1. Oceń poprawność poniższych informacji

advertisement
1. Oceń poprawność poniższych informacji, zakreślając literę P, jeśli uznasz ją za prawdziwą lub literę F, jeśli
uznasz ją za fałszywą.
1. Znany jest izotop wodoru, który nie zawiera neutronów. P F
2. Atomy danego pierwiastka mogą mieć różną liczbę masową. P F
3. Liczba masowa pierwiastka określa liczbę protonów w jego jądrze. P F
4. W grupie 13. i w 4. okresie leży pierwiastek o nazwie ind (In). P F
5. Pierwiastek, którego atom zawiera w jądrze 11 protonów i 12 neutronów to sód. P F
2. Rysunek przedstawia fragment piątego okresu układu okresowego pierwiastków
Można stwierdzić, że w atomie strontu znajduje się:
a) 38 protonów, 50 neutronów oraz 38 elektronów
b) 38 protonów, 88 neutronów oraz 38 elektronów
c) 88 protonów, 38 neutronów oraz 88 elektronów
d) 50 protonów, 38 neutronów oraz 38 elektronów
3. Podaj liczbę protonów i liczbę elektronów w jonie
Liczba protonów: .....................
56
26
3+
Fe .
Liczba elektronów: ......................
4. Poniżej przedstawiono atomy i jony różnych pierwiastków pogrupowane w zbiory (A - D).
Zaznacz zbiór, którego wszystkie elementy mają jednakową konfigurację elektronową
(czyli po tyle samo elektronów).
5. Liczba atomowa pierwiastka jest cztery razy większa od liczby atomowej berylu, a liczba masowa jego izotopu
jest równa liczbie atomowej selenu.
Podaj liczbę masową izotopu, liczbę atomową i symbol tego pierwiastka.
6. Dla atomu miedzi
63
Cu uzupełnij tabelkę:
7. Zidentyfikuj pierwiastki chemiczne (różne), podaj ich symbole chemiczne:
a) atom tego pierwiastka ma ładunek jądra +8 ładunków elementarnych
b) dwuujemny anion tego pierwiastka ma tyle samo elektronów co argon
c) jednododatni kation tego pierwiastka ma tyle elektronów co krypton
d) atom tego pierwiastka ma trzy powłoki elektronowe, w związkach jest zawsze dwuwartościowy, tworząc
wiązania chemiczne chętnie oddaje dwa elektrony
23
39
+
79
2
8. Dane są indywidua chemiczne: 11E, 19E , 34E .
Określ liczbę cząstek elementarnych tworzących te indywidua chemiczne:
a)
23
11E:
...............
b)
39
+
19E :................
9. Wskaż wspólne cechy w składzie i budowie następujących cząstek:
c)
40
18Ar,
39
+
19K ,
79
2
34E :..................
35

17Cl .
10. Jądro atomu pierwiastka A ma 16 protonów i 18 neutronów, a jądro atomu pierwiastka B ma 47 protonów i 62
neutrony. Podaj symbole chemiczne tych pierwiastków oraz ich liczby masowe.
11. Kation chromu
A. 21
12. Dla atomu
52
3+
24Cr
27
13Al
ma następującą liczbę elektronów:
B. 24
C. 27
wskaż poprawną odpowiedź.
D. 49
13. Dla jonu
23
+
11Na
wybierz poprawną odpowiedź.
14. Uzupełnij tabelę, wpisując symbol atomu lub jonu (skorzystaj z zapisu
A
z E).
15. Oceń poprawność poniższych informacji, zakreślając literę P, jeśli uznasz zdanie za prawdziwe lub literę F,
jeśli uznasz je za fałszywe.
16. Przyporządkuj terminom oznaczonym literami odpowiednie objaśnienia oznaczone cyframi.
17. Atomy cezu
133
55Cs
A.
B.
C.
D.
zawierają:
133 protony, 55 neutronów, 55 elektronów,
55 protonów, 133 neutrony, 55 elektronów,
55 protonów, 78 neutronów, 55 elektronów,
78 protonów, 55 neutronów, 78 elektronów,
Download