Wzór wniosku o warunkowe zwolnienie

advertisement
…miejscowość, data….
Imię i nazwisko wnioskującego
adres …………………………..
…………………………………..
Sąd Rejonowy w …………..
Wydział …………………….
adres ………………………..
WNIOSEK
Proszę o rozpatrzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie
mojego syna ……………. (lub podopiecznego w wypadku wniosku składanego
przez rodzica/opiekuna prawnego) z Zakładu Poprawczego w Trzemesznie.
Uzasadnienie :
…….. W uzasadnieniu należy podać przyczyny, które przemawiają za
wcześniejszym opuszczeniem placówki przez wychowanka ………………………
………………………………………………………………………………………….……
…………………………….…………………………………………………………………
…………………………
podpis wnioskującego
Download