Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ I Problem myślącego podmiotu

advertisement
Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I
Problem myślącego podmiotu
PODROZDZIAŁ I
Metaforyczne ujęcia struktury myślenia
§ 1 Uwagi wstępne
§ 2 Struktura myślenia w dziele O Trójcy Świętej – poszukiwanie źródłowych intuicji
§ 3 Myślenie w Medytacjach Kartezjusza
PODROZDZIAŁ II
Podmiot w filozofii transcendentalnej Kanta
§ 4 Krytyka czystego rozumu jako metafizyczne przedsięwzięcie
§ 5 Struktura poznającego podmiotu
§ 6 Myślenie podmiotu w świetle problemu metafizyki
PODROZDZIAŁ III
Rozwój koncepcji podmiotowego myślenia w filozofii pokantowskiej
§ 7 Hegel i jego filozofia ducha
§ 8 Egzystencjalizm – w poszukiwaniu autentyczności podmiotu
§ 9 Nietzsche – podmiot jako wola mocy
ROZDZIAŁ II
Podmiot w perspektywie dobra i zła
PODROZDZIAŁ I
„Podmiot wobec dobra”
§ 10 Rozum teoretyczny a praktyczny
§ 11 Etyka jako filozofia dobra
§ 12 Imperatyw urzeczywistniania dobra i jego problematyczność
§ 13 Myślenie polityczne jako konkretyzacja działań na rzecz dobra
PODROZDZIAŁ II
„Podmiot wobec zła”
§ 14 Postawienie problemu zła – uwagi wstępne
§ 15 Zło w kontekstach historycznych
§ 16 Kant – radykalne zło ludzkiej natury
§ 17 Kant – wizja walki ze złem
§ 18 Tischner – struktury zła
§ 19 Zło w obrębie podmiotu
§ 20 Zło w wymiarze politycznym
ROZDZIAŁ III
W stronę myślenia religijnego
PODROZDZIAŁ I
Filozofia religii Kanta
§ 21 Uwagi wstępne – doświadczenie zła źródłem myślenia religijnego
§ 22 Od etyki do religii
§ 23 Projekt religii rozumu
§ 24 Kantowska krytyka religii
PODROZDZIAŁ II
Perspektywa religijna u Tischnera
§ 25 Myślenie religijne w ujęciu Tischnera
§ 26 Problematyka łaski
§ 27 Porządek zbawienia
§ 28 Dobro i wolność, czyli „bądź wolność Twoja”
ROZDZIAŁ IV
W poszukiwaniu nowego paradygmatu myślenia
§ 29 Paradygmaty myślenia
§ 30 Myślenie podmiotowe (polityczne) – podsumowanie
1. Wymiar „formalno-teoretyczny”
2. Wymiar „psychologiczno-wolicjonalny”
§ 31 Myślenie intersubiektywne (religijne) – próba otwarcia
Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Download