zal.7_Wzór podst.dok. zw. z ekspl.bud

advertisement
Zał. Nr 7
Wzór podstawowych dokumentów związanych z eksploatacją
budynków Zakładu
Książka obiektu budowlanego
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 października 1998roku w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz.U.nr 135
poz.882).
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 października 1998r poz.(882).
WZÓR (okładka)
............................................
Właściciel (zarządca) obiektu
Książka obiektu budowlanego ......
Nazwa obiektu:...............................................................
Adres obiektu:
.......................................................................................................................................................
Data założenia książki obiektu......................................
Wpis o zamknięciu książki obiektu:
....................................
Nazwisko i imię
osoby
Upoważnionej do
dokonywania wpisów
.............................
Data zamknięcia
..................................
Data założenia nowej
książki
................................
Podpis
METRYKA URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ewentualnie nazwa):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
wykonany dnia .....................................
Nazwa i adres wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
Nazwa i adres jednostki, która sporządziła projekt:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1. Opis obiektu budowlanego
a) rodzaj obiektu .................................................................................................................
b) pokrycie dachu ...............................................................................................................
c) konstrukcja dachu ..........................................................................................................
d) ściany .............................................................................................................................
2. Opis urządzenia piorunochronnego
a) zwody .............................................................................................................................
b) przewody odprowadzające ............................................................................................
c) zaciski probiercze ...........................................................................................................
d) przewody uziemiające ....................................................................................................
e) uziomy ............................................................................................................................
3. Schemat urządzenia piorunochronnego
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Opis i schemat wykonał (imię, nazwisko i adres sporządzającego): …....................................................
Data ........................
Podpisy …………………..……………….......................................
Wyniki badań urządzenia piorunochronnego powinny być ujęte w protokóle z badań
urządzenia piorunochronnego, który zawiera informacje ujęte w Polskiej Normie PN-86/E05003/01.
PROTOKÓŁ BADAŃ URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ewentualnie nazwa):
....................................................................................................................................................
Członkowie Komisji (nazwisko, imię, adres):
....................................................................................................................................................
................................................................. ....................................................................wykonali
następujące badania:
Oględziny części nadziemnej:
....................................................................................................................................................
Sprawdzenie wymiarów:
....................................................................................................................................................
Pomiar rezystancji uziemień:
....................................................................................................................................................
Sprawdzenie sianu uziomów:
....................................................................................................................................................
Kontrola połączeń galwanicznych:
....................................................................................................................................................
Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono:
A. Uznać urządzenie pioruochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami:
B. Uznać urządzenie piorunochronne za niezgodne z obowiązującymi przepisami z
następujących powodów:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
C. Zaleca się wykonać następujące prace naprawcze: ......................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............
Data ......................................... Podpisy...................................................................................
……………………………………………………………
PROTOKÓŁ Z BADANIA ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWO-PRĄDOWEGO
Miejsce zainstalowania
……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
Obwody chronione
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Dane znamionowe wyłącznika
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Próba działania:
Napięcia
dotykowe
Pomiary
Napięcie
bezpieczne(UL)
UL
(V)
Czas
zadziałania
(ms)
Rezystancja
uziemienia
Prąd
zadziałania
mA
25 / 50V
Orzeczenie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
Pomiary wykonał:
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………........
PROTOKÓŁ nr
........................
ZE SPRAWDZENIA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM I BEZPOŚREDNIM
1. Nazwa zakładu:
....................................................................................................................................................
2. Nazwa obiektu:
....................................................................................................................................................
3. Parametry sieci zasilającej.
Napięcie znamionowe: ........ [V], układ pracy sieci: .......... prąd pierwszego zwarcia
doziemnego Id = ........ [A].
4. Oględziny zewnętrzne instalacji i urządzeń.
Dokonano oględzin instalacji i zasilanych urządzeń - usterek nie stwierdzono.
Stwierdzono następujące usterki:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim.
* W sieci zastosowano ochronę przez samoczynne wyłączenie zasilania, przy czym jako
urządzenie ochronne zastosowano: - urządzenie ochronne przetężeniowe - urządzenie
ochronne różnicowo-prądowe urządzenie ochronne napięciowe - stałą kontrolę stanu izolacji
- .................................................................................................................................................
* (Niepotrzebne skreślić)
Wyniki pomiarów i obliczeń sprawdzających skuteczność ochrony zestawiono w tabeli.
Lp.
Nazwa urządzenia
Zs
[Ω]
1
2
3
4
5
6
7
8
RA
[Ω]
Typ i prąd
IR lub-UR
znam.
lub IA- RA
tmax
tz
[mA]
[s]
[s]
Zabezp.
[A]
Nadprąd.
IA
[A]
Obliczenia wykonano na podstawie wyników pomiarów i danych uzyskanych z:
charakterystyk czasowo-prądowych wkładek bezpiecznikowych
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem bezpośrednim.
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim została wykonana jako: izolacja - ogrodzenia lub
obudowy-zachowanie bezpiecznych odstępów. Stwierdzono zgodność wykonania ogrodzeń
(obudów) z dokumentacją urządzenia. Stwierdzono zgodność odstępów z wartościami
podanymi w dokumentacji urządzenia.
Lp.
Nazwa urządzenia
Rezystancja izolacji, [MW]
1
2
3
4
5
6
7
Wykonano próbę napięciową izolacji urządzeń wymienionych pod lp .... napięciem ….... [V] w
czasie …... : [S] Wynik próby: pozytywny - negatywny
7. Pomiary wykonano przy użyciu następujących przyrządów pomiarowych:
l. typ: .................., nr fabr: ..........................
2. typ: ................., nr fabr: ...........................
3. typ: ................., nr fabr: ..........................
8.
Uwagi.:........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
9. Wniosek o przydatności do eksploatacji.
W zakresie przeprowadzonych badań urządzenia spełniają - nie spełniają - wymagania
PN-IEC 60364 - 4 - 41 - z zastrzeżeniem:
Data wykonania badań:..................
Badania wykonał:
Nr uprawnień:
Protokół sprawdził:
Nr uprawnień:
Download