załącznik 2

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZESTAW GRUP EKSPERYMENTÓW DO WYBORU
III ETAP EDUKACYJNY (gimnazjum)
1G. Mieszaniny jednorodne i niejednorodne. Rozdzielanie mieszanin.
2G. Zjawiska fizyczne i reakcji chemicznej.
3G. Reakcje syntezy, analizy i wymiany.
4G. Otrzymywanie tlenu, wodoru, tlenku węgla(IV) węgla i ich
identyfikacja.
5G. Badanie wpływu różnych czynników na rozpuszczania ciał stałych.
6G. Otrzymywanie wodorotlenków i badanie ich właściwości.
7G. Otrzymywanie kwasów i badanie ich właściwości.
8G. Wskaźniki kwasowo-zasadowe i reakcje zobojętniania.
9G. Reakcje strącania i otrzymywanie soli trudno rozpuszczalnych.
10G. Alkany, alkeny i alkiny.
11G. Alkohole jedno i wielowodorotlenowe.
12G. Kwasy organiczne i reakcja estryfikacji.
13G. Tłuszcze i mydła.
14G. Cukry proste i złożone.
15G. Białka
IV ETAP EDUKACYJNY (szkoły ponadgimnazjalne)
1L. Chemia gleby.
2L. Chemia środków czystości.
3L. Chemia opakowań i odzieży.
4L. Wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznej.
5L. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym.
6L. Wskaźniki kwasowo-zasadowe.
7L. Otrzymywanie i właściwości kwasów.
8L. Otrzymywanie i właściwości wodorotlenków.
9L. Otrzymywanie soli, zasad i soli różnymi metodami.
10L. Właściwości chemiczne metali.
11L. Właściwości chemiczne niemetali.
12L. Otrzymywanie tlenu i wodoru.
13L. Otrzymywanie i badanie właściwości wybranych fluorowców.
14L. Otrzymywanie i właściwości chemiczne tlenków metali i niemetali.
15L. Badanie reaktywności węglowodorów nasyconych, nienasyconych
i aromatycznych.
16L. Alkohole i fenole.
17L. Aldehydy i ich reakcje.
18L. Kwasy karboksylowe.
19L. Estry w tym tłuszcze.
20L. Aminokwasy.
21L. Cukry proste i złożone.
22L. Białka – wykrywanie białka, wpływ różnych czynników na białko.
Download