Informacja o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej

advertisement
Informacja o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej przez urządzenie
Ja niżej podpisany/a
.......................................................................................................................................................
legitymujący/a się
.......................................................................................................................................................
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)
zamieszkały/a
.......................................................................................................................................................
oświadczam co następuje:
Dane Kupującego
Imię i Nazwisko:
Adres:
Adres do korespondencji jeśli inny:
Osoba do kontaktu: telefon, e-mail
Rodzaj instalacji:
Moc instalacji w kW:
Prognozowana i uzyskana ilość wyprodukowanej energii rocznie/średniorocznie z 5 lat
elektrycznej/cieplnej
Prognoza
…………………………………kWh
Ilość wyprodukowana
……………………………….. kWh
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
___________________________
data i podpis składającego oświadczenie
Download