorem czasopisma był prof. dr Jan Kornaś. W latach 1994-2004 funkcję redaktora
pełniła dr Anna Stengl, a od 2005 roku redaktorem jest prof. dr hab. Adam Zając.
Instytut Botaniki UJ w ydaje także opracow ania naukow e i skrypty dla studentów w postaci
w ydaw nictw nieregularnych (Varia). Ukazały się tu między innymi 3 atlasy rozmieszczenia
roślin naczyniow ych w Polsce przygotow ane przez Pracow nię Chorologii Komputerow ej IB UJ.
Od w ielu lat w Instytucie Botaniki UJ, w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin, znajduje się
redakcja impaktow ego czasopisma Acta Biologica Cracoviensia, series Botanica, w ydaw anego
przez Oddział Krakow ski Polskiej Akademii Nauk. Redaktorem czasopisma jest prof. dr hab.
Elżbieta Kuta.
webm aster: Piotr O syczk a
Download