Imię i nazwisko

advertisement
Imię i nazwisko ......................................................................
Grupa 1
1.Do jakiej grupy skał należą podane niżej skały:
klasa ........
piasek-............................................ granit-..............................................
węgiel kamienny-............................................
3p.
2. Podpisz na rysunku wskazując strzałką: depresję, grzbiet oceaniczny, basen
oceaniczny.
3p.
3. Uzupełnij zdanie:
Oddalając się od równika ..................................... oświetlenie Ziemi. ( zmniejsza się, zwiększa
się )
1p.
4. Za pomocą skamieniałości możemy odczytać (podkreśl właściwą odpowiedź)
-dzieje Ziemi
-dzieje ludzkości
-rozmieszczenie klimatów
1p.
5. Co to jest szelf ?
.................................................................................................................................
2p.
6. Uzupełnij zdania wyrazami: czynnik zewnętrzny, czynnik wewnętrzny.
lodowce tworzą doliny –to ......................................zmieniający powierzchnię Ziemi
Zamarzająca woda rozsadza skały–to ......................................zmieniający pow. Ziemi
Ruchy w skorupie ziemskiej powodują powstanie gór- to ...........................................
zmieniający powierzchnię Ziemi
3p.
7. Podpisz ośrodki ciśnień.
2p.
8. Do podanych stref klimatycznych dopasuj podane cechy:
Strefa klimatyczna
Cechy
Równikowa
Zwrotnikowa
Podzwrotnikowa
Umiarkowana
Okołobiegunowa
Duża dobowa amplituda temperatur, mała roczna amplituda temperatur, duża roczna
amplituda temperatur, opady ok.1000 mm, opady ok. 300 mm, opady od 1000 do 2000 mm,
5p.
opady od 300 do 1000 mm, brak opadów
Imię i nazwisko ......................................................................
Grupa 2
1.Do jakiej grupy skał należą podane niżej skały:
klasa ........
marmur-............................................ żwir-..............................................
wapień-............................................
3p.
2. Podpisz na rysunku wskazując strzałką: nizinę, szelf, rów oceaniczny.
3p.
3. Uzupełnij zdanie:
Wraz ze wzrostem wysokości temperatura ........................ co .......... o .........°C.
1p.
4. Przyczyną powstawanie stref klimatycznych na Ziemi jest (podkreśl właściwą
odpowiedź):
-rozmieszczenie gleb
-nierównomierne oświetlenie Ziemi
-nierównomierne rozmieszczenie lądów i mórz
1p.
5. Co to jest grzbiet oceaniczny?
.................................................................................................................................
2p.
6. Uzupełnij zdania wyrazami: czynnik zewnętrzny, czynnik wewnętrzny.
Podwodne wulkany tworzą wyspy wulkaniczne-to .......................................
Rzeki żłobią doliny-to ............................................
Podczas trzęsień Ziemi powstają szczeliny-to ...........................................
3p.
7. Podpisz ośrodki ciśnień.
2p.
8. Jak wpływa odległość od mórz na klimat?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4p.
9. W której erze żyły dinozaury?
.................................................................................................................................
1p.
Opracowanie: mgr Danuta Rozicka, ZS nr 1 w Przasnyszu.
Download