UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY zawarta w dniu ……………..r

advertisement
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy
Gminą Morawica z siedzibą: Morawica, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica
reprezentowaną przez
Mariana Burasa- Wójta Gminy Morawica
zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM
a
………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez
……………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy KUPUJĄCYM
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model
Star 1142
rok produkcji
1997
rok karosacji
2008
nr nadwozia /VIN/
sSUS1142CEV0012449
nr rejestracyjny
TKI 2CJ1
UWAGI:
………………………………………………………………………………………………..
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on
również przedmiotu zabezpieczeń.
§3
Strony, w wyniku postępowania przetargowego, ustaliły wartość przedmiotu
na kwotę: …………………….. zł brutto (słownie: ………………………… złotych
00/100/).
§4
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1
niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 umowy, która zostanie przekazana na
rachunek bankowy Sprzedającego nr ……………………………………………………...
2. Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu nastąpi na podstawie oddzielnego protokołu
po otrzymaniu kwoty wymienionej w § 3.
3. Miejsce przekazania pojazdu ustala Sprzedający.
§5
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu
znany.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji
ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejsza umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY
KUPUJĄCY
Download