Wnętrze Ziemi

advertisement
Rozdział „WNĘTRZE ZIEMI”
1. (2p) Uporządkuj wymienione skały według genezy.
bazalt, gabro, gnejs, gips, granit, marmur, less, sól kamienna, wapień, węgiel kamienny
Skały magmowe
głębinowe
wylewne
Skały osadowe
okruchowe
pochodzenia
chemicznego
pochodzenia
organicznego
Skały
metamorficzne
2. (1p) Połącz liniami wymienione obszary z rodzajami charakterystycznej dla nich budowy geologicznej.
Kanion Kolorado
Karpaty
Wogezy i Sudety
budowa fałdowa
budowa zrębowa
budowa płytowa
3. (2p) Wpisz pod rysunkami nazwy organizmów i er, w których takie organizmy żyły.
4. (3p) Wpisz do tabeli literowe oznaczenia wymienionych wydarzeń geologicznych i odpowiadających im
określeń czasu. Umieść je w kolejności, w której zostałyby wpisane w tabeli stratygraficznej.
Wydarzenia: A. intensywny rozwój drzewiastych paproci i skrzypów; B. wyginięcie dinozaurów; C.
pojawienie się pierwszych organizmów; D. wyginięcie trylobitów; E. pojawienie się
człowiekowatych,
Umiejscowienie w czasie: a) koniec kredy; b) karbon; c) neogen; d) prekambr; e) koniec permu
Umiejscowienie w czasie
Wydarzenia
5. (1p) Podaj nazwisko geofizyka – twórcy teorii dryfu kontynentów oraz wiek kiedy prowadził badania.
………………………………………………………………………………..……………..…….
6. (2p) Przyporządkuj podanym terminom odpowiednie obszary, łącząc liniami elementy obu kolumn.
depresja
kryptodepresja
depresja antropogeniczna
dno jeziora Bajkał
zapadlisko tektoniczne Morza Martwego
Dekan
poldery w Holandii
7. (2p) Połącz w pary elementy obu kolumn, wpisując odpowiednie litery w miejscu kropek.
A. powstanie skały magmowej z magmy
a) diageneza
B. powstanie skały metamorficznej ze skały osadowej
b) metamorfizm
C. powstanie skały osadowej z osadów
c) krystalizacja
A ……. B ……. C …….
8. (2p) Wykonaj polecenia.
A. Każdemu rysunkowi przyporządkuj rodzaj budowy geologicznej, wpisując w miejscu kropek odpowiedni
termin wybrany spośród podanych.
budowa zrębowa, budowa fałdowa, budowa płytowa, budowa monoklinalna
10. (3p) Na mapie głównych stref orogenicznych na Ziemi oznaczono cyframi niektóre góry. Wyszukaj ich nazwy
wśród podanych niżej, wpisz je w tabeli podaj nazwę orogenezy, w której powstały.
Andy, Appalachy, Atlas, Góry Kaledońskie, Góry Skandynawskie, Harz, Himalaje, Pireneje, Wielkie Góry Wododziałowe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa gór
Orogeneza
10. (2p) Określ wiek względny i bezwzględny warstwy skał oznaczonej na rysunku literą C.
Wiek względny:………………………………………………………………………….…..
Wiek bezwzględny:…………………………………………………………………………..
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards