cząsteczka (vb) - Wydział Chemii

advertisement
CZĄSTECZKA (VB)
Metoda (teoria) wiązań walencyjnych (VB)
teoria VSEPR (ang. Valence Shell Electron Pair Repulsion),
tj. odpychanie się par elektronów powłoki walencyjnej
teoria Sidgwicka i Powella (1940 r.)
teoria Gillespiego i Nyholma
♦ kształt cząsteczki związany jest z liczbą par elektronów
na powłoce walencyjnej atomu centralnego,
♦ obsadzone przez pary elektronów orbitale odpychają się,
♦ można przewidzieć rozmieszczenie orbitali wokół atomu centralnego
a tym samym możliwe jest określenie kształtu cząsteczki i kątów
między wiązaniami,
Dogodną i użyteczną metodę przewidywania kształtu
cząsteczki stanowi koncepcja hybrydyzacji.
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
HYBRYDYZACJA - wymieszanie funkcji falowych, tworzenie
orbitali mieszanych z orbitali atomowych mających najczęściej
tę samą główną liczbę kwantową lecz różne wartości pobocznej
liczby kwantowej.
♦ Hybrydyzacja nie jest rzeczywistym zjawiskiem fizycznym
występującym w cząsteczce, lecz jedynie formalnym zabiegiem
matematycznym umożliwiającym wygodny opis wiązań
chemicznych i struktury elektronowej cząsteczek.
♦ Nowe orbitale, których charakterystyki są kombinacją orbitali
atomowych (początkowych) nazywane są orbitalami
hybrydyzowanymi lub hybrydami.
♦ Liczba hybryd, tzn. orbitali zhybrydyzowanych jest zawsze
równa liczbie orbitali użytych do hybrydyzacji.
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Hybrydyzacja - dlaczego ??? ...
np. cząsteczka gazowego
BeF2
elektrony walencyjne
2s
Be - stan podstawowy
↑↓
Be* - stan wzbudzony
↑
I wiązanie
2s
2pz
F
↑↓
↑↓ ↑↓
↑
F
↑↓
↑↓ ↑↓
↑
2s + 2px
2py
2px 2py 2pz
↑
2px
II wiązanie
2px + 2px
Wniosek (?)
wiązania utworzone są z różnych orbitali, a więc są:
nierównocenne, o różnej długości, zróżnicowanej energii.
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Rzeczywistość !
oba wiązania są jednakowo silne (o tej samej długości i energii)
cząsteczka ma budowę liniową.
rozwiązanie → hybrydyzacja
+
s
+
p
(dwa orbitale atomowe)
sp
sp
(dwa orbitale zhybrydyzowane)
s + px + py → 3 orbitale zhybrydyzowane typu: sp2
s + px + py + pz → 4 orbitale zhybrydyzowane typu: sp3
kształt orbitali na http://winter.group .shef.ac.uk/orbitron/
Orbitale.url
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Orbitale zhybrydyzpwane sp2
Orbitale zhybrydyzpwane sp3
Co było pierwsze, cząsteczka czy hybrydyzacja ?
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Cząsteczka BeF2
4Be
1s22s2
2s
stan podstawowy Be
stan wzbudzony
↑↓
Be*
↑
2s
2p
F
↑↓
↑↓ ↑↓
↑
F
↑↓
↑↓ ↑↓
↑
2p
↑
stan wzbudzony + hybrydyzacja Be
sp
sp
↑
↑
• hybrydyzacja typu sp to hybrydyzacja digonalna
• każda hybryda sp zawiera jeden elektron
180o
F
Be
F
F
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Be
F
Cząsteczka BCl3
5B
1s22s22p1
2s
stan podstawowy B
stan wzbudzony
B*
2p
↑↓
↑
↑
↑
stan wzbudzony + hybrydyzacja B
↑
sp2
sp2
sp2
↑
↑
↑
• hybrydyzacja typu sp2
to hybrydyzacja
trygonalna
3s
3p
Cl ↑↓
↑↓ ↑↓
↑
Cl ↑↓
↑↓ ↑↓
↑
Cl ↑↓
↑↓ ↑↓
↑
Cl
120o
Cl
B
Cl
B
• każda hybryda sp2
zawiera jeden
elektron
Cl
Cl
Cl
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Cząsteczka CH4
6C
1s22s22p2
2s
stan podstawowy C
stan wzbudzony
C*
2p
↑↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
stan wzbudzony + hybrydyzacja C
• hybrydyzacja typu sp3
to hybrydyzacja
tetraedryczna
• każda hybryda sp3
zawiera
jeden elektron
H
↑
H
↑
H
↑
H
↑
sp3
sp3
↑
↑
sp3 sp3
↑
↑
H
109o28'
H
H
H
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Cząsteczka NH3
7N
1s22s22p3
2s
N i N*
H
↑
H
↑
H
↑
2p
↑↓
↑
↑
↑
stan wzbudzony + hybrydyzacja N
sp3
sp3
↑↓
↑
sp3 sp3
↑
↑
• hybrydyzacja typu sp3
• kąt 106o45’
H
H
H
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Cząsteczka H2O
8O
1s22s22p4
2s
O i O*
↑↓
2p
↑↓
↑
↑
stan wzbudzony + hybrydyzacja O
H
sp3
sp3
↑↓
↑↓
↑
H
sp3 sp3
↑
↑
• hybrydyzacja typu sp3
• kąt 104o30’
H
H
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
↑
sp
sp2
sp3
BeCl2
BeF2
CO2
CS2
C2H2
N2O
BF3
BCl3
C2H4
CO32–
NO2
NO2 –
NO3 –
BF4–
CH4
NH3
CHCl3 NH4+
CCl4
sp3d
O3
SO2
SO3
H2O
SO42–
SO32–
PCl5
sp3d2 SF6
SF4
I3–
IF5
dsp2, d2sp3
i inne
w związkach kompleksowych,
np. Pt(NH3)2Cl2 , [Fe(CN)6]3–
hybryd.
kombinacja orbitali
kąt
geometria cząsteczki
sp
s + px
180o
liniowa
sp2
s + p x + py
120o
trygonalna (płaski Δ)
sp3
s + p x + py + p z
109o28’
tetraedryczna
sp3d
s + px + py + pz + dxy
90o, 120o
bipiramida trygonalna
sp3d2
s + px + py + pz + dxy + dxz
90o
oktaedryczna
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Orbitale zhybrydyzpwane dsp3
Orbitale zhybrydyzpwane d2sp3
http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/
Orbitale.url
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Cząsteczka PCl5
15P
1s22s22p63s23p3
3s
stan podstawowy
P
stan wzbudzony
P*
3p
3d
↑↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
Cl
stan wzbudzony + hybrydyzacja P
↑
↑
↑
↑
Cl
↑
Cl
P
Cl
• hybrydyzacja typu sp3d
• bipiramida trygonalna
Cl
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Cząsteczka SF4
16S
1s22s22p63s23p4
3s
3p
3d
stan podstawowy
S
↑↓
↑↓
↑
↑
stan wzbudzony
S*
↑↓
↑
↑
↑
↑
F
stan wzbudzony + hybrydyzacja S
↑↓
↑
↑
↑
↑
F
S
F
• hybrydyzacja typu
sp3d
• bipiramida trygonalna
F
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Jon I3¯
53I
powłoka walencyjna 5s25p5
stan podstawowy I
5s
5p
↑↓
↑↓ ↑↓
5d
↑
stan wzbudzony + hybrydyzacja I
↑↓
↑↓
↑↓
↑
• hybrydyzacja typu
I
↑
I
sp3d
• bipiramida trygonalna
• kąt 180o
I
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Cząsteczka SF6
16S
1s22s22p63s23p4
3s
stan podstawowy S
stan wzbudzony
S*
3p
3d
↑↓
↑↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
stan wzbudzony + hybrydyzacja S
↑
F
• kąt 90o
↑
↑
↑
F
F
• hybrydyzacja typu sp3d2
• oktaedr
↑
S
F
F
F
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
↑
↑
wiązania typu σ
+
s
s
s-s
+
s
s-p
p
+
p
p
p-p
wiązania typu
π
+
p
p
p-p
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Cząsteczka C2H6 (etan)
6C
1s22s22p2
2s
stan podstawowy C
↑↓
↑
↑
↑
↑
↑
stan wzbudzony
C*
stan wzbudzony + hybrydyzacja C
H
2p
sp3
sp3
↑
↑
↑
sp3 sp3
↑
↑
H
H
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
wiązania typu σ
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
H
Cząsteczka C2H4 (eten, etylen)
6C
1s22s22p2
2s
stan podstawowy C
↑↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
sp2
sp2
sp2
pz
↑
↑
↑
↑
stan wzbudzony
C*
stan wzbudzony + hybrydyzacja C
2p
z
.
x
y
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
z
z
.
.
x
x
y
y
z
z
H
H
H
H
y
.
x
H
H σ
π σ
C
C
σ
σ H
H σ
y
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Cząsteczka C2H2 (etyn, acetylen)
6C
1s22s22p2
2s
stan podstawowy C
↑↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
sp
sp
py
pz
↑
↑
↑
↑
stan wzbudzony
C*
stan wzbudzony + hybrydyzacja C
2p
z
.
x
y
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
z
z
.
.
x
x
y
y
z
z
.
H
H
y
x
H
y
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
σ C π, π C σ H
σ
Cząsteczka CO2
6C
1s22s22p2
2s
stan podstawowy C
stan wzbudzony
↑↓
↑
↑
↑
↑
↑
C*
8O
2p
2s
O
2p
↑↓
↑↓
sp
py
pz
↑
↑
↑
↑
↑
↑
z
↑
sp
stan wzb. + hybryd. C
1s22s22p4 (2 atomy)
x
y
atom O
z
.
z
x
x
y
y
atom O
atom C
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
z
z
z
.
x
x
x
y
y
y
atom O
atom O
atom C
z
z
z
.
x
y
atom O
y
atom C
O
y
atom O
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
π
π
C
O
σ
σ
Cząsteczka SO2
16S
1s22s22p63s23p4
3s
stan podstawowy S
S*
stan wzbudzony
3p
3d
↑↓
↑↓
↑
↑
↑↓
↑
↑
↑
↑
z
stan wzbudzony + hybrydyzacja S
sp2
sp2
sp2
pz
dxy
↑↓
↑
↑
↑
↑
↑↓
↑
↑
x
y
• hybrydyzacja typu sp2
S
• budowa płaska trójkątna
O
• kąt 119,5o
O
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
MEZOMERIA ↔ REZONANS
(wzory mezomeryczne ↔ struktury rezonansowe)
/sposób przedstawienia budowy elektronowej pewnych związków chemicznych
(tych w których nie można rozkładu elektronów w cząsteczce opisać prawidłowo
jednym strukturalnym wzorem chemicznym) za pomocą struktur granicznych/
benzen
poprawne wzory strukturalne
tlenków, kwasów tlenowych i ich anionów:
SO2
O3
SO3
HNO2
NO2 –
H3PO4
H2SO4 SO42–
H2SO3 SO32–
S2O32–
HCOOH
HCOO –
CH3COOH
CH3COO –
NO
NO2
H2CO3 CO32–
HNO3
NO3 –
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Struktura przestrzenna cząsteczek i jonów
(dla pierwiastków grup głównych)
AXnHm
A – atom centralny
X – inne atomy (jednakowe lub różne)
H – atom wodoru bezpośrednio związany z atomem A
np. w CHCl3 n = 3 a m = 1
Liczbę orbitali zhybrydyzowanych (liczbę hybryd Lh) oblicza się wg wzorów:
Lpe = ½ Lew – 4 n – m
Lh = Lpe + n + m
Lpe - liczba wolnych par elektronów na atomie centralnym
Lpe - liczba elektronów walencyjnych w cząsteczce (jonie)
Lh - liczba hybryd
Jeżeli Lh wynosi: 2 digonalna
3 trygonalna
4 tetraedryczna
5 bipiramida trygonalna
6 oktaedryczna
dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
Download